spot_img

SDS คือ ทุกเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet)

ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี MSDS

การทำงานในสถานที่ทำงานไม่ทางใดก็ทางหนึ่งพนักงานต้องพบเจอการใช้งานสารเคมีทั้งสิ้น ตั้งแต่โรงงานสารเคมีที่ผลิตและรับรองสารเคมีหลายร้อยชนิดต่อวัน จนถึงร้านเสริมสวยที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับสารเคมี แต่ก็ต้องสัมผัสกับสารเคมีจาก น้ำยาย้อมผม ยากัดสีผม ด้วยเหตุนี้เองความปลอดภัยของการใช้สารเคมีจึงเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่กังวล ซึ่งในบทความนี้ Jorportoday จะมาพูดถึงเอกสารข้อมูลความปลอดภัย SDS คือ วิธีอ่านค่าเบื้องต้น รวมถึงแนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับ SDS มาใช้งาน

SDS คือ

SDS คือ เอกสารสรุปที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของผลิตภัณฑ์และคำแนะนำเกี่ยวกับข้อควรระวังด้านความปลอดภัย เป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลเฉพาะของสารเคมีแต่ละตัวเกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตราย พิษ วิธีใช้ การเก็บรักษา การขนส่ง การกำ จัด และการจัดการอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย

 • SDS ย่อมาจาก Safety Data Sheet
 • MSDS ย่อมาจาก Material Safety Data Sheet

ความแตกต่างระหว่าง MSDS และ SDS คือ

เอกสารทั้ง 2 ตัวมีเป้าหมายเดียวกันคือให้ข้อมูลของสารเคมีเพื่อประโยชน์ในการประกอบการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นได้อย่างปลอดภัย

 • MSDS เป็นชื่อที่เรียกมาแต่เก่าก่อน ซึ่งแต่ละประเทศต่างคนต่างทำ ยังไม่มีการกำหนดหัวข้อ  เกณฑ์ต่าง ๆ เป็นระบบเดียวกัน จึงเกิดปัญหาสื่อสารไม่ตรงกัน จึงนำมาสู่การพัฒนาระบบ GHS ขึ้นมาใช้ให้เหมือนกันทั่วโลก
 • SDS คือเอกสารที่แสดงข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี ที่ระบบ GHS กำหนดขึ้นให้ทำแบบเดียวกัน โดยต้องมีหัวข้อ 16 หัวข้อ เรียงตามลำดับ
 •  e-SDS (extended Safety Data Sheet) ในสหภาพยุโรปและประเทศพัฒนาแล้วหลายๆ ประเทศจะร้องขอให้ทำ e-SDS ซึ่งเป็นเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่อยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยง  (Risk-based Document) ส่วนในประเทศไทยยังไม่บังคับ

 

วัตถุประสงค์ของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)

โดยปกติเอกสารข้อมูลความปลอดภัยจะใช้เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และมีไว้เพื่อรวบรวมคำแนะนำเกี่ยวกับข้อควรระวังด้านความปลอดภัยจากการใช้งานตัวผลิตภัณฑ์ เมื่อเป็นเช่นนี้ SDS จึงจำเป็นสำหรับนายจ้างที่ต้องการวางแผนงานด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถพัฒนาแผนการเชิงรุกเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน รวมถึงแผนงานด้านการฝึกอบรมที่เจาะจงสำหรับองค์กร และช่วยให้พิจารณามาตรการที่จำเป็นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ใครบ้างที่จำเป็นต้องมี Safety Data Sheet (SDS)

 • องค์กรที่ใช้แนวทางปฏิบัติบของ OSHA’s Hazard Communication Standard หรือภาษาไทย “มาตรฐานการสื่อสารความเป็นอันตรายของ OSHA” ที่ ระบุไว้ว่า “นายจ้างต้องเก็บรักษาสำเนาเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับสารเคมีอันตรายแต่ละชนิดไว้ในที่ทำงาน และต้องแน่ใจว่าสามารถเข้าถึงได้ง่ายระหว่างกะการทำงานแต่ละครั้งสำหรับพนักงานเมื่อ พวกเขาอยู่ในพื้นที่ทำงาน (การเข้าถึงทางอิเล็กทรอนิกส์และทางเลือกอื่นในการเก็บรักษาสำเนาเอกสารของเอกสารข้อมูลความปลอดภัยจะได้รับอนุญาต ตราบใดที่ไม่มีการสร้างอุปสรรคในการเข้าถึงพนักงานทันทีในสถานที่ทำงานแต่ละแห่งโดยตัวเลือกดังกล่าว)”
 • ห้องปฏิบัติการ หรือร้านค้าที่ใช้สารเคมี ต้องได้รับเอกสารความปลอดภัย (SDS) เฉพาะสำหรับสารเคมีแต่ละชนิด

