spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

รู้จักกับ : พ.ร.บ.ความปลอดภัยในการทำงาน 2554 คืออะไร

1.4 พรบ. ความปลอดภัยในการทำงาน 2554 คืออะไร copy

พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 หรือ พรบ ความปลอดภัยในการทำงาน 2554 นั้น เป็นกฎหมายใหญ่ที่ประกาศออกมาเพื่อกำหนดแนวทางการบริหาร และ การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ในหน่วยงานประเภทกิจการต่างๆ ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2554 เป็นกฎหมายที่กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้างในการจัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและสุขลักษณะ อันเป็นการสนับสนุนให้ลูกจ้างปฏิบัติงานโดยไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติยังกำหนดให้ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการดำเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างและสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น พระราชบัญญัติความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2554 เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างวินัยและความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในที่ทำงานทั้งในส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง โดยเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อให้ทุกคนที่ทำงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่เสี่ยงต่อความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน

2.2 ดาวน์โหลด พรบ ความปลอดภัยในการทำงาน 2554 PDF copy

> ดาวน์โหลด พ.ร.บ.ความปลอดภัยในการทำงาน 2554 pdf. <

พ.ร.บ.ความปลอดภัยในการทำงาน 2554 นั้นจะไม่ได้ลงรายละเอียดถึงแนวทางการปฏิบัติ หากต้องการทราบถึงวิธีการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมจะต้องไปดูที่ตัวกฎหมายย่อย เช่น กฎกระทรวงต่างๆ จะพูดถึงวิธีการและเกณฑ์การปฏิบัติที่มีรายละเอียดเช่น

 1. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/002/24.PDF
 2. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/113/9.PDF
 3. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/007/1.PDF
 4. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/091/48.PDF
 5. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2562/A/018/T_0012.PDF
 6. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ. 2563 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2563/A/044/T_0010.PDF
 7. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2563/A/080/T_0030.PDF
 8. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/A/015/T_0036.PDF
 9. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/A/014/T_0011.PDF
 10. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลายและจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/A/015/T_0051.PDF
 11. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/A/052/T_0003.PDF
 12. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับรังสี พ.ศ. 2564 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/A/081/T_0010.PDF
 13. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ.2565 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2565/A/022/T_0015.PDF
 14. ฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/A/039/T_0009.PDF…
 15. กฎหมายที่ขึ้นกับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541กฎกระทรวงกำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ. 2547 [ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541] http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0A/00141744.PDF

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* สงวนลิขสิทธิ์ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Similar Articles

Special advertising

spot_img

Special Ads 1

spot_img

Special Ads

spot_img

Ads.1

spot_img

Ads.3

spot_img

Ads.4

spot_img
spot_img

Most Popular