spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ตารางบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายตามกฎหมาย 2556

บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย อาศัยอํานาจตามความในข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายให้เป็นไปตามตารางท้ายประกาศนี้ รวมทั้งสารเคมีที่มีชื่ออื่นแต่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกัน (Synonym)

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พานิช จิตร์แจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เล่ม 130 ตอนพิเศษ 185 ง ราชกิจจานุเบกษา 20 ธันวาคม 2556

ตารางบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายตามกฎหมาย

ลำดับ ชื่อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื่อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number
1 อะเซทิลีน(เอททีน) ACETYLENE (ETHYNE) 74-86-2
2 อะเซเฟท ACEPHATE 30560-19-1
3 อะเซตัล ACETAL 105-57-7
4 อะเซตัลดีไฮด์ ACETALDEHYDE 75-07-0
5 กรดอะซิติค,กรดน้ำส้ม ACETIC ACID 64-19-7
6 อะซิติคแอนไฮไดรด์ ACETIC ANHYDRIDE 108-24-7
7 อะซีโตน ACETONE 67-64-1
8 อะซีโตน ไซยาโนไฮดริน ACETONE CYANOHYDRIN 75-86-5
9 อะซีโตไนไตรล์ ACETONITRILE 75-05-8
10 อะซีติลอะซีโตน ACETYLACETONE 123-54-3
11 อะซีติลคลอไรด์ ACETYL CHLORIDE 75-36-5
12 กรดอะซีติลซาลิไซลิค ACETYLSALICYLIC ACID 50-78-2
13 อะโคนิทีน ACONITINE 302-27-2
14 เกลือของอะโคนิทีน ACONITINE (SALTS)
15 อะโครลีน ACROLEIN 107-02-8
16 อะครีลาไมด์ ACRYLAMIDE 79-06-1
17 อะครีเลทส์ ACRYLATES
18 กรดอะครีลิค ACRYLIC ACID 79-10-7
19 2,2-บิส(อะครีโลอิลออกซีเมทธิล)บิวทิลอะครีเลท 2,2-BIS (ACRYLOYLOXYMETHYL) BUTYL ACRYLATE 15625-89-5
20 อะครีโลไนไตรล์ ACRYLONITRILE 107-13-1
21 กรดอะดิพิค ADIPIC ACID 124-04-9
22 อัลลัลลามีน ALLYLAMINE 107-11-9
23 อัลดิคาร์บ ALDICARB 116-06-3
24 อัลดริน ALDRIN 309-00-2
25 อัลคาไล เอทธอกไซด์ ALKALI ETHOXIDE 16331-64-9
26 อัลคาไล ฟลูออโรซิลิเคทส์ ALKALI FLUROSILICATES
27 อัลคาไล เมทธอกไซด์ ALKALI METHOXIDE 3315-60-4
28 เกลืออัลคาไลของเพนตะคลอโรฟีนอล ALKALI SALTS OF PENTACHLOROPHENOL
29 อัลเลธริน ALLETHRIN 584-79-2
30 อัลลิโดคลอร์ ALLIDOCHLOR 93-71-0
31 อัลลิลแอลกอฮอล์ ALLYL ALCOHOL 107-18-6
32 อัลลิลคลอไรด์ ALLYL CHLORIDE 107-05-1
33 อัลลิล2,3-อีพอกซีโพรพิลอีเธอร์ ALLYL 2,3-EPOXYPROPYL ETHER 106-92-3
34 อัลลิลไกลซดิลอีเธอร์ ALLYL GLYCIDYL ETHER 106-92-3
35 อัลลิลไอโอไดด์ ALLYL IODIDE 556-56-9
36 อัลลิลโพรพิลไดซัลไฟด์ ALLYL PROPYL DISULFIDE 2179-59-1
37 อะลูมิเนียมอัลคิล ALUMINIUM ALKYLS
38 สารประกอบอะลูมิเนียมอัลคีลิค ALUMINIUM ALKYLIS COMPOUNDS
39 อะลูมิเนียมคลอไรด์แอนไฮดรัส ALUMINIUM CHLORIDE ANHYDROUS 7446-70-0
40 อะลูมิเนียมลิเทียมไฮไดรด์ ALUMINIUM LITHIUM HYDRIDE 16853-85-3
41 อะลูมิเนียมฟอสไฟด์ ALUMINIUM PHOSPHIDE 20859-73-8
42 อะลูมิเนียมในรูปของผง, ผงไพโร ALUMINIUM POWDER, PYROPHORIC 7429-90-5
43 ผงอะลูมิเนียม(ลักษณะคงตัว) ALUMINIUM POWDER, STABILIZED
44 ฟูมอะลูมิเนียม ALUMINIUM FUMES, AS AL
45 โลหะและออกไซด์ของอะลูมิเนียม ALUMINIUM METAL & OXIDE, AS AL 7429-90-5
46 อะลูมิเนียมออกไซด์ ALUMINIUM OXIDE 1344-28-1
47 อะลูมิเนียม, ในรูปของสารละลายเกลือ ALUMINIUM, SOLUBLE SALTS, AS AL
48 อะลูมิเนียม-ไตร-ไอโซโพรพอกไซด์ ALUMINIUM-TRI-ISOPROPOXIDE 555-31-7
49 อะมิทอน AMITON 78-53-5
50 แอมโมเนีย AMMONIA 7664-41-7
51 (a) แอมโมเนียมไนเตรท
(b) แอมโมเนียมไนเตรท ในรูปของปุ๋ย
(a) AMMONIUM NITRATES
(b) AMMONIUM NITRATES IN THE FORM OF FERTILISERS
6484-52-2
52 อะเมทรีน AMETRYN 834-12-8
53 อะมิไดไธออน AMIDITHION 919-76-6
54 กรด 3-อะมิโนเบนซีนซัลโฟนิค 3-AMINOBENZENE SULPHONIC ACID 121-47-1
55 กรด 4-อะมิโนเบนซีนซัลโฟนิค 4-AMINOBENZENE SULPHONIC ACID 121-57-3
56 2-อะมิโนเบนซีดีน 2-AMINOBENZIDINE
57 เกลือ 4-อะมิโนไบฟีนิล 4-AMINOBIPHENYL (SALTS)
58 5-อะมิโน-1-(บิสไดเมทธิลอะมิโนฟอสไฟนิค)-3-ฟีนิล-1,2,4-ไตรอะโซล 5-AMINO-1-(BISDIMETHYL AMINOPHOSPHINYL)-3-PHENYL-1,2,4-TRIAZOLE 1031-47-6
59 2-อะมิโนบิวเทน 2-AMINOBUTANE 13952-84-6
60 อะมิโนคาร์บ AMINOCARB 2032-59-9
61 4-อะมิโน-เอ็น,
เอ็น-ไดเอทธิลอะนิลีน
4-AMINO-N,
N-DIETHYLANILINE
93-05-0
62 2-อะมิโน-4,
6-ไดไนโตรฟีนอล
2-AMINO-4,
6-DINITROPHENOL
96-91-3
63 2-อะมิโนเอทธานอล 2-AMINOETHANOL 141-43-5
64 2-อะมิโนเอทธิลไดเมทธิลอะมีน 2-AMINOETHYLDIMETHYLAMINE 108-00-9
65 2-อะมิโน-2-เมทธิลโพรพานอล 2-AMINO-2-METHYLPROPANOL 124-68-5
66 3-อะมิโนเมทธิล-3,5,5-ไตรเมทธิลไซโคลเฮกซิลอะมีน 3-METHYL-3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE 2855-13-2
67 อะมิโนฟีนอล 2-AMINOPHENOL 95-55-6
68 2-อะมิโนโพรเพน 2-AMINOPROPANE 75-31-0
69 1-อะมิโนโพรเพน-2-ออล 1-AMINOPROPAN-2-OL 78-96-6
70 3-อะมิโนโพรพิลไดเอทธิลอะมีน 3-AMINOPROPYLDIETHYLAMINE 104-78-9
71 3-อะมิโนโพรพิลไดเมทธิลอะมีน 3-AMINOPROPYLDIMETHYLAMINE 109-55-7
72 2-อะมิโนไพริดีน 2-AMINOPYRIDINE 95-53–4
73 อะมิโทรล AMITROLE 61-82-5
74 แอมโมเนีย,แอนไฮดรัส AMMONIA, ANHYDROUS 7664-41-7
75 แอมโมเนียมไบฟลูออไรด์ AMMONIUM BIFLUORIDE 1341-49-7
76 แอมโมเนียมคลอไรด์ AMMONIUM CHLORIDE 12125-02-9
77 แอมโมเนียมไดโครเมท AMMONIUM DICHROMATE 7789-09-5
78 แอมโมเนียมฟลูออไรด์ AMMONIUM FLUORIDE 12125-01-8
79 แอมโมเนียมไฮโดรเจน ไดฟลูออไรด์ AMMONIUM HYDROGEN DIFLUORIDE 1341-49-7
80 แอมโมเนียมเพอร์คลอเรท AMMONIUM PERCHLORATE 7790-98-9
81 แอมโมเนียมโพลีซัลไฟด์ AMMONIUM POLYSULPHIDES 9080-17-5
82 เกลือแอมโมเนียมดีเอ็นโอซี AMMONIUM SALT OF DNOC
83 แอมโมเนียมซัลฟาเมท AMMONIUM SULFAMATE 7773-06-0
84 แอมโมเนียมบิส(2,4,6-ไตรไนโตรฟีนิล)อะไมด์ AMMONIUM BIS (2,4,6-TRINITROPHENY) AMINE 2844-92-0
85 เอมิลอะซีเตท,ไอโซเมอร์ทุกตัว AMYL ACETATE, ALL ISOMERS 628-63-7
86 เอมิลแอลกอฮอล์, ยกเว้นเทร์ท-บิวทานอล AMYL ALCOHOL, except tert-PENTANOL 30899-19-5
87 เอมิลฟอร์เมท AMYL FORMATE 638-49-3
88 เอมิลโพรพิโอเนท AMYL PROPIONATE 624-54-4
89 4-อะมิโนไดฟีลนิล 4-AMINODIPHENYL 92-67-1
