spot_img

Tag: คุณสมบัติวิทยากร จป

หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร  2566

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร 2566 ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ตอนนี้หลักสูตรอบรม จป หัวหน้างาน และ หลักสูตรอบรม จป บริหาร กฎหมายใหม่ 2566 ออกมาแล้วนะทุกคนเรียนอะไรบ้างไปดูกัน  หลักสูตร อบรม จป หัวหน้างาน  ข้อ ๒ หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระยะเวลา การฝึกอบรมสิบสองชั่วโมง ประกอบด้วย ๔ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้ (๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม...
Advertismentspot_img

Most Popular