spot_img

เรียนรู้ : มาตรฐาน Lockout Tagout อุปกรณ์ที่ใช้ตัดแยกระบบพลังงาน

Lockout – Tagout คือ

 

OSHA ได้ระบุเกี่ยวกับการควบคุมพลังงาน (Lockout/Tagout) ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อกำหนดที่ 29 Code of Federal Regulations (CFR) Part 1910.147 ถึงแนวทางการปฏิบัติและขั้นตอนที่จำเป็นในการตัดแยกแหล่งพลังงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้พลังงานเหล่านั้นเกิดอันตรายระหว่างที่มีการทำกิจกรรมการทำงานหรือซ่อมบำรุงรักษา พร้อมกำหนดมาตรการควบคุมพลังงาน เช่น ไฟฟ้า เครื่องกลไฮดรอลิก นิวแมติก เคมี ความร้อน และแหล่งพลังงานอื่นๆ

มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง Lockout/Tagout เช่น

 • Canada standard CSA Z460-20 “Control of Hazardous Energy – Lockout and Other Methods”
 • ISO 14118 : Safety of machinery – Prevention of unexpected start-up (ฉบับล่าสุด 2017)
 • ANSI ASSE Z244.1 : The Control of Hazardous Energy Lockout , Tagout and Alternative Methods (ฉบับล่าสุด 2016)

 

Energy Source

แหล่งพลังงาน หมายถึง

แหล่งพลังงาน (Energy Source) หมายถึง แหล่งพลังงานใดๆ เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานกล พลังงานลม แรงดัน สารเคมี ความร้อน หรือพลังงานอื่นๆ ซึ่งอาจทำอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในระหว่างการซ่อมบำรุง หรือ งานวิศวกรรมกับเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับแหล่งพลังงานดังกล่าว โดยเปิดพลังงานเหล่านั้นอย่างไม่คาดคิด ส่งผลทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคล ทรัพย์สินเสียหาย รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และหากร้ายแรงไปกว่านั้นอาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิตได้ในทันที

Lockout Tagout

Lockout – Tagout คืออะไร

ล็อคเอ้าท์ แท็กเอ้าท์ Lockout Tagout หรือที่เรียกว่า LOTO เป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่ใช้ป้องกันไม่ให้มีการเปิดพลังงานโดยไม่ตั้งใจขณะที่มีการปฏิบัติงานอยู่ ล็อคอุปกรณ์ที่มีอันตรายอย่างถูกต้อง พร้อมแสดงสถานะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้ในขณะที่ทำงานจนจบการทำงานอย่างปลอดภัย

 

 ล็อคเอ้าท์ - LOCK OUT

Lock out คือ อุปกรณ์ที่ใช้ล็อคกับอุปกรณ์เชื่อมต่อพลังงานต่างๆ เช่น เบรกเกอร์ วาล์วหมุน ปั๊ม เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์เหล่านั้นเปิดใช้งานได้ในระหว่างที่ยังไม่ปลดอุปกรณ์ล็อกออก การทำ Lock out เรามักจะพบปัญหาอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะล็อคนั้นมีหลากหลายลักษณะ หลายขนาด อุปกรณ์ Lock out จะต้องใช้งานให้ถูกประเภทเลยทำให้หลายคนเลือกที่จะไม่ใช้งานระบบ Lock out นี้เพราะจะต้องจัดซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก และ อุปกรณ์ Lock out ที่ได้มาตรฐานมักจะมีราคาที่ค่อนข้างสูง

 

อุปกรณ์ Lock out จะต้องเลือกซื้อมาให้ถูกกับประเภทการใช้งาน

lockout ครอบหัวปลั๊ก

lockout ประเภทล็อคสวิตช์เบรกเกอร์

lockout ประเภทล็อคเซอร์กิตเบรกเกอร์

lockout ประเภทล็อคเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบโยก

lockout วาล์วหมุน

จากภาพตัวอย่างอุปกรณ์ lockout ด้านบนจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายชนิดซึ่งเราจะต้องเลือกซื้อมาให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ของเราที่ต้องการจะล็อค

ข้อควรระวังการใช้อุปกรณ์ Lockout

 • อุปกรณ์ Lockout ที่ใช้กับงานระบบไฟฟ้าจะต้องไม่ทำจากวัสดุที่เป็นสื่อนำกระแสไฟ
 • อุปกรณ์ที่นำมาใช้งาน Lockout จะต้องมีมาตรฐานรับรอง
 • อุปกรณ์ Lockout จะต้องถูกประเภทตามลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้งาน
 • ผู้ปฏิบัติงานกับ Lockout จะต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้งานอย่างถูกวิธี

 