90 อะนิลีน ANILINE 101-05-3
91 เกลืออะนิลีน ANILINE(SALTS)
92 ออโท-อะนิซิดีน o-ANISIDINE 90-04-0
93 พารา-อะนิซิดีน p-ANISIDINE 104-94-9
94 สารประกอบแอนติโมนี ANTIMONY COMPOUNDS, AS SB
95 แอนติโมนีเพนตะคลอไรด์ ANTIMONY PENTACHLORIDE 7647-18-9
96 แอนติโมนีไตรคลอไรด์ ANTIMONY TRICHLORIDE 10025-91-9
97 แอนติโมนีไตรฟลูออไรด์ ANTIMONY TRIFLUORIDE 7783-56-4
98 เอเอ็นทียู ANTU 86-88-4
99 อะนาบาซิน ANABASINE 494-52-0
100 แอนติโมนีไฮไดรด์(สติบีน) ANTIMONY HYDRIDE (STIBINE) 7803-52-3
101 อาร์เซนิคไฮไดรด์ ARSENIC HYDRIDE 7784-42-1
102 อาร์เซนิคเพนตอกไซด์ ARSENIC PENTOXIDE 1303-28-2
103 อาร์เซนิคไตรออกไซด์ ARSENIC TRIOXIDE 1327-53-3
104 สารหนู ARSENIC 7440-38-2
105 สารประกอบของสารหนู ARSENIC(COMPOUNDS)
106 อาร์ซีน ARSINE 7784-42-1
107 แอสเบสทอส ASBESTOS
108 แอสพัลท์ ASPHALT 8052-42-4
109 อะทราซีน ATRAZINE 1921-24-9
110 อะโทรพีน ATROPINE 51-55-8
111 เกลืออะโทรพีน ATROPINE(SALTS)
112 อะซิริดีน AZIRIDINE 151-56-4
113 อะซินฟอส-เอทธิล AZINPHOS-ETHYL 2642-71-9
114 อะซินฟอส เมทธิล AZINPHOS-METHYL 86-50-0
115 อะโซเบนซีน AZOBENZENE 103-33-3
116 อะโซอิไมด์ AZOIMIDE 7782-79-8
117 อะโซโธเอท AZOTHOATE 5834-96-8
118 อะโซซีเบนซีน AZOXYBENZENE 495-48-7
119 บาร์บาน BARBAN 101-27-9
120 แบเรียม, สารประกอบที่ละลายได้ BARIUM,SOLUBLE COMPOUNDS, as Ba 7440-39-3
121 แบเรียมคลอเรท BARIUM CHLORATE 13477-00-4
122 แบเรียมเพอร์คลอเรท BARIUM PERCHLORATE 13465-95-7
123 แบเรียมเพอร์ออกไซด์ BARIUM PEROXIDE 1304-29-6
124 แบเรียมโพลีซัลไฟด์ BARIUM POLYSULPHIDES 50864-67-0
125 แบเรียมซัลไฟด์ BARIUM SULPHIDE 21109-95-5
126 แบเรียมอะไซด์ BARIUM AZIDE 18810-58-7
127 เบนโนมิล BENOMYL 17804-35-2
128 เบนควินอกซ์ BENQUINOX 495-73-8
129 เบนซัลไลด์ BENSULIDE 741-58-2
130 เบนทะโซน BENTAZONE 25057-89-0
131 เบนซัลคลอไรด์ BENZAL CHLORIDE 98-87-3
132 เบนซัลดีไฮด์ BENZALDEHYDE 100-52-7
133 เบนซีน BENZENE 71-43-2
134 1,3-เบนซีนไดออล 1,3-BENZENEDIOL 108-46-3
135 เบนซีน-1,2:3,4-เตตระคาร์บอกซีลิคไดแอนไฮไดรด์ BENZENE-1,2:3,4-TETRACARBOXYLIC DIANHYDRIDE 89-32-7
136 เบนซีน-1,2,4-ไตรคาร์บอกซีลิค-1,2-แอนไฮไดรด์ BENZENE-1,2,4-TRICARBOXYLIC-1,2-ANHYDRIDE 552-30-7
137 เบนโซกัวนามีน BENZOGUANAMINE 91-76-9
138 เบนโซไนไตรล์ BENZONITRILE 100-47-0
139 เบนซิดีน BENZIDINE 92-87-5
140 เกลือของเบนซิดีน BENZIDINE SALTS
141 เบอริลเลียม(ผง,สารประกอบ) BERYLLIUM (POWDERS, COMPOUNDS) 7440-41-7
142 เบนโซฟีโนน-3,3′,4,4′-เตตระคาร์บอกซีลิคไดแอนไฮไดรด์ BENZOPHENONE-3,3′,4,4′-TETRACARBOXYLIC DIANHYDRIDE 2421-28-5
143 พารา-เบนโซควิโนน p-BENZOQUINONE 106-51-4
144 1-(2-เบนโซไธอะโซลิล)-3-เมทธิลยูเรีย 1-(2-BENZOTHIAZOLYL)-3-METHYLUREA 1929-88-0
145 เบนโซไตรคลอไรด์ BENZOTRICHLORIDE 98-07-7
146 เบนโซไตรฟลูออไรด์ BENZOTRIFLUORIDE 98-08-8
147 เบนโซอิลคลอไรด์ BENZOYL CHLORIDE 98-88-4
148 4-เบนโซอิลไฮดราโซโน-1,4-เบนโซควิโนน ออกซิม 4-BENZOYLHYDRAZONO-1,4-BENZOQUINONE OXIME  495-73-8
149 เบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ BENZOYL PEROXIDE 94-36-0
150 เบนซไธอะซูรอน BENZTHIAZURON 1929-88-0
151 เบนซิลแอลกอฮอล์ BENZYL ALCOHOL 100-51-6
152 เบนซิลอะมีน BENZYLAMINE 100-46-9
153 เบนซิลเบนโซเอท BENZYL BENZOATE 120-51-4
154 เบนซิลโบรไมด์ BENZYL BROMIDE 100-39-0
155 เบนซิลคลอร์ฟอร์เมท BENZYL CHLORFORMATE 501-53-1
156 เบนซิลคลอไรด์ BENZYL CHLORIDE 100-44-7
157 เบนซิลไดเมทธิลอะมีน BENZYLDIMETHYLAMINE 103-83–3
158 เบนซิลิดีนคลอไรด์ BENZYLIDENE CHLORIDE 98-87-3
159 Y-บีเอชซี Y-BHC 58-89-9
160 ไบนาพาคริล BINAPACRYL 485-31-4
161 ไบพีนิล BIPHENYL 92-52-4
162 ไบพีนิล-4-อิลอะมีน BIPHENYL-4-YLAMINE 92-67-1
163 เกลือของไบพีนิล-4-อิลอะมิน BIPHENYL-4-YLAMINE (SALTS)
164 ไบพีนิล-4,4′-อิลลีนไดอะมีน BIPHENYL-4,4′-YLENEDIAMINE 92-87-5
165 บิสมัทเทลลูไรด์ BISMUTH TELLURIDE 1304-82-1
166 บิสคลอโรเมทธิลอีเธอร์ BIS-(CHLOROMETHYL)-ETHER 542-88-1
167 บิสฟีนอล เอ-(อีพิคลอร์ไฮดริน)อีพอกซีเรซิน (รีแอคชันโพรดัคท์) BIS-PHENOL A-(EPICHLOR HYDRIN) EPOXY RESIN (REACTION PRODUCT) 25068-38-6
168 บิสฟีนอล เอ BISPHENOL A 80-05-7
169 1,1-บิส(เทอร์ท-บิวทิลเพอร์ออกซี) ไซโคลเฮกเซน (ความเข้มข้น >=80%) 1,1-BIS (tert-BUTYLPEROXY) CYCLOHEXANE (CONCENTRATION>=80%) 3006-86-8
170 บิส(คลอโรเมทธิล)อีเธอร์ BIS(CHLOROMETHYL) ETHER 542-88-1
171 บิส(2-คลอโรเอทธิล)ซัลไฟด์ BIS (2-CHLOROETHYL) SULPHIDE 505-60-2
172 บิส(2,4,6-ไตรโนโตรฟีนิล)เอมีน BIS (2,4,6-TRINOTROPHENYL) AMINE 131-73-7
173 บอเรทส์,เตตรา, เกลือโซเดียม, แอนไฮดรัส BORATES, TETRA, SODIUM SALTS, ANHYDROUS 1330-43-4
174 บอเรทส์,เตตรา, เกลือโซเดียม, เดคะไฮเดรท BORATES, TETRA, SODIUM SALTS, DECAHYDRATE 1303-96-4
175 บอเรทส์,เตตรา, เกลือโซเดียม, เพนตะไฮเดรท BORATES, TETRA, SODIUM SALTS, PENTAHYDRATE 12179-04-3
176 โบรอน ไตรโบรไมด์ BORON TRIBROMIDE 10294-33-4
177 โบรอน ไตรคลอไรด์ BORON TRICHLORIDE 10294-34-5
178 โบรอน ไตรฟลูออไรด์ BORON TRIFLUORIDE 7637-07-2
179 โบรมาซิล BROMACIL 314-40-9
180 โบรมีนเพนตะฟลูออไรด์ BROMINE PENTAFLUORIDE 7789-30-2
181 กรดโบรโมอะซีติค BROMOACETIC ACID 79-08-3
182 โบรโมเบนซีน BROMOBENZENE 108-86-1
183 ออโท-(4-โบรโม-2,5-ไดคลอโรพีนิล)โอโอ-ไดเอทธิล ฟอสฟอโรไธโอเอท o-(4-BROMO-2,5-DICHLOROPHENYL) O,O-DIETHYLPHOSPHOROTHIOATE 4824-78-6
184 โบรโมอีเธน BROMOETHANE 74-96-4
185 โบรโมฟีนอกซิม BROMOFENOXIM 13181-17-4
186 โบรโมฟอร์ม BROMOFORM 75-25-2
187 โบรโมฟอส-เอทธิล BROMOPHOS-ETHYL 4824-78-6
188 1-โบรโมโพรเพน 1-BROMOPROPANE 106-94-5
189 อัลฟา-โบรโมโทลูอีน α-BROMOTOLUENE 100-39-0
190 โบรมอกซีนิล BROMOXYNIL 1689-84-5
191 โบรมีน BROMINE 7726-95-6
192 บรูซีน BRUCINE 357-57-3
193 โบรโมมีเธน (เมทธิลโบรไมด์) BROMOMETHANE (METHYL BROMIDE) 74-83-9
194 เทร์ท-บิวทิลเพอร์ออกซีอะซิเตท (ความเข้มข้น>=70%) tert-BUTYL PEROXYACETRATE (CONCENTRATION>=70%) 107-71-7
