spot_img

ทุกเรื่องเกี่ยวกับ : มาตรฐานถังดับเพลิงประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

fire extinguisher ถังดับเพลิง

ประมาณ 80% ของการเกิดเพลิงไหม้เราสามารถใช้ถังดับเพลิงก็เพียงพอแล้วสำหรับการดับไฟขั้นต้น ดังนั้นต้องมั่นใจว่าความสูง และ ตำแหน่งของการติดตั้งถังดับเพลิงมีความเหมาะสม ทำให้สามารถช่วยชีวิตได้ในหลายกรณีและนี่คือเหตุผลที่องค์กรสากลอย่างเช่น NFPA หรือ OSHA ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับเครื่องดับเพลิงไว้

เครื่องดับเพลิงคืออะไร

เครื่องดับเพลิง หรือที่เราเรียกกันว่า ถังดับเพลิง

ตามกฎหมายกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ได้ให้ความหมายของเครื่องดับเพลิงไว้ว่า

เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้  หมายความว่า เครื่องดับเพลิงที่มีลักษณะเป็นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก และใช้งานด้วยมือ ภายในบรรจุสารดับเพลิงซึ่งสามารถขับออกโดยใช้แรงดัน

เครื่องดับเพลิงมีกี่ชนิด

เครื่องดับเพลิงมีหลายประเภท ถูกออกแบบมาเพื่อดับไฟตามประเภทของเพลิงที่แตกต่างกัน การเลือกเครื่อง

ดับเพลิงที่เหมาะสม คือข้อควรพิจารณาที่สำคัญ เพราะหากใช้เครื่องดับเพลิงผิดประเภท อาจทำให้สถานการณ์แย่ลงกว่าเดิม โดยสามารถแบ่งประเภทของเครื่องดับเพลิงได้ ดังต่อไปนี้

 

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

 • เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Extinguishers) เหมาะกับการดับเพลิงหลายชนิด ทั้งประเภท A , B และ C หรือ B และ C ขึ้นอยู่กับผงเคมีแห้งที่บรรจุไว้

 

เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย

 • เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย HCFC-123 (Halotron EXtinguisher) เป็นสารเคมีเหลวที่มีความเย็นจัดไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ไม่ทิ้งคราบสกปรก ดับได้ทั้งประเภท A , B , C หรือ B , C ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องดับเพลิง เหมาะกับห้องคอมพิวเตอร์ หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์

 

เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาโฟม

 • เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาโฟม (Foam Extinguishers) ใช้ดับเพลิงประเภท A และ B แต่ไม่สามารถใช้ดับเพลิงประเภท C ได้ เนื่องจากโฟมมีส่วนผสมของน้ำเป็นสื่อนำไฟฟ้า เหมาะกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิงและสารระเหยติดไฟ ที่พักอาศัย ปั๊มน้ำมัน

 

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 • เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide (CO2) Extinguisher) ฉีดออกมาจะเป็นไอเย็นจัดของน้ำแข็งแห้ง (Dry Ice) ไม่ทิ้งคราบสกปรก ใช้ดับเพลิงประเภท B และ C เหมาะกับโรงานที่มีไลน์การผลิตขนาดใหญ่ โรงอาหาร ห้องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 

เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำ

 • เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำ (Water Extinguisher) เหมาะกับเพลิงประเภท A เช่น ไม้ กระดาษ พลาสติก ผ้า

 

เครื่องดับเพลิงชนิด Wet Chemical Class K

 • เครื่องดับเพลิงชนิด Wet Chemical Class K บรรจุ Potassium Acetate ใช้ดับเพลิงประเภท K ที่เกิดจากน้ำมัน เหมาะกับห้องครัว ร้านอาหาร

ในการตรวจเช็คถังดับเพลิงแต่ละชนิดว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่หากเป็นถังดับเพลิงที่มีเกจวัดแรงดันให้ดูที่เกจว่าอยู่ในช่วงสีเขียวหรือไม่และหากเป็นชนิด CO2 ให้นำไปชั่งน้ำหนักหากลดลงเกิน 20% ให้นำไปอัดก๊าซเพิ่ม

 

 

มาตรฐานที่เกี่ยวกับเครื่องดับเพลิง

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ได้กำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ไว้ดังนี้

 • มาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Fire Protection Association : NFPA)
 • มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (American National Standards Institute : ANSI)
 • มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (Australia Standards : AS)
 • มาตรฐานประเทศอังกฤษ (British Standard : BS)
 • มาตรฐานองค์การมาตรฐานสากล (International Standardization and Organization : ISO)

มาตรฐาน ตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน กำหนดไว้ดังนี้

 • มอก. 332 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง
 • มอก. 881 เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : คาร์บอนไดออกไซด์
 • มอก. 882 เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : โฟม
 • มาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

 