Tag out

Tagout คือ ป้ายแจ้งเตือนที่ติดไว้ตรงจุดตัดแยกพลังงานเพื่อให้รู้ถึงสถานะว่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ถูกควบคุม ไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะปลดป้ายเตือนออกโดยผู้แขวนป้าย รายละเอียดที่ระบุบน Tagout ปัจจุบันยังไม่มีข้อบังคับที่ตายตัว แต่มีข้อแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับข้อมูลบน Tagout ควรมีอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 • ชื่อผู้ที่ทำการแขวน Tag out
 • หน่วยงาน
 • เบอร์ติดต่อ หรือ ช่องทางติดต่อ
 • คำเตือนห้ามปลดป้ายออกโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Lock out – Tag out

 • กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558
  – ข้อ 15 ให้นายจ้างจัดให้มีการใช้กุญแจป้องกันการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจร หรือจัดให้มีระบบระวังป้องกันมิให้เกิดการสับสวติช์เชื่อมต่อวงจรตลอดเวลาที่ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าทำงาน ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าหรือบริภัณฑ์ไฟฟ้า และให้ติดป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรไว้ด้วย
 • กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564
  – ข้อ 7 ในบริเวณที่มีการติดตั้งการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบเครื่องจักรหรือเครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรนายจ้างต้องติดป้ายแสดงการดำเนินการดังกล่าวโดยใช้เครื่องหมายหรือข้อความที่เข้าใจง่ายและเห็นได้ชัดเจนรวมทั้งจัดให้มีระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ์ป้องกันมิให้เครื่องจักรนั้นทำงาน และให้แขวนป้าย หรือแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามเปิดสวิตช์ไว้ที่สวิตช์ของเครื่องจักรด้วย
 • กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562
  – ข้อ 11 กรณีที่ที่อับอากาศที่ให้ลูกจ้างทำงานมีผนังต่อหรือมีโอกาสที่พลังงานสารหรือสิ่งที่เป็นอันตรายจะรั่วไหลเข้าสู่บริเวณที่อับอากาศที่ทำงานอยู่ให้นายจ้างปิดกั้นหรือกระทำโดยวิธีการอื่นใดที่มีผลในการป้องกันมิให้พลังงาน สาร หรือสิ่งที่เป็นอันตรายเข้าสู่บริเวณที่อับอากาศในระหว่างที่ลูกจ้างกำลังทำงาน
 • กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564
  – ข้อ 53 การใช้ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่วคราว หรือลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราว นายจ้างต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
  – (5) ในกรณีที่ลิฟต์ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่มีผู้บังคับลิฟต์ต้องปิดสวิตช์ พร้อมทั้งใส่กุญแจและติดป้ายห้ามใช้ลิฟต์ให้ลูกจ้างทราบ

 

Lockout + Tagout ต้องทำคู่กันเสมอ

ข้อแนะนำสำคัญเกี่ยวกับการตัดแยกระบบพลังงาน Lockout Tagout

 1. การทำ Lockout Tagout ต้องทำคู่กันเสมอจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้
 2. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานจะต้องทำการ Lockout Tagout ทุกฝ่ายเสมอ เช่นกิจกรรมซ่อมบำรุง มีการปฏิบัติงาน 3 ฝ่าย การทำ Lockout Tagout ก็จะต้องทำ 3 ชุด
 3. ห้ามปลด Lockout Tagout ของทีมอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 4. อุปกรณ์ Lockout จะต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย
 5. Tagout จะต้องมีการระบุรายละเอียดลงบนป้ายอย่างครบถ้วน

สรุป

การตัดแยกระบบพลังงาน Lockout Tagout ไม่ใช่เพียงแต่งานระบบไฟฟ้าเท่านั้น การตัดแยกแหล่งพลังงานจะรวมถึงพลังงานอื่นๆที่อาจจะส่งผลอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานด้วย ผู้ที่ทำการ Lockout Tagout จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การทำงานเกิดความปลอดภัยปราศจากอุบัติเหตุที่ร้ายแรง

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Similar Articles

FACEBOOK

Ads.3

spot_img

ติดต่อลงโฆษณา คลิก >

Ads

spot_img

Ads

spot_img

Update

ทัก inbox Facebook
no smoking sign
แจกฟรี!! ตัวอย่าง ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ใครต้องการโหลดภาพแบบคมชัด ปลิ๊นภาพใหญ่ไม่แตก กด like กด share กดติดตาม แล้วส่งหลักฐานมาที่ inbox facebook ได้เลยนะ
Ergonomics of vision
Ergonomics of vision. Turns of the head, pupils, optimal viewing angles. Correct display distance. Dashboard planning car plane.

Most Popular