195 2,2-ได(เทอร์ท-บิวทิลเพอร์ออกซี)บิวเทน (ความเข้มข้น>=70%) 2,2-di(tert-BUTYLPEROXY) BUTANE (CONCENTRATION>=70%) 2167-23-9
196 ได-เซค-บิวทิลเพอร์ออกซีไดคาร์บอเนท (ความเข้มข้น>=80%) DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE (CONCENTRATION>=80%) 19910-65-7
197 เทอร์ท-บิวทิลเพอร์ออกซีมาลีเอท (ความเข้มข้น>=80%) tert-BUTYL PEROXYMALEATE (CONCENTRATION>=80%) 1931-62-0
198 เทอร์ท-บิวทิลเพอร์ออกซีไอโซโพรพิลคาร์บอเนท (ความเข้มข้น>=80%) tert-BUTYL PEROXYISOPROPYL CARBONATE (CONCENTRATION>=80%) 2372-21-6
199 เทอร์ท-บิวทิลเพอร์ออกซีไพวาเลท tert-BUTYL PEROXYPIVALATE 927-07-1
200 เทอร์ท-บิวทิลเพอร์ออกซีไอโซบิวไทเรท (ความเข้มข้น>=80%) tert-BUTYL PEROXYISOBUTYRATE (CONCENTRATION>=80%) 109-13-7
201 1,3-บิวตะไดอีน 1,3-BUTADIENE 106-99-0
202 บิวตะไดอีนไดอีพอกไซด์ BUTADIENE DIEPOXIDE 1464-53-5
203 บิวเทน BUTANE 106-97-8
204 บิวเทนไดออลไดไกลซิดิลอีเธอร์ BUTANEDIOLDIGLYCIDYL ETHER 2425-79-8
205 บิวทานอล BUTANOL 71-36-3
206 2-บิวทาโนน 2-BUTANONE 78-93-3
207 2-บิวทาโนน ออกซิม 2-BUTANONE OXIME 96-29-7
208 2-บิวทีนอล 2-BUTENAL 123-73-9
209 บิวทีน(ไอโซเมอร์ทั้งหมด) BUTENE, all isomers
210 2-บิวทอกซีเอทธานอล 2-BUTOXYETHANOL 111-76-2
211 2-บิวทอกซีเอทธิลอะซีเตท 2-BUTOXYETHYL ACETATE 112-07-2
212 3-บิวทอกซีโพรเพน-2-ออล 3-BUTOXYPROPAN-2-OL 5131-66-8
213 1-(2-บิวทอกซีโพรพอกซี) โพรพาน-2-ออล 1-(2-BUTOXYPROPOXY) PROPAN-2-OL 24083-03-2
214 เทอร์ทบิวทิล-อะซีเตท tert – BUTYL ACETATE 540-88-5
215 บิวทิลอะครีเลท n-BUTYL ACRYLATE 141-32-2
216 บิวทิลแอลกอฮอล์ยกเว้นเทอร์ท-บิวทิลแอลกอฮอล์ BUTYL ALCOHOL, except tert-BUTYL ALCOHOL 71-36-3(n)
217 บิวทิลอะมีน BUTYLAMINE 109-73-9
218 2-เทอร์ท-บิวทิลอะมิโนเอทธิลเมทธาครีเลท 2-TERT-BUTYLAMINOETHYL METHACRYLATE 3775-90-4
219 บิวทิลบิวไทเรท BUTYL BUTYRATE 109-21-7
220 บิวทิลคลอไรด์ BUTYL CHLORIDE 109-69-3
221 บิวทิลคลอโรฟอร์เมท BUTYL CHLOROFORMATE 592-34-7
222 4-เทอร์ท-บิวทิล-2-คลอโรพีนิล-เมทธิล-เมทธิลฟอสโฟโรอะมิเดท 4-TERT-BUTYL-2-CHLOROPHENYL-METHYL-METHYL PHOSPHOROAMIDATE 299-86-5
223 เทอร์ท-บิวทิลอะมิโนเอทธิลเมทธาครีเลท tert-BUTYLAMINOETHYL METHACRYLATE 3775-90-4
224 เทอร์ท-บิวทิล-แอลฟา, แอลฟา-ไดเมทธิลเบนซิลเพอร์ออกไซด์ tert-BUTYL ALPHA, ALPHA-DIMETHYLBENZYL PEROXIDE 3457-61-2
225 6-เซค-บิวทิล-2, 4-ไดไนโตรพีนอล 6-sec-BUTYL-2, 4-DINITROPHENOL 88-85-7
226 2-เซค-บิวทิล-4, 6-ไดไนโตรพีนอล 2-tert-BUTYL-4, 6-DINITROPHENOL 1420-07-1
227 2-เซค-บิวทิล-4, 6-ไดไนโตรพีนิลไอโซโพรพิลคาร์บอเนต 2-sec-BUTYL-4, 6-DINITROPHENYL ISOPROPYL CARBONATE 973-21-7
228 2-เซค-บิวทิล-4, 6-ไดไนโตรพีนิล-3-เมทธิลโครโทเนท 2-sec-BUTYL-4, 6-DINITROPHENYL-3-METHYLCROTONATE 485-31-4
229 บิวทิลีน BUTYLENE 106-98-9
230 1,3-บิวทิลีนไกลคอล ไดอะครีเลท 1,3-BUTYLENEGLYCOL DIACRYLATE 19485-03-1
231 1,4-บิวทิลีนไกลคอล ไดอะครีเลท 1,4-BUTYLENEGLYCOL DIACRYLATE 1070-70-8
232 บิวทิล2,3-อีพอกซีโพรพิลอีเธอร์ BUTYL 2,3-EPOXYPROPYL ETHER 2426-08-6
233 บิวทิลเอทธิลคีโตน BUTYL ETHYL KETONE 106-35-4
234 บิวทิลฟอร์เมท BUTYL FORMATE 592-84-7(n)
235 บิวทิลไกลซิคิลอีเธอร์ BUTYL GLYCIDYL ETHER 2426-08-6
236 บิวทิลไกลคอล อะซีเตท BUTYLGLYCOL ACETATE 112-07-2
237 เอ็น-บิวทิลแลคเตท n-BUTYL LACTATE 138-22-7
238 บิวทิลเมอแคพแทน BUTYL MERCAPTAN 109-79-5
239 เอ็น-บิวทิลเมทธาครีเลท n-BUTYL METHACRYLATE 97-88-1
240 2-เซค-บิวทิลพีนอล 2-sec-BUTYLPHENOL 89-72-5
241 พารา-เทอร์ท—บิวทิลพีนอล p-tert-BUTYLPHENOL 98-54-4
242 บิวทิลโพรพิโอเนท BUTYL PROPIONATE 590-01-2
243 พารา-เทอร์ท-บิวทิลโทลูอีน p-tert-BUTYLTOLUENE 98-51-1
244 บิวท์-2-อิน-1, 4-ไดออล BUT-2-YNE-1,4-DIOL 110-65-6
245 บิวไทรัลดีไฮด์ BUTYRALDEHYDE 123-72-8
246 บิวไทรัลดีไฮด์ออกซึม BUTYRALDEHYDE OXIME 110-69-0
247 กรดบิวไทริค BUTYRIC ACID 107-92-6
248 เอ็น-บิวไทโรไนไตรล์ n-BUTYRONITRILE 109-74-0
249 ฝุ่นแคดเมี่ยมและเกลือของแคดเมี่ยม CADMIUM, DUST & SALTS, as Cd
250 ออกไซด์ของแคดเมี่ยม, ฟูมของแคดเมี่ยม CADMIUM OXIDE, FUME, as Cd
251 แคดเมียมคลอไรด์ CADMIUM CHLORIDE 10108-64-2
252 สารประกอบแคดเมียม CADMIUM COMPOUNDS
253 แคดเมียมไซยาไนต์ CADMIUM CYANIDE 542-83-6
254 แคดเมียมฟลูออไรด์ CADMIUM FLUORIDE 7790-79-6
255 แคดเมียมฟลูออโรซิลิเคท CADMIUM FLUOROSILICATE 17010-21-8
256 แคดเมียมฟอร์เมท CADMIUM FORMATE 4464-23-7
257 แคดเมียมไอโอไดด์ CADMIUM IODIDE 7790-80-9
258 แคดเมียมออกไซด์ CADMIUM OXIDE 1306-19-0
259 แคลเซียม CALCIUM 7440-70-2
260 แคลเซียมคาร์ไบด์ CALCIUM CARBIDE 75-20-7
261 แคลเซียมคลอไรด์ CALCIUM CHLORIDE 10043-52-4
262 แคลเซียมโครเมท CALCIUM CHROMATE 13765-19-0
263 แคลเซียมไซยานาไมด์ CALCIUM CYANAMIDE 156–62-7
264 แคลเซียมไฮไดรด์ CALCIUM HYDRIDE 7789-78-8
265 แคลเซียมไฮดรอกไซด์ CALCIUM HYDROXIDE 1305-62-0
266 แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ CALCIUM HYPOCHLORITE 7778-54-3
267 แคลเซียมไอโอดอกซีเบนโซเอท CALCIUM IODOXYBENZOATE 1829-27-2
268 แคลเซียมออกไซด์ CALCIUM OXIDE 1305-78-8
269 แคลเซียมฟอสไฟด์ CALCIUM PHOSPHIDE 1305-99-3
270 แคลเซียมโพลีซัลไฟด์ CALCIUM POLYSULFIDE 1344-81-6
271 แคลเซียมซัลไฟด์ CALCIUM SULPHIDE 20548-54-3
272 คาโลเมล CALOMEL 10112-91-1
273 แคมฟีคลอร์ CAMPHECHLOR 8001-35-2
274 คาร์โบฟิวแรน CARBOFURAN 1563-66-2
275 คาร์โบฟีโนไธออน CARBOPHENOTHION 786-19-6
276 คาร์บอน ไดซัลไฟด์ CARBON DISULPHIDE 7 5-15-0
277 คาร์โบนิลคลอไรด์(ฟอสจีน) CARBONYL CHLORIDE (PHOSGENE) 75-44-5
278 คาร์บาริล CARBARYL 63-25-2
279 คาร์บอนมอนอกไซด์ CARBON MONOXIDE 630-08-0
280 คาร์บอนเตตระคลอไรด์ CARBON TETRACHLORIDE 56-23-5
281 คาร์โบนิลคลอไรด์(ฟอสจีน) CARBONYL CHLORIDE (PHOSGENE) 75-44-5
282 4,4′-คาร์บอนิลได (พธาลิคแอนไฮไดรค์) 4,4′-CARBONYLDI (PHTHALIC ANHYDRIDE) 2421-28-5
283 คอสติคโปแตช CAUSTIC POTASH 1310-58-3
284 เซลลูโลส ไนเตรท CELLULOSE NITRATE 9004-70-0
285 ซีเซียมไฮดรอกไซด์ CESIUM HYDROXIDE 21351-79-1
