spot_img

ป้ายหนีไฟ : ข้อมูลการติดตั้ง และ ตรวจสอบโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

ป้ายทางออกฉุกเฉิน

โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit Sign Luminaire Standard)

ป้ายทางออกและไฟฉุกเฉินช่วยในการอพยพอย่างปลอดภัยจากอาคารที่ซับซ้อนเมื่อเกิดอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติทำให้อาคารที่ไม่มีไฟฟ้าในขณะนั้นสามารถมีแสงสว่างและนำผู้ที่อยู่ภายในอาคารออกมาสู่ภายนอกได้อย่างปลอดภัย 

ป้ายทางออกฉุกเฉิน  คืออะไร

ป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit Sign) หมายถึง ป้ายที่ใช้แสดงทางออกฉุกเฉิน หรือทางหนีภัย เพื่อให้สามารถนำผู้ที่อยู่ภายในอาคาร ออกมาสู่ภายนอกได้อย่างปลอดภัย

ทำไมต้องติดตั้งป้ายทางหนีไฟ

การติดตั้งป้ายทางออกฉุกเฉิน เพื่อแสดงให้เห็นถึงทางออกจากภายในอาคารไปยังทางออกสุดท้ายของอาคาร เพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายในสามารถออกไปสู่ภายนอกได้อย่างปลอดภัย และนอกจากเพื่อความปลอดภัยแล้วการติดตั้งป้ายทางออกฉุกเฉิน ยังเป็นข้อกำหนดของกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

ป้ายที่ใช้แสดงทางออกฉุกเฉิน

ข้อ 11 ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

 1. ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร และเห็นได้อย่างชัดเจน
 2. ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้สี หรือรูปร่างที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือป้ายอื่นๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียง หรือโดยประการใดที่ทำให้เห็นป้ายไม่ชัดเจนนายจ้างอาจใช้รูปภาพบอกทางหนีไฟตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทั้งนี้ ต้องให้เห็นเอย่างชัดเจน และ ต่อมาได้ออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยแก้ไขในส่วนของข้อ (1) ตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าสิบเซนติเมตร และ มองเห็นได้อย่างชัดเจน

มาตรฐานป้ายทางออกฉุกเฉิน

 • กรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.)
  มยผ.8301 : มาตรฐานการออกแบบเส้นทางหนีไฟ ได้กำหนด ไว้ในข้อ 3.1.8.4 รูปแบบป้ายทางออกหนีไฟ โดยกำหนดรายละเอียดของป้ายเอาไว้อย่างชัดเจน
 • วิศวกรรมศถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
  มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน V.4-2018 โดยระบุรายละเอียดของป้ายทางออกฉุกเฉินเอาไว้เช่นกัน ปัจจุบันอาคารที่สร้างใหม่มักจะใช้เป็นรูปแบบตามมาตรฐานของวสท. เนื่องจากมีความทันสมัยและสวยงามแต่รูปแบบของมยส. ยังคงพบเห็นอยู่ในสถานที่ที่ถูกสร้างมานานแล้ว

การเลือกใช้โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินตามมาตรฐาน วสท.

องค์ประกอบภาพ และ รูปร่าง

 • ต้องมีองค์ประกอบภาพ 1 ชิ้น หรือ 2 ชิ้น ประกอบร่วมกัน ให้เป็นไปตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามนี้เท่านั้นตัวอย่าง ป้ายทางออกฉุกเฉินตามมาตรฐาน วสท.
 • โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินต้องมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • ป้ายตัวอักษร ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นป้ายโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน แต่สามารถใช้เสริมประกอบได้ โดยให้ทำเป็นป้ายแยกอิสระออกจากกัน

ตำแหน่งขององค์ประกอบภาพ

 • กรณีใช้องค์ประกอบภาพ 1 ชิ้น ให้วางที่ตำแหน่งศูนย์กลางของป้ายทางออก
 • กรณ๊ใช้องค์ประกอบภาพ 2 ชิ้น ให้วางองค์ประกอบภาพชิดกันโดยคั่นด้วยช่องแบ่งกลาง โดยให้องค์ประกอบภาพรวมทั้งหมดอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์กลางของโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

พื้นที่ป้ายเพิ่มเติม

พื้นที่ป้ายเพิ่มเติมต้องมีสีเดียวกับสีขององค์ประกอบภาพ

 • กรณีใช้องค์ประกอบภาพ 1 ชิ้น ต้องมีพื้นที่ป้ายเพิ่มเติมไม่น้อยกว่าพื้นที่ขององค์ประกอบภาพ
 • กรณีใช้องค์ประกอบภาพ 2 ชิ้น ต้องมีพื้นที่ป้ายเพิ่มเติมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่รวมขององค์ประกอบภาพ

