spot_img

ข้อควรรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับ : ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ตามมาตรฐาน

ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

การให้แสงสว่างทันทีที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติเกิดการล้มเหลว มาตรฐานกำหนดให้มีแสงสว่างฉุกเฉินเพื่อการหนีภัย  และ การให้แสงสว่างสำรองจะต้องเพียงพอในระยะเวลาที่จะสามารถออกจากจุดเกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

การส่องสว่างฉุกเฉินเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นไฟไหม้ ระบบไฟฟ้าขัดข้อง เราจำเป็นต้องใช้แสงสว่างในการอพยพผู้คนเพื่อนำผู้ที่อยู่ในอาคารให้ออกไปสู่ที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว

 

NFPA 101 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

ในสหรัฐอเมริกา OSHA ยอมรับมาตรฐานของ NFPA 101 : การตรวจสอบไฟฉุกเฉินและเครื่องหมายทางออกเมื่อเปิดอาคารใหม่ และยังมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับไฟฉุกเฉิน เช่น มาตรฐาน OSHA 1910.34 อธิบายเกี่ยวกับเส้นทางออกไว้ว่า ต้องต่อเนื่องและไม่มีสิ่งกีดขวางภายในสถานที่ทำงานถึงสถานที่ปลอดภัย ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ไฟฉุกเฉินจะต้องเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติระหว่างที่ไฟฟ้าดับ และ ต้องใช้งานได้อย่างน้อย 90 นาที

OSHA และ NFPA ยังได้กำหนดการบำรุงรักษาและการทดสอบข้อกำหนดของไฟฉุกเฉินเป็นประจำ รวมถึงการตรวจสอบรายเดือนและการทดสอบประจำปีตามมาตรฐาน NFPA 101 เพื่อให้แน่ใจว่ายังคงอยู่ในสภาพการทำงานที่เหมาะสม

ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) คือ

ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) คืออะไร

ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) หมายถึง แหล่งกำเนิดแสงที่ใช้แบตเตอรี่สำรอง หรือ ใช้พลังงานอย่างอิสระซึ่งออกแบบมาเพื่อส่องสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ ทำให้เกิดสภาพการมองเห็นต่ำในสถานที่ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันการติดตั้งไฟฉุกเฉินนอกจากเพื่อการส่องสว่างในกรณีไฟฟ้าดับแล้ว ในประเทศไทยการติดตั้งไฟฉุกเฉินยังเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายอีกด้วย

ทำไมต้องติดตั้งไฟฉุกเฉิน

การติดตั้งไฟฉุกเฉิน นอกจากจะใช้สำหรับการส่องสว่างในกรณีฉุกเฉินแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้น ยังเป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

 • กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

ข้อ 10 ให้หายจ้างจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอสำหรับเส้นทางหนีไฟในการอพยพลูกจ้างออกจากอาคารเพื่อการหนีไฟ รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟสำรองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพื่อการหนีไฟและสำหรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นหรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีที่ไฟฟ้าดับ

 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย มีไว้ซึ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยในการหนีไฟจากอาคารที่ประกอบกิจการ โดยระบุไว้ในคู่มือท้ายประกาศ

ป้ายบอกทางหนีไฟ

(7) ป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟช่องบันไดหนีไฟที่อยู่ภายในตัวอาคารหรือสถานประกอบกิจการจะต้องมีแสงสว่างจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉินพร้อมทั้งมีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งด้านในและด้านนอกของบันไดหนีไฟทุกชั้นเพื่อป้องกันการหนีออกผิดชั้นซึ่งจะช่วยให้ผู้หนีไฟทราบว่าขณะนี้อยู่ที่ชั้นใดและทราบว่าถึงชั้นล่างที่มีทางออกสู่ภายนอกอาคารหรือสถานประกอบกิจการแล้ว

การเลือกซื้อไฟฉุกเฉินพิจารณาจากอะไร

ในการเลือกซื้อโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน ต้องเลือกที่มีมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานที่ใช้ทั่วไป คือ มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยจะกำหนดรายละเอียดมาตรฐานของไฟฉุกเฉินไว้ดังนี้

 • ช่วงเวลาการส่องสว่าง
  – ความส่องสว่างเพื่อการเคลื่อนไหวที่ปลอดภัยต้องมีความส่องสว่างตามพิกัดที่กำหนด ได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 120 นาที
 • ดัชนีสีที่ปรากฏทั่วไป
  – แหล่งกำเนิดแสงที่ใช้ ต้องมีดัชนีสีที่ปรากฏทั่วไปไม่ต่ำกว่า 40 (Ra มากกว่าหรือเท่ากับ 40)
 • ชนิดของแบตเตอรี่
  – แบตเตอรี่ที่ใช้ต้องเป็นแบบหุ้มปิดมิดชิดและไม่ต้องมีการบำรุงรักษา เช่น แบตเตอรี่ชนิดนิเคิลเมทัลไฮไดรด์แบบหุ้มปิดมิดชิด (sealed nickel – metal hydride) แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดแบบหุ้มปิดมิดชิด (sealed lead acid)
 • ความจุแบตเตอรี่
  – แบตเตอรี่ต้องจ่ายไฟได้นานไม่น้อยกว่า 120 นาที โดยมีแรงดันไฟฟ้าต่ำสุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแรงดันพิกัดปกติและมีระยะเวลาอัดประจุ (recharge time) นานไม่เกิน 24 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาเริ่มทำงาน
  – โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ต้องให้ปริมาณแสงของโคมไฟฟ้าออกมาได้กึ่งหนึ่งของพิกัดตามที่ผู้ผลิตแจ้งภายใน 5 วินาที และเต็มพิกัดตามที่ผู้ผลิตแจ้งภายใน 60 วินาที หลังจากที่แหล่งจ่ายไฟปกติล้มเหลว
 • ระยะเวลาประจุไฟ
  – อุปกรณ์บรรจุแบตเตอรี่ต้องสามารถอัดประจุได้เต็มภายใน 24 ชั่วโมง

ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน อัตโนมัติ.psd

การติดตั้งไฟฉุกเฉิน ระบบการให้แสงสว่างฉุกเฉิน

การติดตั้งไฟฉุกเฉิน ติดในตำแหน่งให้ส่องสว่างไปยังบริเวณทางออกของอาคาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของอาคาร และ อันตราย รวมถึงสิ่งกีดขวาง ในการอพยพออกสู่นอกอาคารอย่างปลอดภัย โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินต้องติดตั้งในบริเวณเส้นทางหนีภัยและสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดยวัดจากพื้นถึงด้านล่างของโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินกรณีติดตั้งต่ำกว่า 2 เมตรต้องไม่กีดขวางเส้นทางหนีภัยบริเวณที่ต้องติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินมีดังนี้

 • ทางหนีภัยและบริเวณทางออก
 • บริเวณภายนอกหลังจากออกจากอาคารแล้ว 
 • ทางแยก 
 • ทางเลี้ยว
 • พื้นเปลี่ยนระดับ
 • พื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง พื้นที่เตรียมการหนีภัย 
 • บริเวณพื้นที่งานอันตรายสูง รวมถึงห้องเครื่องไฟฟ้าเครื่องกล ห้องควบคุม ห้องต้นกำลัง 
 • ห้องน้ำ 
 • บันไดเลื่อนและทางเลื่อน
 • พื้นที่เปิดโล่งภายในอาคาร
 • จุดรวมพลเพื่อการหนีภัยภายในอาคาร
 • บริเวณภายนอกประตูดาดฟ้าและบริเวณพื้นที่รอการหนีภัยทางอากาศ

ซึ่งในแต่ละสถานที่ที่ต้องติดตั้งแสงสว่างฉุกเฉิน ได้ระบุรายละเอียดไว้ใน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4745 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การติดตั้งระบบการให้แสงสว่างฉุกเฉิน ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.2690-2558 ซึ่งจะพูดถึงลักษณะที่ต้องการสำหรับการติดตั้งระบบให้แสงสว่างฉุกเฉินสำหรับภายในอาคาร โดยครอบคลุมการออกแบบ การติดตั้งใหม่ การเปลี่ยนแปลง และการตรวจสอบภาคสนาม สำหรับงานติดตั้งและบำรุงรักษาระบบการให้แสงสว่างฉุกเฉิน เพื่อให้บุคคลออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วจนถึงทางออกที่ปลอดภัย

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ตามมาตรฐาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ตามมาตรฐาน วสท. แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้

 • การติดตั้งไฟฉุกเฉินใหม่
  – ต้องได้รับการตรวจสอบและทดสอบโดยการจำลองความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟปกติ ต้องส่องสว่างได้ไม่น้อยกว่า 120 นาที โดยถ้าระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินหรือโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินมีสวิตช์ถ่ายโอน เมื่อติดตั้งใช้งานในระบบแล้ว ต้องทดสอบโดยการตัดหรือยกเลิกการทำงานของสวิตช์ไฟฟ้าดังกล่าว เพื่อแสดงว่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินยังคงส่องสว่างได้
 • การตรวจสอบราย 3 เดือน
  – ต้องทำทุก 3 เดือน ตรวจสอบและทดสอบโดยจำลองความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ ต้องส่องสว่างได้ไม่น้อยกว่า 60 นาที กรณีที่แบตเตอรี่ไม่สามารถจ่ายไฟได้นานถึง 60 นาที ในระหว่างการทดสอบระบบต้องมีสัญญาณแสดงความล้มเหลวของแบตเตอรี่
 • การตรวจสอบรายปี
  – ต้องทำทุก 1 ปี ตรวจสอบและทดสอยโดยจำลองความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ ต้องส่องสว่างได้ไม่น้อยกว่า 90 นาที

สรุป

ไฟฉุกเฉินมีความสำคัญอย่างมากในสภาวะที่เกิดไฟดับทำให้ไม่มีแสงสว่างเพียงพอที่จะอพยพผู้คนในพื้นที่ในระยะเวลาอันสั้น หลายครั้งเราพบว่าสถานที่เกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยที่ทำให้คนเสียชีวิตมาจาก ผู้คนไม่สามารถอพยพไปยังภายนอกอาคารได้เนื่องจากไม่มีไฟส่องสว่างฉุกเฉิน การติดตั้ง และ ตรวจสอบไฟฉุกเฉินควรเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกฎหมายเพื่อให้ระบบไฟฉุกเฉินมีประสิทธิภาพสูงสุด

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Similar Articles

FACEBOOK

Ads.3

spot_img

ติดต่อลงโฆษณา คลิก >

Update

ทัก inbox Facebook
no smoking sign
แจกฟรี!! ตัวอย่าง ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ใครต้องการโหลดภาพแบบคมชัด ปลิ๊นภาพใหญ่ไม่แตก กด like กด share กดติดตาม แล้วส่งหลักฐานมาที่ inbox facebook ได้เลยนะ
Ergonomics of vision
Ergonomics of vision. Turns of the head, pupils, optimal viewing angles. Correct display distance. Dashboard planning car plane.

Most Popular