286 คลอรัลไฮเดรท CHLORAL HYDRATE 302-17-0
287 คลอร์เฟนวิลฟอส CHLOFENVINPHOS 470-90-6
288 คลอโรเมทธิลเมทธิลอีเธอร์ CHLOROMETHYL METHYL ETHER 107-30-2
289 คลอรีน CHLORINE 7782-50-5
290 4-(คลอโรฟอร์มิล)มอโฟลีน 4-(CHLOROFORMYL) MOPHOLINE 15159-40-7
291 คลอโรไตรไนโตรเบนซีน CHLOROTRINITROBENZENE 28260-61-9
292 คลอรัลโลส CHLORALOSE 15879-93-3
293 คลอรามีนที(เกลือโซเดียม) CHLORAMINE T (SODIUM SALT) 127-65-1
294 คลอร์เดน CHLORDANE 57-74-9
295 คลอร์ดีโคน CHLORDECONE 143-50-0
296 คลอร์ไดมีฟอร์ม CHLORDIMEFORM 6164-98-3
297 คลอร์ไดมีฟอร์มไฮโดรคลอไรด์ CHLORDIMEFORM HYDROCHLORIDE 19750-95-9
298 คลอเรนติคแอนไฮไดรด์ CHLORENDIC ANHYDRIDE 115-27-5
299 คลอร์พีแนค CHLORFENAC 85-34-7
300 คลอร์เฟนธอล CHLORFENETHOL 80-06-8
301 คลอร์เฟนพรอพ-เมทธิล CHLORFENPROP-METHYL 14437-17-3
302 คลอริเนเทค แคมพีน CHLORINATED CAMPHENE 8001-35-2
303 คลอร์มีควอท คลอไรด์ CHLORMEQUAT CHLORIDE 999-81-5
304 กรดคลอโรอะซีติค CHLOROACETIC ACID 79-11-8
305 คลอโรอะซีโตไนไตรล์ CHLOROACETONITRILE 107-14-2
306 คลอโรอะซีติลคลอไรด์ CHLOROACETYL CHLORIDE 79-04-9
307 เอส-2-คลอโรอัลลิล(ไดเอทธิล)ไดไธโอคาร์บาเมท S-2-CHLOROALLYL (DIETHYL) DITHIOCARBAMATE 95-06-7
308 คลอโรอะนิลีน(โมโน- ได- ไตร-) CHLOROANILINE (mono-, di-, tri-) 27134-26-5
309 2-คลอโรเบนซัลดีไฮด์ 2-CHLOROBENZALDEHYDE 89-98-5
310 ออโท-คลอโรเบนซัลดีไฮด์ o-CHLOROBENZALDEHYDE 89-98-5
311 คลอโรเบนซีน CHLOROBENZENE 108-90-7
312 ออโท-คลอโรเบนซิลิดีนมาโลไนไตรล์ o-CHLOROBENZILIDENE MALONITRILE 2698-41-1
313 2-คลอโรเบนโซไนไตรล์ 2-CHLOROBENZONITRILE 873-32-5
314 บิส(4-คลอโรเบนโซอิล)เพอร์ออกไซด์ BIS-(4-CHLOROBENZOYL) PEROXIDE 94-17-7
315 4-คลอโรเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ 4-CHLOROBENZOYL PEROXIDE 94-17-7
316 2-คลอโรบิวตะ-1, 3-ไดอีน 2-CHLOROBUTA-1, 3-DIENE 126-99-8
317 1-คลอโรบิวเทน 1-CHLOROBUTANE 109-69-3
318 4-คลอโรบิวท์-2-อินอิล-3-คลอโรฟีนิลคาร์บาเมท 4-CHLOROBUT-2-YNYL-3-CHLOROPHENYLCARBAMATE 101-27-9
319 4-คลอโร-เมตา-ครีซอล 4-CHLORO-m-CRESOL 59-50-7
320 2-คลอโร-4-(1-ไซยาโน-1-เมทธิลเอทธิลอะมิโน)-6-เอทธิลอะมิโน-1,3,5-ไตรอะซีน 2-CHLORO-4-(1-CYANO-1-METHYLETHYLAMINO)-6-ETHYLAMINO-1,3,5-TRIAZINE 21725-46-2
321 2-คลอโร-1-(2,4-ไดคลอโรฟีนิล)ไวนิลไดเอทธิลฟอสเฟต 2-CHLORO-1-(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL DIETHYL PHOSPHATE 470-90-6
322 2-คลอโร-2-ไดเอทธิลคาร์บาโมอิล-1-เมทธิลไวนิลไดเมทธิลฟอสเฟต 2-CHLORO-2-DIETHYLCARBAMOYL-1-METHYLVINYLDIMETHYL PHOSPHATE 13171-21-6
323 คลอโรไดฟลูออโรมีเทน CHLORODIFLUOROMETHANE 75-45-6
324 ก๊าซทําความเย็น R22 REFRIGERANT GAS R 22 75-45-6
325 2-คลอโร-4-ไดเมทธิลอะมิโน-6-เมทธิลไพริมิดีน 2-CHLORO-4-DIMETHYLAMINO-6-METHYLPYRIMIDINE 535-89-7
326 คลอโรไดเมทธิลอีเธอร์ CHLORODIMETHYL ETHER 107-30-2
327 1-คลอโร-2,3-อีพอกซีโพรเพน 1-CHLORO-2,3-EPOXYPROPANE 106-89-8
328 คลอโรอีเธน CHLOROETHANE 75-00-3
329 2-คลอโรเอทธานอล 2-CHLOROETHANOL 107-07-3
330 บิส(2-คลอโรเอทธิล)อีเธอร์ BIS (2-CHLOROETHYL) ETHER 111-44-4
331 เกลือ2-คลอโรเอทธิลไตรเมทธิลแอมโมเนียมคลอไรด์ 2-CHLOROETHYLTRIMETHYL AMMONIUM CHORIDE 999-81-5
332 คลอโรฟอร์ม CHLOROFORM 67-66-3
333 คลอโรฟอร์มิคแอซิคบิวทิลเอสเทอร์ CHLOROFORMIC ACID BUTYL ESTER 592-34-7
334 คลอโรฟอร์มิคแอซิคโพรพิลเอสเทอร์ CHLOROFORMIC ACID PROPYL ESTER 109-61-5
335 2-คลอโร-เอ็น-ไอโซโพรพิลอะเซตานิไลด์ 2-CHLORO-N-ISOPROPYLACETANILIDE 1918-16-7
336 คลอโรมีเธน CHLOROMETHANE 74-87-3
337 3-(3-คลอโร-4-เมทธอกซีพีนิล)-1,1-ไดเมทธิลยูเรีย 3-(3-CHLORO-4-METHOXYPHENYL)-1,1-DIMETHYLUREA 19937-59-8
338 ออโท-(3-คลอโร-4-เมทธิลคูมาริน-7-อิล)โอ,โอ-ไดเอทธิล ฟอสฟอโรไธโอเอท o-(3-CHLORO-4-METHYLCOUMARIN-7-YL) O,O-DIETHYL PHOSPHOROTHIOATE 56-72-4
339 4-คลอโร-3-เมทธิลฟีนอล 4-CHLORO-3-METHYLPHENOL 59-50-7
340 กรด 4-คลอโร-2-เมทธิลฟีนอกซีอะซีติค(เอ็มซีพีเอ) 4-CHLORO-2-METHYLPHENOXYACETIC ACID (MCPA) 94-74-6
341 กรด 4-(4-คลอโร-2-เมทธิลฟีนอกซี)บิวไทริค(เอ็มซีพีบี) 4-(4-CHLORO-2-METHYLPHENOXY) BUTYRIC ACID (MCPB) 94-81-5
342 กรด 2-(4-คลอโร-2-เมทธิลฟีนอกซี)โพรพาโนอิค (เอ็มซีพีพี) 2-(4-CHLORO-2-METHYLPHENOXY) PROPANOIC ACID (MCPP) 7085-19-0
343 3-คลอโร-2-เมทธิลโพรพีน 3-CHLORO-2-METHYLPROPENE 563-47-3
344 คลอโรไนโตรอะนิลีน CHLORONITROANILINE 41587-36-4
345 4-คลอโร-3-ไนโตรอะนิลีน 4-CHLORO-3-NITROANILINE 635-22-3
346 1-คลอโร-4-ไนโตรเบนซีน 1-CHLORO-4-NITROBENZENE 100-00-5
347 พารา-คลอโรไนโตรเบนซิน p-CHLORONITROBENZENE 100-00-5
348 โอ-(3-คลอโร-4-ไนโตรพีนิล)โอ,โอ-ไดเมทธิลฟอสฟอโรไธโอเอท O-(3-CHLORO-4-NITROPHENYL) O,O-DIMETHYLPHOSPHOROTHIOATE 500-28-7
349 โอ-4-คลอโร-3-ไนโตรพีนิลโอ,โอ-ไดเมทธิลฟอสฟอโรไธโอเอท O-4-CHLORO-3-NITROPHENYL O,O-DIMETHYL PHOSPHOROTHIOATE 5826-76-6
350 1-คลอโร-1-ไนโตรโพรเพน 1-CHLORO-1-NITROPROPANE 600-25-9
351 2- คลอโรเพนเทน 2-CHLOROPENTANE 625-29-6
352 3- คลอโรเพนเทน 3-CHLOROPENTANE 616-20-6
353 คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเธน(R115) CHLOROPENTAFLUOROETHANE (R115) 76-15-3
354 คลอโรฟาซิโนน CHLOROPHACINONE 3691-35-8
355 คลอโรฟีนอล CHLOROPHENOL 25167-80-0
356 กรด 4-คลอโรฟีนอกซีอะซีติค 4-CHLOROPHENOXYACETIC ACID 122-88-3
357 โอโอ-บิส(4-คลอโรฟีนิล)เอ็นอะเซติมิโดอิล ฟอสฟอโรอะมิโดไธโอเอท O,O-BIS( 4-CHLOROPHENYL) N-ACETIMIDOYL PHOSPHOROAMIDOTHIOATE 4104-14-7
358 โอ-4-(4-คลอโรฟินิลอะโซ) ฟีนิลโอโอ-ไดเมทธิล ฟอสฟอโรไธโอเอท O-4-(4-CHLOROPHENYLAZO) PHENYL OO-DIMETHYL PHOSPHOROTHIOATE 5834-96-8
359 4-คลอโรฟีนิลเบนซีนซัลโฟเนท 4-CHLOROPHENYL BENZENESULPHONATE 80-38-6
360 1,1-บิส(4-คลอโรฟีนิล)เอทธานอล 1,1-BIS (4-CHLOROPHENYL) ETHANOL 80-06-8
361 4-(2-คลอโรฟีนิลไฮดราโซโน)-3-เมทธิลไอซอกซาซอล-5-โอน 4-(2-CHLOROPHENYLHYDRAZONO)-3-METHYLISOXAZOL-5-ONE 5707-69-7
362 3-(4-คลอโรฟีนิล)-1-เมทธ็อกซี-1-เมทธิลยูเรีย 3-(4-CHLOROPHENYL)-1-METHOXY-1-METHYLUREA 1746-81-2