ตัวอย่างมาตรฐาน ป้ายหนีไฟ

ขอบป้าย (ถ้ามี)

ขอบป้ายต้องเป็นสีขาวโปร่งแสง ที่เป็นไปตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 • เป็นขอบต่อเนื่องทั้ง 4 ด้านของโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
 • เป็นขอบบนและขอบล่างของโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
 • เป็นขอบซ้ายและขอบขวาของโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
 • มีขนาดพื้นที่รวมไม่เกินร้อยละ 20 ของขนาดโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินที่ไม่รวมพื้นที่ของขอบป้าย

มาตรฐาน สี ป้ายหนีไฟ

สัญลักษณ์ลูกศร และประตูขององค์ประกอบภาพต้องเป็นสีขาว ฉากหลังขององค์ประกอบภาพและพื้นที่เพิ่มเติมต้องเป็นสีเขียว

ขนาดขององค์ประกอบภาพ

องค์ประกอบภาพที่ปรากฎบนโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินใดๆ ต้องมีขนาด 10 เซนติเมตร 15 เซนติเมตร 20 เซนติเมตร หรือใหญ่กว่า และต้องมีขนาดเป็นสัดส่วนโดยตรงที่สมนัยกับองค์ประกอบภาพ

ขนาดของโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

องค์ประกอบภาพป้ายทางออก

 

ขนาดของโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

ชนิดของแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ที่ใช้ต้องเป็นแบบหุ้มปิดมิดชิดและไม่ต้องมีการบำรุงรักษา เช่น แบตเตอรี่ชนิดนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์แบบหุ้มปิดมิดชิด (sealed nickel-metal hydride) หรือแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดแบบหุ้มปิดมิดชิด (sealed lead acid) เป็นต้น

ความจุของแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ต้องจ่ายไฟได้นานไม่น้อยกว่า 120 นาที โดยมีแรงดีนไฟฟ้าต่ำสุดไม่นน้อยกว่าร้อยละ 80 ของแรงดันพิกัดปกติ และมีระยะเวลาอัดประจุ (recharge time) นานไม่เกิน 24 ชั่วโมง

สัญญาณแสดงความล้มเหลวของแบตเตอรี่

โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ต้องมีอุปกรณ์เพื่อแสดงความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟปกติ ต้องส่องสว่างนานไม่น้อยกว่า 60 นาที และกลับสู่สภาพปกติโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่แบตเตอรี่ไม่สามารถจ่ายไฟได้นานถึง 60 นาที ในระหว่างการทดสอบ ระบบต้องมีสัญญาณแสดงความล้มเหลวของแบตเตอรี่

ป้ายหนีไฟ แบบแขวนลอย

ป้ายหนีไฟแบบฝังฝ้าเพดาน

การติดตั้งตามมาตรฐาน วสท.

ความสูงของการติดตั้งป้ายหนีไฟ

โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินให้ติดตั้งด้านบนเพื่อสังเกตเห็นได้ง่าย กรณีที่คาดว่าควันมีปัญหาทำให้มองเห็นป้ายทางออกไม่ชัดเจน อาจเพิ่มโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินติดตั้งที่ด้านล่าง กรณีที่ติดตั้งตามที่กำหนดไม่ได้ให้ปรึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ป้ายทางออกด้านบน

ขอบล่างของป้ายสูงจากพื้นประมาณ 2 – 2.7 เมตร ความสูงนอกเหนือจากนี้ สามารถทำได้ตามที่กำหนดในแผนและคู่มือการป้องกันเพลิงไหม้ (Fire procedure)

ป้ายทางออกด้านล่าง

ป้ายทางออกด้านล่างให้ใช้เป็นป้ายเสริมเท่านั้น โดยขอบล่างของป้ายสูงจากพื้นระหว่าง 15 เซนติเมตร กับ 20 เซนติเมตร และขอบของป้ายอยู่ห่างจากขอบประตูไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร

ป้ายทางออกฝังพื้น 

ป้ายทางออกฝังพื้นให้ใช้เป็นป้ายเสริมเท่านั้น ต้องเป็นชนิดกันน้ำที่มีความแข็งแรง เหมาะสำหรับใช้ในเส้นทางหนีภัย โดยไม่ก่อให้เกิดการสะดุดหรือเป็นอุปสรรคในขณะหนีภัย

