spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

ข้อควรรู้ : อบรม คปอ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ กฎหมายใหม่ 2566

อบรม คปอ

คปอ ชื่อเต็ม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คือ ในบริษัทเป็นคณะที่มีหน้าที่กำกับดูแลและจัดการเรื่องความปลอดภัยของบริษัท เพื่อให้กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานต่าง ๆ ในองค์กรสามารถดำเนินไปได้อย่างปลอดภัย และเป็นไปตามกฎหมาย หรือ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น ISO 45001

โดย คปอ (คณะกรรมการความปลอดภัยฯ) จะต้องดำเนินการในการร่วมวางแผน ดำเนินการในทุกมิติ เช่น การจัดให้มีการฝึกอบรม การสอนงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร และ เป็นผู้ที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ร่วมกับ จป ทุกระดับเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมในองค์กรเป็นไปตามกฎหมายและมีความปลอดภัย

อบรม คปอ. ได้หรือยังในตอนนี้ ?

ปัจจุบันมีออกประกาศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม คปอ. ตามกฎหมาย ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการและผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย

ตอนนี้เปิดให้อบรมหลักสูตร คปอ ได้แล้ว ใครที่สนใจอบรม คปอ สามารถดูรายละเอียดได้บนเว็บไซต์หน่วยฝึกอบรม หรือ คลิกดูรายละเอียด  อบรม คปอ

(updateข้อมูลวันที่ 18.9.2566)

อบรม คปอ 2023
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ คปอ / Special advertising

อบรม คปอ มีกี่แบบ ?

ปัจจุบันการอบรม คปอ แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบดังนี้

 1. อบรม คปอ แบบอินเฮ้าส์ (In house)
  อินเฮ้าส์ คือ ให้หน่วยฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการมาจัดอบรมให้กับเราในบริษัท
  ข้อดี :
  – ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  – สามารถเลือกวันอบรมได้ตามความสะดวกขององค์กร
  ข้อเสีย :
  – ต้องรวบรวมผู้เข้าอบรมให้ได้จำนวนเยอะเพราะเป็นลักษณะการเหมาคอร์สหากคนน้อยก็จะไม่คุ้มค่า
  – นายจ้างที่มีวิทยากรที่มีคุณสมบัติหากต้องการจัดอบรมเอง ต้องทำเเอกสารแจ้งขออนุญาตราชการ ไม่น้อยกว่า 15 วัน และ เมื่ออบรมเสร็จแล้ว ต้องรายงานผลการฝึกอบรมภายใน 30 วัน
 2. อบรม คปอ แบบบุคคลทั่วไป (public)
  บุคคลทั่วไป คือ ส่งพนักงานของเราไปอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม คปอ จะมีการเปิดเป็นรอบ และ มีเปิดหลายจังหวัด ก็สามารถเลือก วัน และ สถานที่ได้ตามสะดวก ข้อดีคือ สามารถส่งพนักงานอบรมได้จำนวนน้อย 1 , 2 ก็ได้ เพราะเขาจะคิดเป็นรายคน ข้อเสียคือ ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้พนักงานเดินทางไปยังสถานที่อบรมนอกบริษัทนั้นเอง

3 ข้อสำคัญ ตรวจสอบก่อนจ้างผู้ให้บริการหน่วยฝึกอบรมจากภายนอก ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง?

 1. ใบอนุญาตที่ทะเบียนที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 2. รายชื่อวิทยากรที่ได้รับอนุญาตจะต้องตรงกับที่สังกัดหน่วยฝึกอบรม (รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบรับรองหลักสูตร ขอหลักสูตรจากผู้ให้บริการและตรวจสอบทุกครั้ง)
 3. ผู้ประสานงาน หรือ เจ้าหน้าที่คุมคอร์ส จะต้องมีรายชื่อตรงกับรายชื่อที่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์กรมฯ ไม่สามารถให้บุคคลอื่นที่ไม่มีรายชื่อได้รับอนุญาตมาคุมคอร์สได้ทั้งหลักสูตร จป หัวหน้างาน จป บริหาร และ คปอ

** หากพบผู้ให้บริการหน่วยฝึกอบรมไหนที่เราพบว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 3 ข้อดังกล่าวสามารถร้องเรียนไปยังกรมสวัสดิการฯได้ทันที

ติดต่อสอบถาม/ร้องเรียนได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

สัดส่วนจำนวน คปอ ตามกฎหมายใหม่

สัดส่วนคปอตามกฎหมายใหม่

กฎหมายใหม่ อบรม คปอ มีอะไรบ้าง ?

ข้อ 43 กำหนดให้นายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้ลูกจ้างมีคุณสมบัติเป็น คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร และ การดำเนินการฝึกอบรมของนายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 43 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

หมวด 1 หลักสูตรการฝึกอบรม

ข้อ 2 หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาการฝึกอบรมสิบสองชั่วโมง ประกอบด้วย 3 หมวดวิชาดังต่อไปนี้

(1) หมวดวิชาที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) แนวคิดการบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
(ค ) หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

(2) หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้อง และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

(3) หมวดวิชาที่ 3 การบริหาร จัดการด้านความปลอดภัยตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา การฝึกอบรมหกชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) การจัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) การจัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย จากการทำงานของลูกจ้าง
(ค) การจัดทำระบบการรายงาน เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไข สภาพการทำงานของลูกจ้าง
(ง) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(จ) การพิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
(ฉ) การสำรวจด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ช) การพิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
(ซ) การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ฌ) การประชุมและการติดตามงาน

อบรม คปอ เสร็จแล้วต้องทำอย่างไรต่อ ?

