spot_img

การจัดสวัสดิการให้พนักงานในองค์กรตามกฎหมายที่ถูกต้องมีอะไรบ้าง

สวัสดิการพนักงาน

พนักงานทุกคนในองค์กรล้วนแล้วต้องการที่อยากอยู่บริษัทที่มีสวัสดิการดี มีค่าตอบแทนสูง มีความมั่นคงกับชีวิต ซึ่งสวัสดิการของสถานประกอบการแต่ละที่จะมีความแตกต่างกันออกไป การจัดสวัสดิการที่ดีสามารถดึงดูดให้คนอยากเข้ามาทำงานในบริษัทนั้นมากขึ้นอย่างแน่นอน จากจุดนี้จึงทำให้ฝ่ายบุคคลจำเป็นจะต้องสืบค้นถึงสวัสดิการของบริษัทคู่แข่งหรือตลาดแรงงานโดยรอบในประเภทกิจการเดียวกันว่ามีสวัสดิการอะไรที่น่าสนใจเพื่อนำมาปรับไม่ให้เกิดปรากฏการณ์สมองไหล (Brain Drain) พนักงานตำแหน่งสำคัญๆลาออกไปอยู่กับบริษัทคู่แข่งนั้นเอง

สวัสดิการในประเทศไทยจะแบ่งได้ 2 แบบ

 1. สวัสดิการตามกฎหมาย (Legal Welfare)
 2. สวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย (Special Welfare)

สวัสดิการ คือ

สวัสดิการ (Welfare) หมายถึง บริการ หรือ กิจกรรมที่สถานประกอบการนายจ้างจัดให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร เพื่อขวัญกำลังใจ และ ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานดีขึ้นให้ได้รับความสะดวกสบายในการทำงาน เกิดความรู้สึกมีความมั่นคงในอาชีพนอกเหนือจากค่าจ้าง หรือ เงินเดือน

ใครเป็นผู้ดูแลสวัสดิการในสถานประกอบการ

การจัดสวัสดิการในสถานประกอบการจำเป็นต้องมีคณะกรรมการสวัสดิการ เมื่อมีลูกจ้างครบ 50 คน โดยคณะกรรมการสวัสดิการนั้น มาจากการเลือกตั้ง โดยการเลือกตั้ง ก็จะดำเนินการเหมือนการเลือกตั้งโดยทั่วไป จัดให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งได้กำหนดเอาไว้ใน ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ โดยสามารถดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ และ เมื่อมีคณะกรรมการสวัสดิการถูกต้องตามที่กำหนดแล้ว จะต้องมีการประชุม ซึ่งในการประชุมจะมีการพูดคุยเรื่องของสวัสดิการที่นอกเหนือจากกฎหมายกำหนด เพื่อนำเสนอพิจารณาอนุมัติ ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สวัสดิการตามกฎหมายต้องมีอะไรบ้าง

การจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ ตามกฎหมายที่นายจ้างต้องจัดให้กับผู้ปฏิบัติงานซึ่งสวัสดิการตามกฎหมาย ถูกกำหนดโดย กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2548 ซึ่งในกฎกระทรวงฉบับนี้ จะพูดถึงสวัสดิการ ในเรื่องน้ำดื่ม ห้องน้ำ ห้องส้วม การปฐมพยาบาล และการรักษาพยาบาล ที่นายจ้างต้องจัดให้กับลูกจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ในสถานที่ทำงานของลูกจ้าง ต้องจัดให้มี

 • น้ำสะอาดสำหรับดื่ม 1 ที่ ต่อพนักงาน 40 คน เศษของ 40 คน ถ้าเกิน 20 คนให้ถือว่าเป็น 40 คน
 • ห้องน้ำและห้องส้วม โดยจะต้องแยกชายและหญิง และถ้ามีลูกจ้างที่เป็นคนพิการ ต้องจัดให้มีห้องน้ำสำหรับ

คนพิการโดยเฉพาะด้วย ซึ่งจำนวนห้องน้ำและห้องส้วม ถูกกำหนดโดย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ซึ่งจำนวนห้องน้ำและห้องส้วม จะถูกแบ่งตามชนิดหรือประเภทของอาคาร แต่ในที่นี้เราจะพูดถึงโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กำหนดจำนวนไว้ดังตารางต่อไปนี้

ตารางเกณฑ์การกำหนดสุขา สวัสดิการ

2.ต้องจัดให้มีสิ่งจำเป็นในการปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาล

 • สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทำงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลในจำนวนที่เพียงพอ อย่างน้อย 29 รายการ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในกฎกระทรวงดังกล่าว
 • สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทำงานในขณะเดียวกันตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มี
 • เวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาล อย่างน้อย 29 รายการ
 • ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้อย่างน้อย 1 เตียง เวชภัณฑ์และยานอกจากที่ระบุไว้ ตามความจำเป็นและเพียงพอแก่การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • พยาบาลตั้งแต่ระดับเทคนิคขึ้นไป ประจำอย่างน้อย 1 คน ตลอดเวลาทำงาน
 • แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งอย่างน้อย 1 คน เพื่อตรวจรักษาพยาบาลไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และเมื่อรวมเวลาแล้วต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงในเวลาทำงาน
 • สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทำงานในขณะเดียวกันตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มี
 • เวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาล อย่างน้อย 29 รายการ
 • ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้อย่างน้อย 2 เตียง เวชภัณฑ์และยานอกจากที่ระบุไว้ ตามความจำเป็นและเพียงพอแก่การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • พยาบาลตั้งแต่ระดับเทคนิคขึ้นไป ประจำอย่างน้อย 2 คน ตลอดเวลาทำงาน
 • แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งอย่างน้อย 1 คน เพื่อตรวจรักษาพยาบาลไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง และเมื่อรวมเวลาแล้วต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 12 ชั่วโมงในเวลาทำงาน
 • ยานพาหนะพร้อมที่จะนำลูกจ้างส่งสถานพยาบาลได้โดยเร็ว

3.นายจ้างอาจทำข้อตกลงกับสถานพยาบาลเพื่อส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลที่เปิด

บริการตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถนำลูกจ้างส่งได้โดยเร็ว แทนการมีแพทย์ก็ได้ ซึ่งคำขออนุญาตใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์ เราเรียกว่า แบบ กสว.1 และใบอนุญาตให้ใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์ เราเรียกว่า แบบ กสว.2

สวัสดิการพนักงานนอกเหนือกฎหมาย

สวัสดิการพนักงานเป็นคำที่ครอบคลุมผลประโยชน์ และ บริการมากมายที่นายจ้างอาจเสนอให้กับพนักงานในองค์กร อาจรวมไปถึงบุคคลในครอบครัวของพนักงานได้เช่นกันเพื่อเป็นแรงจุงใจในทุกมิติให้กับบุคลากรของบริษัทได้มีขวัญและกำลังใจ เพิ่มประสิทธิผล และ มีความสุขในการทำงานมากขึ้น

ตัวอย่างการจัดสวัสดิการนอกเหนือ เช่น

 • โบนัส
 • เบี้ยขยั้น
 • ค่าครองชีพ
 • เงินค่าเดินทาง
 • การประกันสุขภาพ หรือ ประกันชีวิต
 • ประกันทันตกรรม
 • วันหยุดอื่นๆที่ได้รับค่าจ้าง
 • ห้องออกกำลังกาย
 • ค่าอาหาร

ประโยชน์ของการจัดสวัสดิการที่ดีในองค์กร

 1. ช่วยลดปริมาณการลาออกของพนักงาน (Employees Turnover)
 2. ภาพลักษณ์ของบริษัทที่ดีขึ้นทั้งภายใน และ จากภายนอกที่มองเข้ามาทำให้บริษัทดูมีความน่าเชื่อถือ
 3. เพิ่มแรงจุงใจในการทำงานของพนักงาน
 4. พนัหงานมีความสุขในการทำงานมากขึ้น
 5. ดึงดูดพนักงานเก่งๆจากบริษัทคู่แข่งได้

สรุป

สวัสดิการเป็นสิ่งที่สถานประกอบการมอบให้กับผู้ปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงินเดือนเพื่อให้พนักงานในองค์กรทุกคนมีความสะดวกสบาย และ มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สวัสดิการมีทั้งตามกฎหมาย และ ดีกว่าที่กฎหมายกำหนด ผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการในสถานประกอบการ คือ คณะกรรมการสวัสดิการที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อมีลูกจ้างครบ 50 คน และต้องมีการประชุม เพื่อนำสวัสดิการที่มีอยู่ มาทบทวน ติดตาม ว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่หากพบว่าควรมีการพัฒนาเพิ่มเติม ก็จะดำเนินการนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาต่อไป

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Similar Articles

FACEBOOK

Ads.3

spot_img

ติดต่อลงโฆษณา คลิก >

Ads

spot_img

Ads

spot_img

Update

ทัก inbox Facebook
no smoking sign
แจกฟรี!! ตัวอย่าง ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ใครต้องการโหลดภาพแบบคมชัด ปลิ๊นภาพใหญ่ไม่แตก กด like กด share กดติดตาม แล้วส่งหลักฐานมาที่ inbox facebook ได้เลยนะ
Ergonomics of vision
Ergonomics of vision. Turns of the head, pupils, optimal viewing angles. Correct display distance. Dashboard planning car plane.

Most Popular