363 2-(2-(4-คลอโรฟีนิล)-2-ฟีนิลอะซีติล) อินเดน-1,3-ไดโอน 2-(2-(4-CHLOROPHENYL)-2-PHENYLACETY) INDAN-1,3-DIONE 3691-35-8
364 เอส-(4-คลอโรฟีนิลไธโอเมทธิล)โอ,โอ-ไดเอทธิล ฟอสฟอโรไดไธโอเอท S-(4-CHLOROPHENYLTHIOMETHYL) O,O-DIETHYL PHOSPHORODITHIOATE 786-19-6
365 2-คลอโร-1-พธาลิมิโดเอทธิลโอ,โอ-ไดเอทธิล ฟอสฟอโรไดไธโอเอท 2-CHLORO-1-PHTHALIMIDOETHYL O,O-DIETHYL PHOSPHORODITHIOATE 10311-84-9
366 คลอโรพรีน CHLOROPRENE 126-99-8
367 1- คลอโรโพรเพน 1-CHLOROPROPANE 540-54-5
368 3-คลอโรโพรพีน 3-CHLOROPROPENE 107-05-1
369 กรด 2-คลอโรโพรพิโอนิค 2-CHLOROPROPIONIC ACID 598-78-7
370 ออโท-คลอโรสไตรีน o-CHLOROSTYRENE 2039-87-4
371 กรดคลอโรซัลโพนิค CHLOROSULPHONIC ACID 7790-94-5
372 2-คลอโรโทลูอีน 2-CHLOROTOLUENE 95-49-8
373 เอ็น2-(4-คลอโร-ออโท-โทลลิ)-เอ็น1,เอ็น1,ไดเมทธิลฟอร์มามดินี N2-(4-CHLORO-o-TOLYL)-N1, N1, DIMETHYLFORMAMIDINE 6164-98-3
374 เอ็น2-(4-คลอโร-ออโท-โทลลิ)-เอ็น1, เอ็น1,ไดเมทธิลฟอร์มามดินี ไฮโดรคลอไรด์ N2-(4-CHLORO-o-TOLYL)-N1, N1, DIMETHYLFORMAMIDINE HYDROCHLORIDE 19750-95-9
375 คลอร์โฟเนียมคลอไรด์ CHLORPHONIUM CHLORIDE 115-78-6
376 คลอร์ไพริฟอส CHLORPYRIFOS 2921-88-2
377 คลอร์ไธอะมีด CHLORTHIAMID 1918-13-4
378 คลอร์ไธออน CHLORTHION 500-28-7
379 โคล ทาร์ COAL TAR 101794-74-5
380 โลหะโคบอลท์,โคบอลท์ออกไซด์,โคบอลท์คาร์บอเนท, โคบอลท์ซัลไฟด์,ลักษณะผง COBALT METAL, OXIDES, CARBONATES, SULPHIDES, as powders 7440-48-4
381 ฝุ่นฝ้าย COTTON DUST
382 คริมิดีน CRIMIDINE 535-89-7
383 ไซยานูริคคลอไรด์ CYANURIC CHLORIDE 108-77-0
384 ไซโคลบิวเทน-1, 3-ไดโอน CYCLOBUTANE-1, 3-DIONE 15506-53-3
385 ไซโคลเฮกเซน CYCLOHEXANE 110-82-7
386 ไซโคลเฮกเซน-1, 2-ไดคาร์บอกซีลิคแอนไฮไดรด์ CYCLOHEXANE-1, 2-DICARBOXYLIC ANHYDRIDE 85-42-7
387 ไซยานาไมด์ CYANAMIDE 420-04-2
388 ไซโคลเฮกซานอล CYCLOHEXANOL 108-93-0
389 ไซโคลเฮกซาโนน CYCLOHEXANONE 108-94-1
390 ไซโคลเฮกซาโนน ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ CYCLOHEXANONE HYDROPEROXIDE 766-07-4
391 ไซโคลเฮกซาโนน เพอร์ออกไซด์ CYCLOHEXANONE PEROXIDE 12262-58-7
392 ไซโคลเฮก-4-อีน-1, 2-ไดคาร์บอกซีลิคแอนไฮไดรด์ CYCLOHEX-4-ENE-1, 2-DICARBOXYLIC ANHYDRIDE 85-43-8
393 ไซโคลเฮกซิลอะครีเลท CYCLOHEXYL ACRYLATE 3066-71-5
394 ไซโคลเฮกซิลอะมีน CYCLOHEXYLAMINE 108-91-8
395 2-ไซโคลเฮกซิล-4, 6-ไดไนโตรฟีนอล 2-CYCLOHEXYL-4, 6-DINITROPHENOL 131-89-5
396 3-ไซโคล-ออคทิล-1, 1-ไดเมทธิลยูเรีย 3-CYCLO-OCTYL-1, 1-DIMETHYLUREA 2163-69-1
397 ไซโคลเพนเทน CYCLOPENTANE 287-92-3
398 ไซโคลเพนเทน-1,2,3,4-เตตระคาร์บอกซีลิคไดแอนไฮไดรด์ CYCLOPENTATE-1,2,3,4-TETRACARBOXYLIC DIANHYDRIDE 6053-68-5
399 ไซโคลเพนทะโนน CYCLOPENTANONE 120-92-3
400 ไซโคลโพรเพน CYCLOPROPANE 75-19-4
401 ไซคลูรอน CYCLURON 2163-69-1
402 ไซเฮกซะติน CYHEXATIN 13121-70-5
403 2-ไซยาโนโพรพาน-2-ออล (อะซีโตน ไซยาโนไฮดริน) 2-CYANOPROPAN-2-OL (ACETONE CYANOHYDRIN) 75-86-5
404 ไซยานโธเอท CYANTHOATE 3734-95-0
405 ไซโคลเฮกซิไมด์ CYCLOHEXIMIDE 66-81-9
406 ไซโคลเตตระเมทธิลีนเตตระไนตรามีน CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 2691-41-0
407 ไซโคลไตรเมทธิลีนไตรไนตระมีน CYCLOTRIMETHYLENE TRINITRAMINE 121-82-4
408 ดิมิทอน DEMETON 8065-48-3
409 3-(3,4-ไดคลอโรพีนิล)-1,1-ไดเมทธิลยูเรีย 3-(3,4-DICHLOROPHENYL)-1,1-DIMETHYLUREA 330-54-1
410 3-(3,4-ไดคลอโรพีนิล)-1-เมทธอกซี-1-เมทธิลยูเรีย 3-(3,4-DICHLOROPHENYL)-1-METHOXY-1-METHYLUREA 330-55-2
411 เอส-(2,5-ไดคลอโรฟีนิลไธโอเมทธิล)โอ,โอ-ไดเอทธิล ฟอสฟอโรไดไธโอเอท S-(2,5-DICHLOROPHENYLTHIOMETHYL) O,O-DIETHYL PHOSPHORODITHIOATE 2275-14-1
412 ไดคลอโรโพรพีน DICHLOROPROPENE 26952-23-8
413 1,1-ไดคลอโรโพรพีน 1,1-DICHLOROPROPENE 563-58-6
414 1,2-ไดคลอโรโพรพีน 1,2-DICHLOROPROPENE 563-54-2
415 1,3-ไดคลอโรโพรพีน 1,3-DICHLOROPROPENE 542-75-6
416 2,3-ไดคลอโรโพรพีน 2,3-DICHLOROPROPENE 78-88-6
417 3,3-ไดคลอโรโพรพีน 3,3-DICHLOROPROPENE 563-57-5
418 3′,4′-ไดคลอโรโพรพิโอนอะนิไลด์ 3′,4′-DICHLOROPROPIONANILIDE 709-98-8
419 2,4-ไดคลอโร-แอลฟา (ไพริมิดิน-5-อิล)เบนซไฮ ดริลแอลกอฮอล์ 2,4-DICHLORO-ALPHA (PYRIMIDIN-5-YL) BENZHYDRYL ALCOHOL 26766-27-8
420 2,6-ไดคลอโรไธโอเบนซะไมด์ 2,6-DICHLOROTHIOBENZAMIDE 1918-13-4
421 แอลฟา, แอลฟา-ไดคลอโรโทลูอีน ALPHA, ALPHA-DICHLOROTOLUENE 98-87-3
422 ไดคลอโร-1,3,5-ไตรอะซีนไตรโอน DICHLORO-1,3,5-TRIAZINETRIONE 2782-57-2
423 เกลือโปแตสเซียมของไดคลอโร-1,3,5-ไตรอะซีนไตรโอน DICHLORO-1,3,5-TRIAZINETRIONE, POTASSIUM SALT 2244-21-5
424 2,2-ไดคลอโรไวนิลไดเมทธิลฟอสเฟต 2,2-DICHLOROVINYLDIMETHYL PHOSPHATE 62-73-7
425 2,2-ไดคลอโรไวนิล-2-เอทธิลซัลไฟนิลเอทธิล เมทธิลฟอสเฟต 2,2-DICHLOROVINYL-2-ETHYLSULPHINYLETHYL METHYLPHOSPHATE 7076-53-1
426 ไดคลอร์พรอพ DICHLORPROP 120-36-5
427 ไดคลอร์พรอพ (เกลือ) DICHLORPROP (SALTS)
428 ได-แอลฟา-คูมิลเปอร์ออกไซด์ DI – alpha – CUMYL PEROXIDE 80-43-3
429 2,3-ไดไซยาโน-1,4-ไดไธอะ-แอนธราควิโนน 2,3-DICYANO-1,4-DITHIA-ANTHRAQUINONE 3347-22-6
430 ไดไซโคลเฮกซิลแอมโมเนียมไนไตรท์ DICYCLOHEXYLAMMONIUM NITRITE 3129-91-7
431 ไดอะไลฟอส DIALIFOS 10311-84-9
432 ไดอะโซไดไนโตรฟีนอล DIAZODINITROPHENOL 87-31-0
433 ไดเบนซิลเพอร์ออกซีไดคาร์บอเนท (ความเข้มข้น>=90%) DIBENZYL PEROXYDICARBONATE (CONCENTRATION>=90%) 2144-45-8
434 1,2-ไดโบรโมอีเธน (เอทธิลลีนไดโบรไมด์) 1,2-DIBROMOETHANE ( ETHYLENE DIBROMIDE) 106-93-4
435 1-(3,4-ไดคลอโรฟีนิลอิมิโน) ไธโอเซมิคาร์บาไซด์ 1-(3,4-DICHLOROPHENYLIMINO)THAIOSEMICARBAZIDE 5836-73-7
436 2,4-ไดเมทธิล-1,3-ไดไธโอเลน-2-คาร์บอนซัลดีไฮด์-โอ-เมทธิลคาร์บาโมอิลออกซิม 2,4-DIMETHY-1,3-DITHIOLANE-2-CARBOXALDEHYDE – O-METHYLCABAMOYLOXIME 26419-73-8
437 ไดเอทธิลีนไกลคอล ไดไนเตรท DIETHYLENE GLYCOL DINITRATE 693-21-0
438 ไดเอทธิลเพอร์ออกซีไดคาร์บอเนท(ความเข้มข้น>=30%) DIETHYL PEROXYDICARBONATE (CONCENTRATION>=30%) 14666-78-5
439 โอโอ-ไดเอทธิล-เอส-(โพรพิลไธโอเมทธิล) ฟอสฟอโรไดไธโอเอท O,O-DIETHYL-S-(PROPYLTHIOMETHYL) PHOSPHOROTHIOATE 3309-68-0