กฎหมายระบให้นายจ้างหรือหน่วยฝึกอบรมจะต้องส่งรายงานผลการฝึกอบรม สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม และ รายชื่อวิทยากร ภายใน 30 วัน เราสามารถแจ้งข้อมูลเหล่านี้ได้ 3 ช่องทาง
1. รายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
3. เดินทางไปยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่จังหวัดที่เราอยู่

 

แบบ กภ.คปอ.ผบ 3

เอกสารที่ใช้ยื่นมีอะไรบ้าง ?

แบบ กภ.คปอ.ผบ 3

 ” ชื่อเต็มคือ แบบรายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ ภาพแวดล้อมในการทางานของสถานประกอบกิจการ และผู้บริการหน่วยงานความปลอดภัย ”  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกเลย !

คุณสมบัติของวิทยากร อบรม คปอ อบรม ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย

หมวด 2 คุณสมบัติของวิทยากร

ข้อ 4 วิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหมวดวิชา ที่บรรยาย มีประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัยในการทำงานติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีและมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่าสามปี ทั้งนี้ การนับ ระยะเวลาห้าปีหรือสามปีดังกล่าวให้นับจากปีที่ขอความเห็นชอบหรือขอรับการรับรอง
(2) เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง กับหมวดวิชาที่บรรยาย และมีประสบการณ์การสอนด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่าสามปี นับจากปีที่ขอความเห็นชอบหรือขอรับการรับรอง
(3) เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัย ในการทำงานติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี และมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน ไม่น้อยกว่าสามปี ทั้งนี้ การนับระยะเวลาห้าปีหรือสามปีดังกล่าวให้นับจากปีที่ขอความเห็นชอบ หรือขอรับการรับรอง
(4) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีและมีความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ หมวดวิชาที่บรรยาย ทั้งนี้ ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัยในการทำงานติดต่อกัน ไม่น้อยกว่าห้าปี และมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่าสามปี

หมวด 3 การจัดฝึกอบรมของผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม

ข้อ 5 ผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมประสงค์ที่จะจัดฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ หรือ
(2) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ
(3) เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน และต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ประเมิน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา หรือ
(4) เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

ข้อ 6 ให้ผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5 ยื่นคำขอต่ออธิบดี พร้อมด้วยรายชื่อวิทยากร และเอกสารตามแบบ กภ.คปอ.ผบ 1 แนบท้ายประกาศนี้ ณ กองความปลอดภัยแรงงาน หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

ข้อ 7 เมื่อผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม ได้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อขอรับรองหลักสูตร การฝึกอบรมและรายชื่อวิทยากรถูกต้องและครบถ้วน ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกหลักฐาน การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมและรายชื่อวิทยากรของผู้ยื่นคำขอภายในหกสิบวัน

การออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบ กภ.คปอ.ผบ 2/1 สำหรับหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือแบบ กภ.คปอ.ผบ 2/2 สำหรับหลักสูตรผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย แล้วแต่กรณี และออกได้ คราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับการรับรอง

ในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นว่าผู้ยื่นคำขอขาดคุณสมบัติตามข้อ 5 หรือเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ 6 ไม่ถูกต้องและครบถ้วน ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันทีหรือภายในไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ หากผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไข หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์ที่จะให้ดำเนินการ ตามคำขอต่อไป และให้จำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ ในกรณีเช่นนี้ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ส่งเอกสารคืนผู้ยื่นคำขอ พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคำขอทราบ

ข้อ 8 การขอต่ออายุการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมและรายชื่อวิทยากรของผู้ให้บริการ ด้านการฝึกอบรม ให้ยื่นคำขอไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่การรับรองจะสิ้นสุด และให้นำความ ในข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 มาใช้บังคับแก่การยื่นคำขอต่ออายุการรับรองโดยอนุโลม เมื่อยื่นคำขอต่ออายุการรับรองแล้ว ให้ผู้ได้รับการรับรองดำเนินการต่อไปได้จนกว่าอธิบดี จะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุการรับรองนั้น การต่ออายุการรับรองหลักสูตรให้มีอายุคราวละสามปีนับแต่วันที่การรับรองเดิมสิ้นสุด

ข้อ 9 ในกรณีที่เอกสารการรับรองสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ยื่นคำขอ ใบแทนการรับรองต่ออธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดดังกล่าว

ข้อ 10 ในกรณีผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองตามข้อ 7 มีการเปลี่ยนแปลง วิทยากร บุคลากรซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการการฝึกอบรม สถานที่ตั้ง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด จากที่ได้ยื่นขอการรับรองไว้ ให้แจ้งเป็นหนังสือ พร้อมส่งเอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตารางแต่งตั้ง จป ตามกระทรวง ปี 2565