ตัวอย่าง บันไดหนีไฟ

ระยะห่างระหว่างป้ายทางออก

ระยะห่างระหว่างป้ายทางออกด้านบนสำหรับสัญลักษณ์ที่มีความสูง 10 เซนติเมตร ต้องมีระยะไม่เกิน 24 เมตร โดยติดตั้งตามเส้นทางที่นำไปสู่ทางออก และให้ติดตั้งป้ายทางออกด้านบนเพิ่มเติมที่จุดทางเลี้ยว ทางแยก และเหนือประตูทางออกสุดท้าย (Final Exit) หารด้วย 240

ระยะห่างระหว่างป้ายสูงสุด

ระยะห่างระหว่างป้ายสูงสุดของโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินให้เป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้
ขนาดขององค์ประกอบภาพ (a) ระยะห่างระหว่างป้ายสูงสุดไม่เกิน (เมตร)
10 เซนติเมตร 24
15 เซนติเมตร 36
20 เซนติเมตร 48
> 20 เซนติเมตร 2.4a

 

การตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน

ความล้มเหลวของระบบไฟฟ้าแสงสว่างปกติเกิดขึ้นได้ทุกเวลา จึงต้องมีการตรวจสอบและทดสอบโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินตามระยะเวลาที่กำหนด โดยแบ่งเป็นดังนี้

การติดตั้งใหม่

โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินต้องได้รับการตรวจสอบและทดสอบ โดยจำลองความล้มเหลวของระบบจ่ายไฟฟ้าปกติ ต้องส่องสว่างได้ตามพิกัดที่กำหนดและไม่น้อยกว่า 120 นาที ถ้าโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินมีสวิตช์ถ่ายโอนเมื่อโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินติดตั้งใช้งานในระบบแล้วต้องทดสอบโดยการตัดหรือยกเลิกการทำงานของสวิตช์ไฟฟ้าเพื่อแสดงว่าโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินยังคงส่องสว่าง

การตรวจสอบราย 3 เดือน

โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินต้องได้รับการตรวจสอบและทดสอบ โดยจำลองความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ ต้องส่องสว่างได้ตามพิกัดที่กำหนดและไม่น้อยกว่า 60 นาที กรณีแบตเตอรี่ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้นานถึง 60 นาที ในระหว่างการทดสอบ ระบบต้องมีสัญญาณแสดงความล้มเหลวของแบตเตอรี่ และต้องทำทุก 3 เดือน 

การตรวจสอบรายปี

โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินต้องได้รับการตรวจสอบและทดสอบ โดยจำลองความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ ต้องส่องสว่างได้ตามพิกัดที่กำหนดและไม่น้อยกว่า 90 นาที โดยต้องทำทุก 1 ปี 

ป้ายทางออกฉุกเฉินมาตรฐาน OSHA

กำหนดให้นายจ้างติดตั้งป้ายทางออกฉุกเฉินที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนที่บริเวณทางออกทั้งหมด และ นายจ้างต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอตามเส้นทางออกเพื่อให้มองเห็นได้ตลอดเวลา ป้ายทางออกจะต้องมีสีที่โดดเด่น และ มีไฟส่องสว่างตลอดเวลา และ ต้องไม่มีของตกแต่งที่ทำให้ประสิทธิภาพการมองเห็นป้ายทางออกลดลง

ป้ายทางออกฉุกเฉินมาตรฐาน NFPA

กำหนดค่าการส่องสว่างที่สามารถมองเห็นได้สำหรับป้ายทางออก และ ไฟสัญญาณในข้อกำหนด NFPA : 101 Lift Safety Code และ ข้อกำหนดของ OSHA และ NFPA ที่เหมือนกันคือต้องการให้ป้ายทางออกที่ส่องสว่างเท่ากับ 5 ฟุตแคนเดิล เพื่อรักษาสภาพการมองเห็นอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Similar Articles

FACEBOOK

Ads.3

spot_img

ติดต่อลงโฆษณา คลิก >

Update

ทัก inbox Facebook
no smoking sign
แจกฟรี!! ตัวอย่าง ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ใครต้องการโหลดภาพแบบคมชัด ปลิ๊นภาพใหญ่ไม่แตก กด like กด share กดติดตาม แล้วส่งหลักฐานมาที่ inbox facebook ได้เลยนะ
Ergonomics of vision
Ergonomics of vision. Turns of the head, pupils, optimal viewing angles. Correct display distance. Dashboard planning car plane.

Most Popular