440 โอโอ-ไดเอทธิลเอส-เอทธิลไธโอ เมทธิลฟอสฟอโรไธโอเอท O,O-DIETHYL S-ETHYTHIOMETHYL PHOSPHORODITHIOATE 2600-69-3
441 โอโอ-ไดเอทธิลเอส-เอทธิลซัลไฟนิลเมทธิลฟอสฟอโรไธโอเอท O,O-DIETHYL S-ETHYLSULPHINYLMETHYL PHOSPHOROTHIOATE 2497-07-6
442 โอโอ-ไดเอทธิลเอส-ไอโซโพรพิลไธโอเมทธิลฟอสฟอโรไธโอเอท O,O-DIETHYL S-ISOPROPYLTHIOMETHYL PHOSPHORODITHIOATE 78-52-4
443 2,2-ไดไฮโดรเพอร์ออกซีโพรเพน (ความเข้มข้น>=80%) 2,2-DIHYDROPEROXYPROPANE (CONCENTRATION>=80%) 2614-76-8
444 ไดมีฟอกซ์ DIMEFOX 115-26-4
445 ไดเมทธิลคาร์บาโมอิลคลอไรด์ DIMETHYLCARBAMOYL CHLORIDE 79-44-7
446 ไดเมนทิลไนโตรซามีน DIMETHYLNITROSAMINE 62-75-9
447 กรดไดเมทธิลฟอสฟอรามิโดไซยานิดิค DIMETHYL PHOSPHORAMIDOCYANIDIC ACID 63917-41-9
448 2,4-ไดไนโตรฟีนอล 2, 4 – DINITROPHENOL 51-28-5
449 เกลือของไดไนโตรฟีนอล DINITROPHENOL, SALTS
450 ได-ไอโซบิวไทริลเพอร์ออกไซด์(ความเข้มข้น>=50%) DI-ISOBUTYRYL PEROXIDE (CONCENTRATION>=50%) 3437-84-1
451 ได-เอ็น-โพรพิลเพอร์ออกซีไดคาร์บอนเนท(ความเข้มข้น>=80%) DI-N-PROPYL PEROXYDICARBONATE (CONCENTRATION>=80%) 16066-38-9
452 ไดฟาซิโนน DIPHACINONE 82-66-6
453 ไดซัลโฟทอน DISULFOTON 298-04-4
454 กรด 2, 4-ไดคลอโรฟีนอกซีอะซีติกหรือ2,4-ดี 2, 4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID or 2,4-D 94-75-7
455 เกลือและเอสเทอร์ของกรด 2, 4-ไดคลอโรฟีนอกซีอะซีติก 2, 4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID (SALTS AND ESTERS)
456 ดาโซเมท DAZOMET 533-74-4
457 กรด 4-(2, 4-DICHLOROPHENOXY) BUTYRIC 4-(2, 4-DICHLOROPHENOXY) BUTYRIC ACID 94-82-6
458 เกลือของกรด 4-(2, 4-DICHLOROPHENOXY) BUTYRIC 4-(2, 4-DICHLOROPHENOXY) BUTYRIC ACID (SALTS)
459 ดีดีที DDT 50-29-3
460 เดคะคลอโรเพนตะไซโคล[5.2.1.0(2,6).0(3,9).0(5),(8)] ดีแคน-4-โอน DECACHLOROPENTACYCLO [5.2.1.0(2,6).0(3,9).0(5),(8)] DECAN-4-ONE 143-50-0
461 ดีคาร์โบฟิวแรน DECARBOFURAN 1563-67-3
462 ดีมีทอน-โอ DEMETON-O 298-03-3
463 ดีมีทอน-เอส DEMETON-S 126-75-0
464 ดีมีทอน-โอ-เมทธิล DEMETON-O-METHYL 867-27-6
465 ดีมีทอน-เอส-เมทธิล DEMETON-S-METHYL 919-86-8
466 ดีมีทอน-เอส-เมทธิลซัลโฟน DEMETON-S-METHYL SULPHONE 17040-19-6
467 เดสเมทรีน DESMETRYNE 1014-69-3
468 ไดอะซีโตน แอลกอฮอล์ DIACETONE ALCOHOL 123-42-2
469 เอ็น,เอ็น’-ไดอะซีติลเบนซิดีน N, N’-DIACETYLBENZIDINE 613-35-4
470 ได-อัลเลท DI-ALLATE 2303-16-4
471 เอ็น,เอ็น-ไดอัลลิลคลอโรอะเซตาไมด์ N, N-DIALLYLCHLOROACETAMIDE 93-71-0
472 ไดอัลลิลพธาเลท DIALLYL PHTHALATE 131-17-9
473 4, 4′-ไดอะมิโนไบฟีนิล 4, 4′-DIAMINOBIPHENYL 92-87-5
474 4, 4′-ไดอะมิโนไดฟีนิลมีเธน 4, 4′-DIAMINODIPHENYLMETHANE 101-77-9
475 1,2-ไดอะมิโนอีเธน 1,2-DIAMINOETHANE 107-15-3
476 2,4-ไดอะมิโนโทลูอีนซัลเฟท 2,4-DIAMINOTOLUENE SULPHATE
477 2,5-ไดอะมิโนโทลูอีนซัลเฟท 2,5-DIAMINOTOLUENE SULFATE 615-50-9
478 เอส (4,6-ไดอะมิโน-1,3,5-ไตรอะซิน-2-อิลเมทธิล)โอ,โอ-ไดเมทธิลฟอสฟอโรไดไธโอเอท S-(4,6-DIAMINO-1,3,5-TRIAZIN-2-YLMETHYL) O,O-DIMETHYL PHOSPHORODITHIOATE 78-57-9
479 ออโท-ไดอะนิซิดีน o-DIANISIDINE 119-90-4
480 เกลือของ ออโท-ไดอะนิซิดีน o-DIANISIDINE (SALTS)
481 ไดอาร์เซนิคไตรออกไซด์ DIARSENIC TRIOXIDE 1327-53-3
482 3,6-ไดอะซาออคเทนเอทธิลีนไดอะมิน 3,6-DIAZAOCTANETHYLENEDIAMIN 112-24-3
483 ไดอะซีนอน DIAZINON 333-41-5
484 ไดเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ DIBENZOYL PEROXIDE 94-63-0
485 1,2-ไดโบรโม-3-คลอโรโพรเพน 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE 96-12-8
486 โอ-1,2-ไดโบรโม-2, 2-ไดคลอโรเอทธิลไดเมทธิลฟอสเฟท O-1,2-DIBROMO-2, 2-DICHLOROETHYL DIMETHYL PHOSPHATE 300-76-5
487 3,5-ไดโบรโม-4-ไฮดรอกซีเบนซัลดีไฮด์โอ-(2,4-ไดไนโตรฟีนิล)ออกซีม 3,5-DIBROMO-4-HYDROXYBENZALDEHYDE O-(2,4-DINITROPHENYL) OXIME 13181-17-4
488 3,5-ไดโบรโม-4-ไฮดรอกซีเบนโซไนไตรล์ 3,5-DIBROMO-4-HYDROXY BENZONITRILE 1689-84-5
489 ไดโบรโมมีเธน DIBROMOMETHANE 74-95-3
490 ได-เอ็น-บิวทิลอะมีน DI-n-BUTYLAMINE 111-92-2
491 ได-เซค-บิวทิลอะมีน DI-sec-BUTYLAMINE 626-23-3
492 ไดบิวทิลอีเธอร์ DIBUTYL ETHER 142-92-1
493 ได-เอ็น-บิวทิลอีเธอร์ DI-n-BUTYL ETHER 142-92-1
494 ได-เทอร์ท-บิวทิลเพอร์ออกไซด์ DI-tert-BUTYL PEROXIDE 110-05-4
495 ไดแคมบา DICAMBA 1918-00-9
496 เกลือของไดแคมบา DICAMBA (SALTS)
497 ไดคลอเฟนไธออน DICHLOFENTHION 97-17-6
498 ไดคลอฟลูอะนิด DICHLOFLUANID 1085-98-9
499 ไดโคลน DICHLONE 117-80-6
500 กรดไดคลอโรอะซีติค DICHLOROACETIC ACID 79-43-6
501 ไดคลอโรอะซีติลคลอไรด์ DICHLOROACETYL CHLORIDE 79-36-7
502 เอส-2, 3-ไดคลอโรอัลลิลไดไอโซโพรพิลไธโอคาร์บาเมท S-2, 3-DICHLOROALLYL DIISOPROPYLTHIOCARBAMATE 2303-16-4
503 1,2-ไดคลอโรเบนซีน 1,2-DICHLOROBENZENE 95-50-1
504 ออโท-ไดคลอโรเบนซีน o-DICHLOROBENZENE 95-50-1
505 1,4-ไดคลอโรเบนซีน 1,4-DICHLOROBENZENE 106-46-7
506 พารา-ไดคลอโรเบนซีน p-DICHLOROBENZENE 106-46-7
507 3,3′-ไดคลอโรเบนซิดีน 3,3′-DICHLOROBENZIDINE 9 1-94-1
508 เกลือของ 3,3′-ไดคลอโรเบนซิดีน 3,3′-DICHLOROBENZIDINE (SALTS)
509 3,3′-ไดคลอโรไบพีนิล-4,4′-ไดอะมีน 3 ,3′-DICHLOROBIPHENYL-4,4′-DIAMINE 91-94-1
510 เกลือของ 3,3′-ไดคลอโรไบพีนิล-4,4′-อิลลีนไดอะมีน 3,3′-DICHLOROBIPHENYL-4,4′-YLENEDIAMINE (SALTS)
511 1,1-ไดคลอโรอีเธน 1,1-DICHLOROETHANE 75-34-3
512 1,2-ไดคลอโรอีเธน 1,2-DICHLOROETHANE 107-06-2
513 1,1-ไดคลอโรเอทธิลีน 1,1-DICHLOROETHYLENE 75-35-4
514 1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน 1,2-DICHLOROETHYLENE 540-59-0
515 เอ็น-ไดคลอโรฟลูออโรเมทธิลไธโอ-เอ็น,เอ็น-ไดเมทธิล-เอ็น-พีนิลซัลฟาไมด์ N’-DICHLOROFLUOROMETHYLTHIO-N,N-DIMETHYL-N’- PHENYLSULPHAMIDE 1085-98-9
516 เอ็น-(ไดคลอโรฟลูออโรเมทธิลไธโอ) พธาลิไมด์ N-(DICHLOROFLUOROMETHYLTHIO) PHTHALIMIDE 719-96-0
517 กรดไดคลอโรโอโซไซยานูริค DICHLOROISOCYANURIC ACID 2782-57-2
518 เกลือโปแตสเซียมของกรดไดคลอโรไอโซไซยานูริค DICHLOROISOCYANURIC ACID POTASSIUM SALT 2893-78-9
