spot_img
เตรียมความพร้อมก่อนเป็น จป บริหาร

ทุกเรื่อง : อบรม จป บริหาร เตรียมความพร้อมก่อนเป็น จป บริหาร

หากใครที่ยังไม่เค้ยไม่เคยจะได้รู้หรือเคยได้ยินคำว่า จป บริหารมาเลยละก็หมายความว่าคุณอาจจะไม่ได้เป็นจป หัวหน้างานมาก่อน หรืออาจจะก้าวกระโดดเข้ามาเป็นผู้บริหารเลยทันทีก็เป็นได้ เอาเป็นว่าไม่มีปัญหาเราจะมาคุยกันถึง จป บริหาร ตามกฎหมายใหม่ซึ่งบางคนที่เคยได้ยินก็อาจจะต้องทำความเข้าใจกันใหม่เพราะกฎหมายได้มีการ Update ยกเครื่องใหม่และมีรายละเอียดมากขึ้น หากพร้อมแล้วไปลุยกัน

จป บริหาร หมายถึงใคร

ทั้งหมดทั้งปวงของ จป นั้นมากจากกฎหมายใหญ่หรือกฎหมายแม่ ชื่อ กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ พ.ศ. 2565 ที่ออกประกาศบังคับให้สถานประกอบกิจการรวมแล้วทั้งหมด 64 ประเภทสถานประกอบกิจการ ที่ต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้

จป บริหาร ก็เป็นหนึ่งในที่ถูกบังคับให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าจะเป็น การแต่งตั้ง การอบรม จป บริหาร

คุณสมบัติของ จป บริหาร มีอะไรบ้าง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  1. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
  2. เคยเป็นเพื่อนที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. 2549
  3. มีคุณสมบัติตามข้อ 21 ของกฎกระทรวงนี้

การขึ้นทะเบียน จป บริหาร เริ่มต้นอย่างไร

หมวด 4 การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย

  • นายจ้างต้องนำรายชื่อ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย ไปขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมเอกสาร ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่แต่งตั้ง
  • กรณีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับ หรือผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยพ้นจากตำแหน่งหรือหน้าที่ นายจ้างต้องแจ้งต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่พ้นจากตำแหน่งหรือหน้าที่

หลักสูตร จป บริหาร เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ระยะเวลาการฝึกอบรม สิบสองชั่วโมง ประกอบด้วย

๓ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ระยะเวลาการฝึกอบรม สามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรมหกชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน
(ข) ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
(ค) ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของมาตรฐานประเทศไทยและสากล
(ง) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน