spot_img
spot_img

Tag: ประเภทกิจการที่ต้องมี จป

ประเภทกิจการที่ต้องมี จป กฎหมายใหม่ 2565 : บัญชีท้ายกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ

Update !! ประเภทกิจการที่ต้องมี จป กฎหมายใหม่ 2565 บัญชีท้ายกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 บัญชี 1 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม อุตสาหกรรมเกี่ยวกับปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแยกก๊าซธรรมชาติ บัญชี 2 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาสูบ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมกระดาษหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแร่อโลหะ ...
Advertismentspot_img

Most Popular