519 เกลือโซเดียมของกรดไดคลอโรไอโซไซยานูริค DICHLOROISOCYANURIC ACID, SODIUM SALT 51580- 86-0
520 ไดคลอโรมีเธน DICHLOROMETHANE 75-09-2
521 กรด 3,6-ไดคลอโร-2-เมทธอกซีเบนโซอิค 3,6-DICHLORO-2-METHOXYBENZOIC ACID 1918-00-9
522 2,2′-ไดคลอโร-4,4′-เมทธีลินไดอะนลินี 2,2′-DICHLORO-4,4′-METHYLENEDIANILINE 101-14-4
523 เกลือของ 2,2′-ไดคลอโร-4,4′-เมทธีลินไดอะนิลนี 2,2′-DICHLORO-4,4′-METHYLENEDIANILINE (SALTS)
524 2,3-ไดคลอโร-1,4-แนพโธควิโนน 2 ,3-DICHLORO-1,4-NAPHTHOQUINONE 117-80-6
525 1,1-ไดคลอโร-1-ไนโตรอีเธน 1,1-DICHLORO-1-NITROETHANE 594-72-9
526 2,4-ไดคลอโรฟีนอล 2,4-DICHLOROPHENOL 120-83-2
527 2-(2,4-ไดคลอโรฟีนอกซี) เอทธิลไฮโดรเจนซัลเฟท 2-(2,4-DICHLOROPHENOXY) ETHYL HYDROGENSULPHATE 149-26-8
528 กรด 2-(2,4-ไดคลอโรฟีนอกซี) โพรพิโอนิค 2-(2,4-DICHLOROPHENOXY) PROPIONIC ACID 120-36-5
529 โอ-(2,4-ไดคลอโรฟีนิล)โอโอ-ไดเอทธิลฟอสฟอโรไธโอเอท O-(2,4-DICHLOROPHENYL) OO-DIETHYL PHOSPHOROTHIOATE 97-17-6
530 3-(3,4-ไดคลอโรพีนิล)-1-เมทธอกซี-1-เมทธิลยูเรีย 3-(3,4-DICHLOROPHENYL)-1-METHOXY-1-METHYLUREA 330-55-2
531 เอส-(2,5-ไดคลอโรฟีนิลไธโอเมทธิล)โอโอ-ไดเอทธิลฟอสฟอโรไดไธโอเอท S-(2,5-DICHLOROPHENYLTHIOMETHYL) OO-DIETHYL PHOSPHORODITHIOATE 2275-14-1
532 ไดคลอโรโพรเพน DICHLOROPROPANE 78-87-5
533 2,4-ไดคลอโร-แอลฟา (ไพริมิดิน-5-อิล)  เบนซไฮดริลแอลกอฮอล์ 2,4-DICHLORO-α (PYRIMIDIN-5-YL) BENZHYDRYL ALCOHOL 26766-27-8
534 แอลฟา, แอลฟา-ไดคลอโรโทลูอีน α, α-DICHLOROTOLUENE 98-87-3
535 เกลือโซเดียมของไดคลอโร-1,3,5ไตรอะซีนไตรโอน DICHLORO-1,3,5-TRIAZINETRIONE, SODIUM SALT
536 2,2-ไดคลอโรไวนิลไดเมทธิลฟอสเฟต 2,2-DICHLOROVINYL DIMETHYL PHOSPHATE 62-73-7
537 2,2-ไดคลอโรไวนิล-2-เอทธิลซัลไฟนิลเอธทิลเมทธิลฟอสเฟต 2,2-DICHLOROVINYL-2-ETHYLSULPHINYLETHYL METHYLPHOSPHATE 7076-53-1
538 เกลือของไดคลอร์พรอพ DICHLORPROP (SALTS)
539 ไดคลอร์วอส DICHLORVOS 62-73-7
540 ไดโคฟอล DICOFOL 115-32-2
541 ไดคอปเปอร์ออกไซด์ DICOPPER OXIDE 1317-39-1
542 ไดคูมาริน DICOUMARIN 66-76-2
543 ไดโครโตฟอส DICROTOPHOS 141-66-2
544 ไดคูมิลเพอร์ออกไซด์ DICUMYL PEROXIDE 80-43-3
545 2,3-ไดไซยาโน-1,4-ไดไธอะ-แอนธราควิโนน 2,3-DICYANO-1,4-DITHIA-ANTHRAQUINONE 3347-22-6
546 ไดไซโคลเฮกซิลอะมีน DICYCLOHEXYLAMINE 101-83-7
547 ไดไซโคลเฮกซิลแอมโมเนียมไนไตรท์ DICYCLOHEXYLAMMONIUM NITRITE 3129-91-7
548 ไดไซโคลเฮกซิลมีเธน-4,4′-ได-ไอโซไซยาเนท DICYCLOHEXYLMETHANE-4,4′-DI-ISOCYANATE 5124-30-1
549 ดีลดริน(เอช อีโอ ดี85%) DIELDRIN (HEOD 85%) 60-57-1
550 1,2,3,4-ไดอีพอกซีบิวเทน 1,2,3,4-DIEPOXYBUTANE 1464-53-5
551 ไดเอทธาโนลามีน DIETHANOLAMINE 111-42-2
552 2-ไดเอทธิลอะมิโนเอทธานอล 2-DIETHYLAMINOETHANOL 100-37-8
553 2-ไดเอทธิลอะมิโนเอทธิลเมทธาครีเลท 2-DIETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE 105-16-8
554 โอโอ-ไดเอทธิลโอ 2-ไดเอทธิลอะมิโน-6-เมทธิลไพริมิดีน-4-อิลฟอสฟอโรไธโอเอท O,O-DIETHYL O-2-DIETHYLAMINO-6-METHYLPYRIMIDINE-4-YL PHOSPHOROTHIOATE 23505-41-1
555 เอ็น,เอ็น-ไดเอทธิลอะนิลีน N, N-DIETHYLANILINE 91-66-7
556 เอ็น,เอ็น-ไดเอทธิล-1,3-ไดอะมิโนโพรเพน N, N-DIETHYL-1,3-DIAMINOPROPANE 104-78-9
557 ไดเอทธิลีนไกลคอล ไดอะครีเลท DIETHYLENE GLYCOL DIACRYLATE 4074-88-8
558 ไดเอทธิลีนไตรอะมีน DIETHYLENE TRIAMINE 111-40-0
559 ไดเอทธิลอีเธอร์ DIETHYL ETHER 60-29-7
560 โอ,โอ-ไดเอทธิลเอส-[2-(เอทธิลซัลไฟนิล)เอทธิล] ฟอสฟอโรไดไธโอเอท O,O-DIETHYL S-[2-(ETHYLSULPHINYL) ETHYL] PHOSPHORODITHIOATE 7/6/2497
561 โอ,โอ-ไดเอทธิลโอ-[2-(เอทธิลไธโอ) เอทธิล]ฟอสฟอโรไธโอเอท O,O-DIETHYL O-[2-(ETHYLTHIO) ETHYL] PHOSPHOROTHIOATE 298-03-3
562 โอ,โอ-ไดเอทธิลเอส-[2-(เอทธิลไธโอ) เอทธิล] ฟอสฟอโรไธโอเอท O,O-DIETHYL S-[2-(ETHYLTHIO)ETHYL]  PHOSPHOROTHIOATE 298-04-4
563 ไดเอทธิลเอส-[2-(เอทธิลไธโอ) เอทธิล]ฟอสฟอโรไดไธโอเอท DIETHYL S-[2-(ETHYLTHIO) ETHYL] PHOSPHORODITHIOATE 126-75-0
564 โอโอ-ไดเอทธิลไอโซโพรพิลคาร์บาโมอิลเมทธิล ฟอสฟอโรไดไธโอเอท O,O-DIETHYL ISOPROPYLCARBAMOYLMETHYL PHOSPHORODITHIOATE 2275-18-5
565 โอ,โอ-ไดเอทธิลโอ-(2-ไอโซโพรพิล-6-เมทธิลไพริมิดิน-4-อิล) ฟอสฟอโรไธโอเอท O,O-DIETH YL O-(2-ISOPROPYL-6-METHYLPYRIMIDIN -4-YL) PHOSPHOROTHIOATE 333-41-5
566 ไดเอทธิลคีโตน DIETHYL KETONE 96-22-0
567 โอ,โอ-ไดเอทธิล-โอ-(4-เมทธิลคูมาริน-7-อิล) ฟอสฟอโรไธโอเอท O,O-DIETHYL-O-(4-METHYLCOUMARIN-7-YL)
568 ไดเอทธิล4-เมทธิล-1,3-ไดไธโอแลน-2-อิลลิดีนฟอสฟอรามิเดท DIETHYL 4-METHYL-1,3-DITHIOLAN-2-YLIDENE PHOSPHORAMIDATE 950-10-7
569 ไดเอทธิล3-เมทธิลไพราซอล-5-อิลฟอสเฟท DIETHYL 3-METHYLPYRAZOL-5-YL PHOSPHATE 108-34-9
570 โอ,โอ-ไดเอทธิลโอ-[4-(เมทธิลซัลไฟนิล)พีนิล]ฟอสฟอโรไธโอเอท O,O-DIETHYL O-[4-(METHYLSULPHINYL) PHENYL] PHOSPHOROTHIOATE 115-90-2
571 โอ,โอ–ไดเอทธิลโอ-4-ไนโตรฟีนิลฟอสฟอโรไธโอเอท O,O-DIETHYL O-4-NITROPHENYL PHOSPHOROTHIOATE 56-38-2
572 ไดเอทธิลออกซาเลท DIETHYL OXALATE 95-92-1
573 เอ็น,เอ็น-ไดเอทธิล-พารา-ฟีนิลลินไดอะมีน N, N-DIETHYL-p-PHENYLENEDIAMINE 93-05-0
574 ไดเอทธิลซัลเฟท DIETHYL SULPHATE 64-67-5
575 โอ,โอ-ไดเอทธิลโอ-7,8,9,10-เตตระไฮโดร-6-ออกโซเบนโซ[ซี] โครเมน-3-อิลฟอสฟอโรไธโอเอท O,O-DIETHYL O-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6-OXOBENZOI[C] CHROMEN-3-YL PHOSPHOROTHIOATE 572-48-5
576 โอ,โอ-ไดเอทธิลโอ-(3,5,6-ไตรคลอโร-2-ไพริดิล)ฟอสฟอโรไธโอเอท O,O-DIETHYL O-3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDYL PHOSPHOROTHIOATE 2921-88
577 ดิจิทอกซิน DIGITOXIN 71-63-6
578 ไดกอล ไดไนโตรท DIGOL DINITRATE 693-21-0
579 9,10-ไดไฮโดร-8เอ, 10เอ-ไดอะโซเนียฟีแนนธรีนไอออน 9,10-DIHYDRO-8a, 10a-DIAZONIAPHENANTHRENE ION 2764-72-9
580 2,3-ไดไฮโดร-2,2-ไดเมทธิลเบนโซฟิวแรน-7-อิลเมทธิลคาร์บาเมท 2,3-DIHYDRO-2,2-DIMETHYLBENZOFURAN-7-YL METHYLCARBAMATE 1563-66-2
581 เอส-(2,3-ไดไฮโดร-5-เมทธอกซี-2-ออกโซ-1,3,4-ไธอะไดอะซอล-3-อิลเมทธิล)โอ,โอ-ไดเมทธิลฟอสฟอโรไดไธโอเอท S-(2,3-DIHYDRO-5-METHOXY-2-OXO-1,3,4-THIADIAZOL-3-YLMETHYL) O,O-DIMETHYL PHOSPHORODITHIOATE 950-37-8