safety data sheets

วิธีการอ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย SDS เป็นเอกสารที่จัดทำโดยผู้ผลิตสารเคมีสำหรับสารเคมีใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ในเอกสารจะแบ่งออกเป็น 16 ส่วนมีรายละเอียดดังนี้

 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเป็นส่วนของการระบุสารเคมีใน SDS เช่น เดียวกับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลการติดต่อที่สำคัญของซัพพลายเออร์

ส่วนที่ 2 สรุปความเป็นอันตรายของสารเคมีและข้อมูลคำเตือนที่เหมาะสม

ส่วนที่ 3 ระบุส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เคมี รวมถึงสิ่งเจือปนและสารเพิ่มความเสถียร

ส่วนที่ 4 ของเอกสารข้อมูลความปลอดภัยจะอธิบายขั้นตอนการรักษาเบื้องต้นสำหรับผู้ที่อาจสัมผัสสารเคมีโดยไม่ได้รับการฝึกอบรม

ส่วนที่ 5 ให้คำแนะนำในการดับไฟที่เกิดจากสารเคมี

ส่วนที่ 6 ให้รายละเอียดการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อเหตุการรั่วไหลของสารเคมี รวมถึงการกักกัน และการทำความสะอาด เพื่อป้องกันหรือลดการสัมผัสต่อบุคคล ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 7 ของเอกสารข้อมูลความปลอดภัยจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและเงื่อนไขในการจัดการสำหรับการจัดเก็บสารเคมีอย่างไรให้ปลอดภัย

ส่วนที่ 8 แสดงรายการขีดจำกัดการสัมผัสกับสารเคมี การควบคุมทางวิศวกรรม และมาตรการป้องกันส่วนบุคคลที่สามารถใช้เพื่อลดการสัมผัสของผู้ปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 9 ระบุคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

ส่วนที่ 10 อธิบายอันตรายต่อการเกิดปฏิกิริยาความคงตัวทางเคมี ส่วนนี้แบ่งออกเป็นสามส่วน: การเกิดปฏิกิริยา ความเสถียรทางเคมี และอื่นๆ

ส่วนที่ 11 ระบุข้อมูลด้านพิษวิทยาและผลกระทบต่อสุขภาพ หากมี

ส่วนที่ 12 อธิบายถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสารเคมีหากปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 13 ครอบคลุมถึงการกำจัด การรีไซเคิล หรือการนำสารเคมีหรือภาชนะบรรจุกลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม และวิธีปฏิบัติในการจัดการอย่างปลอดภัย

ส่วนที่ 14 อธิบายข้อมูลการจำแนกประเภทสำหรับการขนส่งสารเคมีอันตรายทางถนน ทางอากาศ ทางรถไฟ หรือทางทะเล

ส่วนที่ 15 ของเอกสารข้อมูลความปลอดภัยระบุถึงข้อบังคับด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเฉพาะของผลิตภัณฑ์

ส่วนที่ 16 จะบอกคุณเมื่อ SDS ถูกจัดทำขึ้นในตอนแรกหรือวันที่แก้ไขล่าสุดที่ทราบ ส่วนนี้ของ SDS อาจระบุตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชันก่อนหน้า

***เอกสารข้อมูลความปลอดภัยบางรายการอาจมีขนาด 15 หน้าขึ้นไป! ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของสารเคมีหรือสารในนั้น แต่ละส่วนอาจมีช่องคำอธิบายหลายช่องพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม

Safety Data Sheet (SDS)

ควรทำอย่างไรเมื่อได้รับ SDS

เมื่อคุณได้รับเอกสารความปลอดภัย (SDS) คุณควรตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานจะเป็นไปตามระเบียนข้อบังคับและขั้นตอนที่คุณปฏิบัติในองค์กร โดยสิ่งที่ควรตรวจสอบมีดังนี้ :

