spot_img
spot_imgspot_img
update-เตรียมความพร้อม-อบรม-จป-หัวหน้างาน-2567

ทุกเรื่อง : อบรม จป หัวหน้างาน ตามกฎหมายใหม่ 2565 เตรียมตัวอย่างไร ก่อนเข้ารับฝึกอบรม

ตาม กฎหมาย จป ฉบับใหม่ กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ พ.ศ. 2565 ที่ได้ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยเกี่ยวกับ บังคับให้สถานประกอบกิจการต่างๆจะต้องมี จป หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน แต่ละระดับ ซึ่งกฎหมายได้ออกประกาศและ รับรองให้มีการจัดฝึกอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หนึ่งในนั้นคือเรื่องของหลักสูตรการจัดฝึก อบรม จป หัวหน้างาน

มาดูกันต่อ สำหรับองค์กรที่กำลังจะส่งพนักงานของตัวเองเข้ารับการอบรมมีรายละเอียดที่ควรพิจารณาก่อนอบรม จปอยู่ 2 ข้อ คือ

  1. หน่วยฝึกอบรม จป ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างถูกต้องหรือไม่ ( ตัวอย่างใบอนุญาตหน่วยฝึกอบรมจป )
  2. อาจารย์ หรือ วิทยากรที่มาสอนนั้นได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียน รายชื่อวิทยากรแนบท้ายของหน่วยฝึกนั้นๆ หาก วิทยากรไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยฝึกดังกล่าว การฝึกอบรมจะถือว่าไม่มีคุณสมบัติในการจัดอบรมเป็นโมฆะได้เลย และไม่สามารถนำไปขึ้นทะเบียน จป ได้ตามกฎหมาย เราควรขอดูเอกสารผู้ให้บริการหลักฐานใบรับรองฉบับเต็มทุกครั้งก่อนที่จะใช้บริการฝึกอบรม ( ตัวอย่าง เอกสาร ฉบับเต็ม )

หากสนใจคอร์สฝึกอบรม จป ดูรายละเอียดได้เลยที่ลิ้งค์ด้านล่าง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 091 – 887 – 5136

ตารางแต่งตั้ง จป ตามกระทรวง ปี 2565
บริษัท ต้องส่งใครบ้าง อบรม จป หัวหน้างาน

บริษัท ต้องส่งใครบ้าง อบรม จป หัวหน้างาน

มาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อน..

ตามกฎหมายใหม่นั้นได้ระบุให้ หัวหน้างานในสถานประกอบกิจการ 3 บัญชี รวมแล้วทั้งหมด 64 ประเภท จะต้องอบรม จป หัวหน้างาน และ ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการ กิจการประเภทไหนเข้าข่ายกฎหมายตัวนี้บ้าง คลิกดูที่นี่เลย >

นิยาม หัวหน้างาน ภาษาชาวบ้านที่พูดแล้วเข้าใจเลยโดยง่ายคือ บุคคลใดก็ตามในองค์กรเราที่บริษัทได้มอบหมายให้เขาดูแลพนักงาน หรือ มีลูกน้องใต้บังคับบัญชา จะด้วยแบบใดก็ตาม เช่น มอบหมายปากเปล่า ก็ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็น หัวหน้างาน ตามกฎหมายแรงงานเรียบร้อยแล้ว

ไม่ว่าบริษัทจะแต่งตั้งอย่างเป็นทางหรือ หรือ ไม่แต่งตั้งก็ตามถ้าองค์กรได้มอบหมายภาระกิจที่เขาทำคุณให้แก่องค์กรตามคำสั่ง หากเกิดอุบัติเหตุ ราชการจะพิจารณาจาก เจตนารมณ์ในคำสั่งมอบหมาย ดังนั้น ก็เลิกคิดได้เลยว่าหากบริษัทไม่แต่งตั้งหัวหน้างานคนนั้นด้วยเอกสาร ก็ไม่ใช่ หัวหน้างาน

ดั้งนั้นสิ่งที่องค์กรจะต้องดำเนินการตามกฎหมายคือ ส่งหัวหน้างาน ทุกคนเข้า อบรม จป หัวหน้างาน เพื่อให้พนักงานได้รู้และทราบถึงการกำกับดูแลงาน และ ลูกน้องให้เกิดความปลอดภัย

กฎหมายใหม่ คุณสมบัติวิทยากรสอน จป การจัดอบรม จป 2566

โดยที่ กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ข้อ 43 กำหนดให้นายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้ลูกจ้างมีคุณสมบัติ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร ทั้งนี้ หลักสูตร การฝึกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมของนายจ้างหรือผู้ให้บริการ ด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 43 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมวด 1 หลักสูตรการฝึกอบรม

ข้อ 2 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระยะเวลา การฝึกอบรมสิบสองชั่วโมง ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา ดังต่อไปนี้

(1) หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระยะเวลา การฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา                     

(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การค้นหาอันตรายจากการทำงานและการจัดทำคู่มือว่าด้วย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) การตรวจความปลอดภัย
(ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
(ค) การสอบสวน การวิเคราะห์ และการรายงานอุบัติเหตุ
(ง) การจัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงาน

(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรม สามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
(ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
(ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
(จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
(ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
(ฌ) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

คุณสมบัติของผู้เข้า อบรม จป หัวหน้างาน

คุณสมบัติของผู้เข้า อบรม จป หัวหน้างาน

แน่นอนตามที่เหล่ามากฎหมายไม่ได้กำหนดว่า จป หัวหน้างาน จะต้องจบอะไรมา

คุณสมบัติ จป หัวหน้างาน ตามกฎหมาย 2565

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  1. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
  2. เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
  3. มีคุณสมบัติตามข้อ 15 ข้อ 18 หรือข้อ 21 แล้วแต่กรณี

หากเรามีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในสามข้อนี้ก็ผ่านฉลุยไม่มีปัญหา

สรุป : การอบรม จป หัวหน้างาน นายจ้างจะต้องรีบดำเนินการส่งหัวหน้างานทุกคนไปอบรม ทำการแต่งตั้ง และขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อย โดยหลังผ่านการอบรมแล้ว การยื่นขึ้นทะเบียนนั้นสามารถทำได้โดยตัวแทนนายจ้าง เช่น ฝ่ายบุคคล หรือ ฝ่ายฝึกอบรม ปัจจุบันราชการได้พัฒนาระบบให้สามารถยื่นขึ้นทะเบียนแบบออนไลน์ได้แล้ว ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอีกต่อไป ทำให้มีความสะดวกมากขึ้น

ขึ้นทะเบียน จป ทางออนไลน์ คลิกลิ้งค์ >

สำหรับนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดอบรม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตาม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

กรณีเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดเข้าตรวจสอบ หรือ องค์กรของท่านมีพนักงานเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา รับรองว่าถูกดำเนินคดียาวแบบได้ไม่คุ้มเสียแน่นอน

บทความที่เกี่ยวข้อง