spot_img

แนะนำแนวทางการตรวจเครน ปี 2022 ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

  บทความนี้จะช่วยทำคุณเข้าใจถึงมาตรฐานตรวจสอบปั้นจั่น ตรวจเครน ถูกต้องตามกฎหมาย  

ปั้นจั่น คือ เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่ง และ เคลื่อนย้ำยสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ ปัจจุบันนิยมนำมาไว้ใช้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากพวกโครงสร้างเพื่อประกอบ ติดตั้ง จัดเก็บเข้าชั้นเก็บสินค้าในคลังสินค้า เป็นต้น

ทำไมถึงต้องตรวจเครนก่อนใช้งาน

 • เพื่อให้แน่ใจว่าเครนจะสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
 • เพื่อเตรียมความพร้อมของเครนก่อนใช้งาน และ ป้องกันการเกิดความเสียหายระวังใช้เครน
 • เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆในส่วนประกอบปั้นจั่น
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับปั้นจั่น
 • เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานกับปั้นจั่น

ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่

ตัวอย่าง ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ จป.2

ใครบ้างที่ต้องตรวจเครน

ผู้ที่มีการนำปั้นจั่นมาใช้งานเราสามารถแบ่งปั้นจั่นออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้ 

 1. ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ (ปจ1)
 2. ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (ปจ2)

ผู้ที่มีการใช้งานปั้นจั่น ปจ1 ปจ2 ทั้ง 2 ชนิดนี้มาใช้งานจะต้องทำการตรวจเครนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ทดสอบเครน

คุณสมบัติผู้ตรวจสอบเครน

 • ต้องเป็นวิศวกรเครื่องกล ระดับ ภาคีขึ้นไป และมีใบ กว.
 • ต้องได้รับนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการ และ คุ้มครองแรงงาน ตามมาตรา 11
 • ต้องได้รับบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการ และ คุ้มครองแรงงาน ตามมาตรา 9

ตามหลักเกณฑ์กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจปั้นจั่น อ้างอิง ” กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 หมวดที่ 2 ส่วนที่ 1 ” นายจ้างจะต้องจัดให้มีการทดสอบเครนโดยวิศวกรฯ

 

ม้วนลวดสลิงไม่น้อยกว่ำ สองรอบ

ตรวจเครนต้องตรวจอะไรบ้าง

 1. ตรวจสอบควบคุมให้มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงไม่น้อยกว่ำสองรอบตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงาน
 2. ตรวจสอบจัดให้มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอของปั้นจั่นและทำการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
 3. ตรวจสอบจัดให้มีที่ครอบปิดหรือกั้นส่วนที่หมุนรอบตัวเอง ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตรายของปั้นจั่น และ ให้ส่วนที่เคลื่อนที่ของปั้นจั่นหรือส่วนที่หมุนได้ของปั้นจั่นอยู่ห่างจากสิ่งก่อสร้าง หรือ วัตถุอื่นในระยะที่ปลอดภัย
 4. ตรวจสอบให้ลูกจ้างสวมใส่เข็มขัดนิรภัย และ สายช่วยชีวิตตลอดเวลาที่ทำงานบนแขนปั้นจั่นหรือ ชุดสะพาน
 5. พื้นกันลื่นราวกันตก และ แผงกันตกระดับพื้นสำหรับปั้นจั่นชนิดที่ต้องมีการจัดทำพื้น และ ทางเดิน
 6. ตรวจสอบการจัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมและพร้อมใช้งานไว้ที่ห้องบังคับปั้นจั่น หรือ ตำแหน่งที่สามารภใช้งานได้สะดวก
 7. ตรวจสอบการติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคงโดยวิศวกรเป็นผู้รับรอง
 8. ตรวจสอบการติดตั้งชุดควบคุมการทำงานเมื่อยกวัสดุขึ้นถึงตำแหน่งสูงสุด (upper limit switch ) ที่ใช้งานได้ตามปกติ
 9. ตรวจสอบชุดควบคุมพิกัดน้ำหนักยก (overload limit switch) ที่ใช้งานได้ตามปกติ
 10. ตรวจสอบสัญญาญเสียง และ แสงไฟเตือนภัยตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงาน โดยติดตั้งไว้ให้เห็น และ ได้ยินชัดเจน
 11. ตรวจสอบป้านบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่ปั้นจั่น และ รอกของตะขอพร้อมทั้งติดตั้งป้ำยเตือนให้ระวังอันตรายที่ลูกจ้างเห็นได้ชัดเจน
 12. ตรวจสอบคู่มือการทำงานกับปั้นจั่นเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย

การตรวจปั้นจั่นจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. 2554

อุปกรณ์ช่วยยกในงานเครน

นอกเหนือจากที่กล่าวมายังมีอีกหลายส่วนที่เราจะต้องทำการตรวจสอบจำพวกอุปกรณ์ช่วยยกในงานเครน Standard Lifting Equipment ยกตัวอย่างเช่น

 • ลวดสลิง (Steel Wire Rope)
 • สลิงผ้าเส้นใยสังเคราะห์ (Polyester Sling)
 • สลิงยก (Wire Rope Slings)
 • โซ่เหล็ก (Steel Chain)
 • โซ่ยก (Lifting Chain Slings)
 • ชุดตะขอยก (Hooks)
 • สเก็น (Shackle) ตัวช่วยเคล้องเกี่ยว
 • มาสเตอร์ลิงค์ (Master Link)
 • อุปกรณ์เหล็กประกอบชุดยกอื่นๆ (Rigging Hardware) เป็นต้น

ตรวจสอบส่วนประกอบช่วยยกปั้นจั่น

ความถี่ในการตรวจเครนต้องตรวจสอบบ่อยแค่ไหน

1. ปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้างพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด

 • ไม่เกิน 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 6 เดือนพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
 • มากกว่า 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 3 เดือน

2. ปั้นจั่นที่ใช้ในงานอื่น ๆพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด

 • ตั้งแต่ 1 ตัน ไม่เกิน 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 1 ปีพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
 • มากกว่า 3 ตัน ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 6 เดือนพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
 • มากกว่า 50 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 3 เดือน

3. ปั้นจั่นที่ไม่มีพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดพิกัดยก
4. ปั้นจั่นที่หยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนหรือซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย ให้ทดสอบใหม่ก่อนการใช้งาน

น้ำหนักที่ใช้ในการทดสอบเครนจะต้องใช้ขนาดใด

วิศวกรต้องทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่น ตามอายุการใช้งาน

1. ปั้นจั่นใหม่

 • ขนาดไม่เกิน 20 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1 เท่า แต่ไม่เกิน 1.25 เท่า
 • ขนาดมากกว่า 20 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มอีก 5 ตันจากพิกัดยกอย่างปลอดภัย

2. ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว

 • ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
 • กรณีที่ปั้นจั่นไม่มีพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดพิกัดยกในการทดสอบ

บริษัทรับตรวจเครน แนะนำ 2

สรุป :

การตรวจเครนปกติแล้ววิศวกรเครื่องกลที่มาตรวจสอบจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบเครนไม่ว่าจะเป็นแบบนิติบุคคล หรือ แบบบุคคลทั่วไปก็ตามจะต้องมีเลขทะเบียนอนุญาตตรวจเครน ไม่เช่นนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย และ การตรวจเครนนั้นไม่ถูกต้อง

การตรวจเครนวิศวกรจะต้องทำการตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่ราชการกำหนดเท่านั้นคือ แบบฟอร์ม ปจ.1 ปจ.2 วิศวกรผู้ตรวจสอบจะต้องทำการลงบันทึกรายงานในแบบฟอร์มขณะทำการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองให้กับปั้นจั่นตัวที่ไปตรวจสอบ

ทุกครั้งที่ไปตรวจเครนจะต้องทำการทดสอบพิกัดการยกอย่างปลอดภัย (Load test) โดยมีการทดสอบโดยการยกน้ำหนักจริง และ วิศวกรจะต้องยืนถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานขณะทำการทดสอบการยก จึงจะถือได้ว่าการทดสอบเครนนั้นเป็นไปตามกฎหมาย

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Similar Articles

FACEBOOK

Ads.3

spot_img

ติดต่อลงโฆษณา คลิก >

Ads

spot_img

Ads

spot_img

Update

ทัก inbox Facebook
no smoking sign
แจกฟรี!! ตัวอย่าง ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ใครต้องการโหลดภาพแบบคมชัด ปลิ๊นภาพใหญ่ไม่แตก กด like กด share กดติดตาม แล้วส่งหลักฐานมาที่ inbox facebook ได้เลยนะ
Ergonomics of vision
Ergonomics of vision. Turns of the head, pupils, optimal viewing angles. Correct display distance. Dashboard planning car plane.

Most Popular