spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ : การอบรมพัฒนาความรู้ จป. 12 ชั่วโมง คืออะไร

การอบรมพัฒนาความรู้ จป. 12 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมามีการประกาศกฎหมายใหม่ออกมาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยก็ว่าได้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับบุคลากรหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติหน้าที่ของบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนั่นก็คือกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากรหน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการพ.ศ. 2565

นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วยังได้กำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมหรือพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยหน้าที่เฉพาะเอาไว้ว่า

“ ข้อ 23 นายจ้างต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพได้รับการฝึกอบรมหรือมีการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติมปีละไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

โดยนายจ้างต้องแจ้งให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่การดำเนินการแล้วเสร็จ ในการแจ้งดังกล่าวแจ้งตาม “แบบแจ้งการฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม” โดยสามารถแนบหลักฐานการฝึกอบรมหรือดูงานด้านความปลอดภัยประกอบด้วยได้

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานมีอะไรบ้าง

เมื่อกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยหน้าที่เฉพาะ จะต้องฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยไม่น้อยกว่าปีละ 12 ชั่วโมง

เรามาดูกันว่าการอบรมหรือพัฒนาความรู้ตามที่กล่าวมา มีอะไรบ้าง ตาม ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม  ได้กำหนดการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การพัฒนาความรู้ จป 12 ชั่วโมง

  1. การฝึกอบรม

  • ด้านกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและกฎหมายท่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน เช่น พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นต้น
  • ด้านวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้แมในการทำงาน เช่น การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม การควบคุมมลพิษทางอากาศ การจัดการกากของเสียในงานอุตสาหกรรม การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน การตรวจวัดและวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศ การประเมินความเสี่ยง การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุหรือโรคจากการทำงาน ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กระบวนการผลิตการศึกษาดูงานหรือการสัมมนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น
  • ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น กิจกรรม 5ส เทคนิคการเป็นวิทยากร การสอนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน เทคฌโนโลยีสะอาด สภาวะโลกร้อน การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในงานขนส่ง อันตรายจากฝุ่นะเบิด เป็นต้น
  1. การพัฒนาความรู้

  • การเข้าร่วมการประชุมหรือการสัมมนาวิชาการ เช่น งาน Thailand Labour Management Excellence Award งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ เป็นต้น
  • การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จัดโดยสถาบันศึกษา หรือหน่วยงานอื่น
  • การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในการนับจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม ให้นับจำนวนชั่วโมงตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและต้องเข้ารับการอบรมจริง และการนับจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ ให้นับชั่วโมงตามระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุมหรือการสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศจริง เช่น การศึกษาดูงานให้นับจำนวนชั่วโมงเฉพาะที่มีการศึกษาดูงาน

นอกจากการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ตามที่กล่าวมาแล้วยังมีหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่จป.โดยหน้าที่เฉพาะสามารถนำมารายงานได้หากมีการอบรมภายในปีนั้นๆ 

สรุป

การฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพซึ่งถือว่าทั้ง 3 ระดับเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยหน้าที่เฉพาะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลด้านความปลอดภัยภายในสถานประกอบกิจการโดยตรงจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ในด้านความปลอดภัยของตนเองและให้สามารถปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* สงวนลิขสิทธิ์ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Similar Articles

Special advertising

spot_img

Special Ads 1

spot_img

Special Ads

spot_img

Ads.1

spot_img

Ads.3

spot_img

Ads.4

spot_img
spot_img

Most Popular