 • เอกสารมีครบทั้ง 16 ส่วนหรือไม่
 • ตรวจสอบว่าภาษานั้นถูกต้องสำหรับคุณหรือไม่ เช่น ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ที่ชัดเจนและถูกต้อง
 • ตรวจสอบวันที่ ว่ามีการระบุวันที่แก้ไขและรายละเอียดของการแก้ไขหรือไม่?
 • เอกสารความปลอดภัยต้องได้รับการตรวจสอบ วิเคราะห์ และระบุข้อมูลสำคัญ ส่วนที่สำคัญที่สุดที่ควรจัดลำดับความสำคัญคือส่วนที่ 1, 2, 3, 8, 9, 14 ข้อมูล SDS จะช่วยในการประเมินความเสี่ยงทางเคมี การตัดสินใจเลือกชุด PPE และนโยบายฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางเคมี
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดบนฉลากของสารเคมีตรงตามที่ระบุในหัวข้อ 1 และ 2 ของ SDS
 • SDS ต้องเป็นพื้นฐานสำหรับข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมินความเสี่ยงทางเคมี แจ้งให้พนักงานทราบถึงอันตรายของสารเคมี ร่างมาตรการป้องกันที่จะดำเนินการเมื่อใช้สารเคมีและมาตรการที่จะดำเนินการในกรณีฉุกเฉิน
 • พนักงานทุกคนต้องสามารถเข้าถึงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยและรู้วิธีทำความเข้าใจเพื่อการตัดสินใจในยามฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย
 • ควรตรวจสอบ SDS อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงเวอร์ชันที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด

การอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน Safety Data Sheet (SDS)

หลักสูตรอบรมเกี่ยวกับ Safety Data Sheet : SDS คือ หลักสูตรการทำความเข้าใจเนื้อหาของ SDS เพื่อเพิ่มความเข้าใจเนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานด้านเคมี รวมถึงอาจไม่เข้าใจหลักการนำข้อมูลจาก SDS ไปใช้อย่างถูกต้องการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นเรื่องจำเป็น

พนักงานทุกคนควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการอ่าน ทำความเข้าใจ และเข้าถึงเอกสารข้อมูลความปลอดภัย หากห้องปฏิบัติการใช้ทั้งวิธีการหลักในการเข้าถึง SDS และวิธีสำรองในการเข้าถึงข้อมูล

หัวข้อการอบรมที่คอร์ส SDS ส่วนใหญ่จะพูดถึง :

 •  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)
 • การจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี
 • การประเมินข้อมูลจาก SDSs ของซัพพลายเออร์
 • การใช้ฐานข้อมูลสาธารณะเพื่อเพิ่มความมั่นใจในข้อมูลซัพพลายเออร์
 • ประเด็นที่เป็นไปได้ของการตีความข้อมูลของสารผสมสำหรับพิษวิทยาและส่วนนิเวศวิทยา
 • การจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย
 • วิธีการจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย
 • วิธีการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย / มาตรการการป้องกัน
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • เครื่องหมายความปลอดภัย
 • การเคลื่อนย้ายสารเคมีและวัตถุอันตราย
 • การจัดการเมื่อเกิดการหก รั่วไหลและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

สรุป

Safety Data Sheet หรือ SDS คือเอกสารที่ช่วยให้องค์กรของคุณมีความปลอดภัยในการใช้สารเคมี รวมถึงการนำเอกสารเหล่านี้ไปวางแผนดูแลและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ยิ่งองค์กรสามารถศึกษาและวางแนวปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ดีเท่าไหร่ความปลอดภัยก็จะมาขึ้นเท่านั้น หวังว่าบทความนี้จะช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับ SDS มากยิ่งขึ้นครับ

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Similar Articles

FACEBOOK

Ads.3

spot_img

ติดต่อลงโฆษณา คลิก >

Ads

spot_img

Ads

spot_img

Update

ทัก inbox Facebook
no smoking sign
แจกฟรี!! ตัวอย่าง ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ใครต้องการโหลดภาพแบบคมชัด ปลิ๊นภาพใหญ่ไม่แตก กด like กด share กดติดตาม แล้วส่งหลักฐานมาที่ inbox facebook ได้เลยนะ
Ergonomics of vision
Ergonomics of vision. Turns of the head, pupils, optimal viewing angles. Correct display distance. Dashboard planning car plane.

Most Popular