หมวด 4 การดำเนินการฝึกอบรม

ข้อ 11 ให้นายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตร ในหมวด 1 และจัดให้มีวิทยากรที่มีคุณสมบัติตามหมวด 2

ข้อ 12 ให้นายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมดำเนินการ ดังนี้

(1) กรณีนายจ้างให้แจ้งกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมรายชื่อและคุณสมบัติวิทยากร และเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ 12 (8) ต่อสำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เพื่อให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันทำการก่อนการจัดฝึกอบรม ทั้งนี้ อาจแจ้งด้วยตนเองหรือ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ได้
(2) กรณีผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมเป็นผู้จัดฝึกอบรม ให้แจ้งกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกอบรม รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมรายชื่อและคุณสมบัติวิทยากร และเอกสารหรือ หลักฐานตามข้อ 6 ณ กองความปลอดภัยแรงงาน ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการก่อนการจัดฝึกอบรม ทั้งนี้ อาจแจ้งด้วยตนเองหรือผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ได้
(3) จัดให้ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินหกสิบคน
(4) จัดให้มีคู่มือประกอบการฝึกอบรม จัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อและเอกสารประกอบการฝึกอบรม และสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่มีการดำเนินการ
(5) จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร
(6) จัดให้มีการประเมินผลทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม
(7) ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีรายละเอียด อย่างน้อย ดังนี้
(ก) ชื่อหน่วยงานที่ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรม พร้อมระบุข้อความว่า “จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง ” หรือ “จัดฝึกอบรมโดยผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองหลักสูตร เลขที่ …”
(ข) ชื่อและนามสกุลของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
(ค) ชื่อหลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม ให้ระบุข้อความ ดังนี้ “หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ ตามข้อ 43 แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ ทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 จำนวน 12 ชั่วโมง ” หรือ “หลักสูตรผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย ตามข้อ 43 แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้าน ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 จำนวน 42 ชั่วโมง ” แล้วแต่กรณี
(ง) ระบุสถานที่ในการฝึกอบรม
(จ) ระบุวัน เดือน และปี ที่เข้ารับการฝึกอบรม
(ฉ) ลงนามโดยนายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม แล้วแต่กรณี
(8) จัดให้วิทยากรได้รับการฝึกอบรมหรือมีการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ ทำงานเพิ่มเติมปีละไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมง

ข้อ 13 นอกจากดำเนินการตามข้อ 6 แล้ว ผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำค่าบริการที่กำหนดรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอต่อผู้รับบริการ ก่อนการให้บริการ โดยค่าบริการที่ผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมจะเรียกเก็บให้คำนวณจากค่าใช้จ่าย ในการให้บริการของผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมรวมกับค่าตอบแทนที่ผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมได้รับ จากการให้บริการ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวต้องไม่เกินหนึ่งเท่าของจำนวนค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ หมายความถึง ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการให้บริการ เช่น ค่าตอบแทนบุคลากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือสถานที่ในการให้บริการ และค่าใช่จ่ายอื่นใดของผู้ให้บริการ ด้านการฝึกอบรม
(2) ไม่เปิดเผยความลับของผู้รับบริการซึ่งล่วงรู้หรือได้มาจากการให้บริการ

ข้อ 14 ให้นายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมส่งรายงานผลการฝึกอบรม รายชื่อ ผู้ผ่านการฝึกอบรม และรายชื่อวิทยากร ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรม ณ กองความปลอดภัยแรงงาน หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ตามแบบ กภ.คปอ.ผบ 3

ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม ฝ่าฝืนหรือไม่ดำเนินการตามข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 และ ข้อ 14 อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจเพิกถอนการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม และรายชื่อวิทยากร ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจเข้าไปในสำนักงานของผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม และสถานที่จัดการฝึกอบรมในเวลาทำการ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง ตรวจสอบ หรือควบคุม ให้ผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้

 ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียน

รายชื่อหน่วยฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจัดฝึกอบรม จป อบรม คปอ มีที่ไหนบ้าง

รายชื่อผู้ให้บริการอบรม จป อบรม คปอ 2023 *ข้อมูล Update ดูด้านล่างเว็บกรมสวัสดิการได้เลย

หมายเหตุ : เพื่อความถูกต้องและมั่นใจเราควรตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตที่เว็บกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรณีหากรายชื่อของหน่วยฝึกอบรมไม่ปรากฎบนเว็บไซต์ ก็อาจเป็นเพราะเว็บไซต์ของกรมฯนั้นไม่อัพเดทเรียลไทม์ (UPDATED IN REAL TIME) เราสามารถขอดูใบอนุญาตของหน่วยฝึกแทนได้เช่นกัน เพราะหน่วยฝึกไหนที่ได้รับอนุญาตจะต้องมีใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการฯ ต่อให้ไม่มีรายชื่อบนเว็บไซต์ก็ตาม

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* สงวนลิขสิทธิ์ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Similar Articles

Special advertising

spot_img

Special Ads

spot_img

Ads.1

spot_img

Ads.3

spot_img

Ads.4

spot_img
spot_img

Most Popular