การติดตั้งและการตรวจเช็ค ตามกฎหมาย

การติดตั้งตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

ข้อ 13 ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของเพลิง และเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
 2. เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเครื่อง ต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิงประเภทใด และเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
 3. ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่อาจเกิดไอระเหยของสารพิษ เช่น คาร์บอนเตตราคลอไรด์
 4. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามจำนวน ความสามารถของเครื่องดับเพลิง และการติดตั้ง ดังต่อไปนี้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท เอ จำนวน ความสามารถของเครื่องดับเพลิง และ การติดตั้ง ให้คำนวณตามพื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย โดยต้องมีระยะเข้าถึงไม่เกิน 22.50 เมตรในกรณีที่ใช้เครื่องดับเพลิงที่มีความสามารถในการดับเพลิงต่ำกว่าความสามารถในการดับเพลิงตามที่กำหนดไว้ ให้เพิ่มจำนวนเครื่องดับเพลิงให้ได้สัดส่วนตามพื้นที่ที่กำหนด ในการคำนวณเพื่อจัดให้มีเครื่องดับเพลิง ถ้ามีเศษของพื้นที่ให้นับเป็นพื้นที่เต็ม ที่ต้องเพิ่มจำนวนเครื่องดับเพลิงอีกหนึ่งเครื่อง และในกรณีมีพื้นที่เกินกว่าที่กำหนด ให้เพิ่มเครื่องดับเพลิงโดยคำนวณตามสัดส่วนของพื้นที่
ตารางการติดตั้งเครื่องดับเพลิงใช้ดับเพลิงประเภท เอ โดยคำนวณตามพื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

ความสามารถของเครื่องดับเพลิงเทียบเท่า

เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท บี ความสามารถของเครื่องดับเพลิงที่ติดตั้ง ต้องมีระยะเข้าถึงตามตารางดังต่อไปนี้

 

ตารางการติดตั้งเครื่องดับเพลิงใช้ดับเพลิงประเภท บี ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

 

 • เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ซี การติดตั้งให้พิจารณาจากวัตถุซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าจะทำให้เกิดเพลิงประเภท เอ หรือ บี และติดตั้งเครื่องดับเพลิงที่ใช้ดับเพลิงประเภทนั้น
 • เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ดี การติดตั้งให้มีระยะเข้าถึง ไม่เกิน 23 เมตร
 • ให้ติดตั้งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง มองเห็นได้อย่างชัดเจน สามารถนำมาใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว
 • จัดให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีการใช้เป็นภาษาไทยที่เห็นได้อย่างชัดเจน ติดไว้ที่ตัวถังหรือบริเวณที่ติดตั้ง
 • จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี โดยตรวจสอบต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน / ครั้ง พร้อมติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ทำการตรวจสอบครั้งสุดท้ายไว้ที่อุปกรณ์ และต้องมีการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายสารดับเพลิงตามข้อกำหนดของผู้ผลิต

การติดตั้งตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552ได้กำหนดไว้ใน หมวด 3 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ โดยกำหนดไว้ดังนี้

 • เครื่องดับเพลิงแบบมือถือต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัม พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยต้องมีการตรวจสอบสภาพและความพร้อมใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน / ครั้ง
 • การติดตั้งให้เป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้

พื้นที่การติดตั้งถังดับเพลิง

 • และทุกๆ 5 ปี เครื่องดับเพลิงแบบมือถือจะต้องทดสอบการรับแรงดัน (Hydrostatic Test) เพื่อพิจารณาว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่

 

ติดตั้ง ป้ายหรือสัญลักษณ์ ที่มองเห็นได้ชัดเจน

 • เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ติดตั้งแต่ละเครื่องต้องห่างกันไม่เกิน 20 เมตร และให้ส่วนบนสุดสูงจากพื้นไม่เกิน 1.50 เมตร มีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ชัดเจน ไม่มีสิ่งกีดขวาง และต้องนำมาใช้งานได้สะดวก

มาตรฐานเครื่องดับเพลิงของ OSHA กำหนดไว้ว่า นายจ้างควร “จัดหาเครื่องดับเพลิงแบบพกพาและติดตั้งและชี้บ่งให้เห็นชัดเจน เพื่อให้ลูกจ้างสามารถเข้าถึงโดยง่าย โดยไม่ได้รับบาดเจ็บ”

OSHA ยังกำหนดไว้อีกว่าเครื่องดับเพลิงที่สามารถใช้ได้ต้องผ่านการรับรองเท่านั้นและจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดเว้นแต่จะถูกนำไปใช้และนายจ้างต้องมั่นใจว่าเครื่องดับเพลิงอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานบำรุงรักษาอย่างดีและสามารถใช้งานได้

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Similar Articles

FACEBOOK

Ads.3

spot_img

ติดต่อลงโฆษณา คลิก >

Update

ทัก inbox Facebook
no smoking sign
แจกฟรี!! ตัวอย่าง ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ใครต้องการโหลดภาพแบบคมชัด ปลิ๊นภาพใหญ่ไม่แตก กด like กด share กดติดตาม แล้วส่งหลักฐานมาที่ inbox facebook ได้เลยนะ
Ergonomics of vision
Ergonomics of vision. Turns of the head, pupils, optimal viewing angles. Correct display distance. Dashboard planning car plane.

Most Popular