spot_img

ก่อนเป็น จป หัวหน้างาน จะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง

จป หัวหน้างาน หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

จป หัวหน้างาน

จป ย่อมากจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

จป หัวหน้างานถูกกำหนดในกฎหมาย กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ระบุให้สถานประกอบกิจตามบัญชี ท้ายกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวลำดับที่ 1, 2, และ 3 จะต้องจัดให้มี จป หัวหน้างาน โดยตำแหน่งทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานกับพนักงานหรือลูกน้องของตนเอง

เป็น จป หัวหน้างานเริ่มต้นอย่างไร 

หากย้อนไปเมื่อก่อนตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานพ.ศ. 2549 การที่จะเป็น จป หัวหน้างานได้นายจ้างจะต้องส่งพนักงานระดับหัวไปอบรม จป หัวหน้างาน กับศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยที่ได้รับการอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนศูนย์ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน แต่ในปัจจุบันได้มีประกาศกฎหมายใหม่ออกมาชื่อว่า กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 ทำให้กฎหมายเก่าปี 2549 นั้นถูกยกเลิกทั้งหมด

การเป็น จป หัวหน้างานตามกฎหมายใหม่นี้มีสาระสำคัญตรงที่ จป หัวหน้างาน จะต้องเป็นตามตำแหน่งหมายความว่าใครที่เป็น หัวหน้างาน จป ต้องเป็น จป หัวหน้างานด้วยในตัวแบบออโต้เลยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปซึ่ง

แต่งตั้ง จป หัวหน้างาน

ขั้นตอนการเป็น จป หัวหน้างานจะแบ่งได้ดังนี้

 1. ทำประกาศแต่งตั้ง จป หัวหน้างาน
 2. ส่งหัวหน้างานที่ทำการแต่งตั้งไปอบรม จป หัวหน้างาน
 3. ทำการยื่นขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

หน้าที่ จป หัวหน้างานตามกฎหมาย

หน้าที่ จป หัวหน้างานตามกฎหมาย

 1. กำกับดูแลลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 2. วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น จากการทำงานโดยอาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ
 3. จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ เพื่อเสนอคณะกรรมการความปลอดภัยหรือนายจ้าง แล้วแต่กรณีและทบทวนคู่มือดังกล่าวตามที่นายจ้างกำหนด โดยนายจ้างต้องกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยทุกหกเดือน
 4. สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
 5. ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน
 6. กำกับดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 7. รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจาก การทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้างและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัยให้แจ้งต่อหน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ
 8. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพและรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
 10. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย

ใบรับรอง จป หัวหน้างาน มีอายุนานแค่ไหน

กรณีที่เราได้ทำการขึ้นทะเบียน จป หัวหน้างานเรียบร้อยแล้วใบรับรองและเลขทะเบียน จป หัวหน้างานจะไม่มีวันหมดอายุยกเว้นแต่มีการลาออก จป หัวหน้างานคนดังกล่าวจะต้องไปทำการขึ้นทะเบียนกับต้นสังกัดหรือบริษัทใหม่โดยสามารถนำใบรับรองเดิมไปยื่นขึ้นทะเบียนกับบริษัทใหม่ได้

เตรียมความพร้อม จป หัวหน้างาน

การเตรียมความพร้อมการเป็น จป หัวหน้างาน

 1. จป หัวหน้างานมีบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นคนเดียวที่มีความใกล้ชนิดผู้ปฏิบัติมากที่สุดดังนั้นการเป็น จป หัวหน้างานที่ดีควรมีการติดตามและประเมินอันตรายต่างๆที่ไม่ปลอดภัย พร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด
 2. ดูแลให้บุคลากรมีความปลอดภัยในการทำงานรวมไปถึงหามาตรการป้องกันคนงานไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ
 3. คอยควบคุมดูแลให้พนักงานในสังกัดมีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE ตลอดระยะเวลาการทำงานรวมไปถึง ควบคุมการกระทำที่ไม่ปลอดภัยของคนงาน
 4. จป หัวหน้างานที่ดีควรมีการสื่อสารที่รวดเร็ว ครบถ้วน และให้ข้อมูลที่ถูกต้องเสมอ
 5. คอยให้คำแนะนำแก่พนักงานเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกวิธี

สรุป

สิ่งที่เพิ่มเติมจากกฎหมายเก่ามาเกี่ยวกับหน้าที่จป หัวหน้างาน คือ จะต้องมีการจัดทำขั้นตอนการทำงาน หรือ WI เพื่อกำหนดวิธีการทำงานไม่ให้เกิดอันตรายโดยการทำคู่มือการทำงานนั้นสามารถใช้เครื่องมือในการประเมินอันตราย หรือ การประเมินความเสี่ยงมาใช้ได้เช่น JSA เป็นต้น

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Similar Articles

FACEBOOK

Ads.3

spot_img

ติดต่อลงโฆษณา คลิก >

Ads

spot_img

Ads

spot_img

Update

ทัก inbox Facebook
no smoking sign
แจกฟรี!! ตัวอย่าง ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ใครต้องการโหลดภาพแบบคมชัด ปลิ๊นภาพใหญ่ไม่แตก กด like กด share กดติดตาม แล้วส่งหลักฐานมาที่ inbox facebook ได้เลยนะ
Ergonomics of vision
Ergonomics of vision. Turns of the head, pupils, optimal viewing angles. Correct display distance. Dashboard planning car plane.

Most Popular