582 2,3-ไดไฮโดร-2-เมทธิลเบนโซฟิวแรน-7-อิลเมทธิลคาร์บาเมท 2,3-DIHYDRO-2-METHYLBENZOFURAN-7-YLMETHYLCARBAMATE 1563-67-3
583 เอส-(O,O-ไดเอทธิล-4-ออกโซเบนโซไตรอะซิน-3-อิลเมทธิลฟอสฟอโรไดไธโอเอท S-( O,O-DIETHYL 4-OXOBENZOTRIAZIN-3-YLMETHYL) PHOSPHORODITHIOATE 2642-71-9
584 1,2-ไดไฮดรอกซีเบนซีน 1,2-DIHYDROXYBENZENE 120-80-9
585 1,4-ไดไฮดรอกซีเบนซีน 1,4-DIHYDROXYBENZENE 123-31-9
586 ได-ไอโซบิวทิลีน DI-ISOBUTYLENE 107-39-1
587 ได-ไอโซบิวทิลคีโตน DI-ISOBUTYL KETONE 108-83-8
588 ได-ไอโซโพรพาโนลามีน DI-ISOPROPANOLAMINE 110-97-4
589 ได-ไอโซโพรพิลอะมีน DI-ISOPROPYLAMINE 108-18-9
590 ได-ไอโซโพรพิลอีเธอร์ DI-ISOPROPYL ETHER 108-20-3
591 ได-ไอโซโพรพิลคีโตน DI-ISOPROPYL KETONE 565-80-0
592 โอ,โอ-ไดไอโซโพรพิล-2-ฟีนิลซัลโฟนิลอะมิโนเอทธิลฟอสฟอโรไดไธโอเอท O,O-DIISOPROPYL -2-PHENYL SULPHONYLAMINOETHYL PHOSPHORODITHIOATE 741-58-2
593 เอ็น,เอ็น-ได-ไอโซโพรพิลฟอสฟอโรไดอะมินิคฟลูออไรด์ N, N-DIISOPROPYLPHOSPHORODIAMINI C FLUORIDE 371-86-8
594 ไดคีทีน DIKETENE 674-82-8
595 ไดออโรอิลเฟอร์ออกไซด์ DILAUROYL PEROXIDE 105-74-8
596 ไดมีพรานอล DIMEPRANOL 108-16-7
597 ไดมีแทน DIMETAN 122-15-6
598 ไดมีโธเอท DIMETHOATE 60-51-5
599 3,3′-ไดเมทธอกซีเบนซิดีน 3,3′-DIMETHOXYBENZIDINE 119-90-4
600 เกลือของ 3,3(1)-ไดเมทธอกซีเบนซิดีน 3,3′-DIMETHOXYBENZIDINE (SALTS) PHOSPHOROTHIOATE 299-45-6
601 1,1-ไดเมทธอกซีอีเธน 1,1-DIMETHOXYETHANE 534-15-6
602 1,2-ไดเมทธอกซีอีเธน 1,2-DIMETHOXYETHANE 110-71-4
603 ไดเมทธิลอะเซตัล DIMETHYL ACETAL 534-15-6
604 เอ็น,เอ็น-ไดเมทธิลอะเซตาไมด์ N, N-DIMETHYLACETAMIDE 127-19-5
605 โอ, เอส-ไดเมทธิลอะซีติลฟอสฟอรามิโดไธโอเอท O, S-DIMETHYL ACETYLPHOSPHORAMIDOTHIOATE 30560-19-1
606 2-ไดเมทธิลอะมิโน-5,6-ไดเมทธิลไพริมิดิน-4-อิลไดเมทธิลคาร์บาเมท 2-DIMETHYLAMINO-5,6-DIMETHYLPYRIMIDIN-4-YL DIMETHYLCARBAMATE 23103-98-2
607 2-ไดเมทธิลอะมิโนเอทธานอล 2-DIMETHYLAMINOETHANOL 108-01-0
608 2-ไดเมทธิลอะมิโนเอทธิลอะมีน 2-DIMETHYLAMINOETHYLMINE 108-00-9
609 2-ไดเมทธิลอะมิโนเอทธิลเมทธาครีเลท 2-DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE 2867-47-2
610 3-ไดเมทธิลอะมิโนเมทธิลลีนอะมิโนฟีนิลเมทธิลคาร์บาเมท 3-DIMETHYLAMINOMETHYLENEAMINO PHENYL METHYLCARBAMATE 22259-30-9
611 4-ไดเมทธิลอะมิโน-3-โทอิลเมทธิลคาร์บาเมท 4-DIMETHYLAMINO-3-TOLYL METHYLCARBAMATE 2032-59-9
612 1-ไดเมทธิลอะมิโนโพรพาน-2-ออล 1-DIMETHYLAMINOPROPAN-2-OL 108-16-7
613 เอ็น,เอ็น-ไดเมทธิลอะนิลีน N, N-DIMETHYLANILINE 121-69-7
614 3,3′-ไดเมทธิลเบนซิดีน 3,3′-DIMETHYLBENZIDINE 119-93-7
615 เกลือของ 3,3′-ไดเมทธิลเบนซิดีน 3,3′-DIMETHYLBENZIDINE (SALT)
616 เอ็น,เอ็น-ไดเมทธิลเบนซิดีน N, N-DIMETHYLBENZIDINE 2810-74-4
617 แอลฟา, แอลฟา-ไดเมทธิลเบนซิลไฮโดรเพอร์ออกไซด์ α, α-DIMETHYLBENZYL HYDROPEROXIDE 80-15-9
618 บิส(แอลฟา,แอลฟา -ไดเมทธิลเบนซิล)เพอร์ออกไซด์ BIS (ALPHA,ALPHA-DIMETHYLBENZYL) PEROXIDE 80-43-3
619 1,1′-ไดเมทธิล-4,4′-ไบไพริไดเลียมไอออน 1,1′-DIMETHYL-4,4′-BIPYRIDYLIUM ION 4685-14-7
620 1-ไดเมทธิลคาร์บาโมอิล-5-เมทธิลไพราซอล-3-อิลไดเมทธิลคาร์บาเมท 1-DIMETHYLCARBAMOYL-5-METHYLPYRAZOL-3-YL DIMETHYLCARBAMATE 644-64-4
621 ไดเมทธิลคาร์บอเนท DIMETHYL CARBONATE 616-38-6
622 1,4-ไดเมทธิลไซโคลเฮกเซน 1,4-DIMETHYLCYCLOHEXANE 589-90-2
623 เอ็น,เอ็น-ไดเมทธิล-1,3-ไดอะมิโนโพรเพน N, N-DIMETHYL-1,3-DIAMINOPROPANE 109-55-7
624 ไดเมทธิลไดคลอโรไซเลน DIMETHYLDICHLOROSILANE 75-78-5
625 ไดเมทธิลซิส-2-ไดเมทธิลคาร์บาโมอิล-1-เมทธิลไวนิลฟอสเฟต DIMETHYL cis-2-DIMETHYLCARBAMOYL-1-METHYLVINYL PHOSPHATE 141-66-2
626 เอ็น,เอ็น-ไดเมทธิล-2,2-ไดฟีนิลอะเซตาไมด์ N, N-DIMETHYL-2,2-DIPHENYLACETAMIDE 957-51-7
627 ไดเมทธิลอีเธอร์ DIMETHYL ETHER 115-10-6
628 ไดเมทธิลฟอร์มาไมด์ DIMETHYL FORMAMIDE 68-12-2
629 2, 6-ไดเมทธิลเฮพเทน-4-โอน 2,6-DIMETHYLHEPTAN-4-ONE 108-83-8
630 เอ็น,เอ็น-ไดเมทธิลไฮคราซีน N, N-DIMETHYLHYDRAZINE 57-14-7
631 1,2-ไดเมทธิลอิมิดาโซล 1,2-DIMETHYLIMIDAZOLE 1739-84-0
632 โอ,โอ-ไดเมทธิล-เอส-(2-[1-เมทธิลคาร์บาโมอิลเอทธิลไธโอ]) เอทธิลฟอสฟอโรไธโอเอท O,O-DIMETHYL-S-(2-[1-METHYLCARBAMOYL ETHYLTHIO]) ETHYL PHOSPHOROTHIOATE 2275-23-2
633 โอ,โอ-ไดเมทธิลเมทธิลคาร์บาโมอิลเมทธิล ฟอสฟอโรไดไธโอเอท O,O-DIMETHYL METHYLCARBAMOYL METHYL PHOSPHORODITHIOATE 60-51-5
634 โอ,โอ-ไดเมทธิล-เอส-เมทธิลคาร์บาโมอิลเมทธิล ฟอสฟอโรไธโอเอท O,O-DIMETHYL-S-METHYLCARBAMOYL METHYL PHOSPHOROTHIOATE 1113-02-6
635 ไดเมทธิลซิส-1-เมทธิล-2-เมทธิลคาร์บาโมอิลไวนิลฟอสเฟต DIMETHYL CIS-1-METHYL-2-METHYLCARBAMOYL VINYLPHOSPHATE 6923-22-4
636 โอ,โอ-ไดเมทธิล-โอ-(3–เมทธิล-4-เมทธิลไธโอ ฟีนิล) ฟอสฟอโรไธโอเอท O, O-DIMETHYL-O-(3-METHYL-4-METHYLTHIOPHENYL) PHOSPHOROTHIOATE 73981-34-7
637 โอ,โอ-ไดเมทธิล-โอ-(3-เมทธิล-4-ไนโตรฟีนิล) ฟอสฟอโรไธโอเอท O, O-DIMETHYL-O-(3-METHYL-4-NITROPHENYL) PHOSPHOROTHIOATE 94650-98-3
638 1,1′-ไดเมทธิล-4,4′ ไบไพริดิเนียมไอออน 1,1′-DIMETHYL-4-4′ – BIPYRIDINIUM ION 4685-14-7
639 โอ,โอ-ไดเมทธิล-เอส-(มอร์โฟลิโนคาร์โบนิลเมทธิล) ฟอสฟอโรไดไธโอเอท O, O-DIMETHYL-S-(MORPHOLINO CARBONYLMETHYL) PHOSPHORODITHIOATE 144-41-2
640 โอ,โอ-ไดเมทธิลโอ-4-ไนโตรฟีนิลฟอสฟอโรไธโอเอท O, O-DIMETHYL O-4-NITROPHENYL PHOSPHOROTHIOATE 298-00-0
641 5,5′-ไดเมทธิล-3-ออกโซไซโคลเฮก-1-เอ็นอิลไดเมทธิลคาร์บาเมท 5,5′-DIMETHYL-3-OXOCYCLOHEX-1-ENYL DIMETHYL CARBAMATE 122-15-6
642 2,4-ไดเมทธิลเพนทาน-3-โอน 2,4-DIMETHYLPENTAN-3-ONE 565-80-0
643 เอ็น,เอ็น-ไดเมทธิลฟีนิลลีนไดอะมีน(โอ,เอ็ม,พี) N, N-DIMETHYLPHENYLENEDIAMINE (O,M,P) 127-19-5
644 โอ,เอส-ไดเมทธิลฟอสฟอรามิโดไธโอเอท O,S-DIMETHYL PHOSPHORAMIDOTHIOATE 10265-92-6
645 โอ,โอ-ไดเมทธิลเอส-พธาลิมิโดเมทธิลฟอสฟอโรไดไธโอเอท O,O-DIMETHYL S-PHTHALIMIDOMETHYL PHOSPHORODITHIOATE 732-11-6
646 2,2-ไดเมทธิลโพรเพน 2,2-DIMETHYLPROPANE 463-82-1
647 ไดเมทธิลซัลเฟท DIMETHYL SULPHATE 77-78-1
648 3,5-ไดเมทธิล-1,3,5-ไธอะไดอะซีน-2-ไธโอน 3,5-DIMETHYL-1,3,5-THIADIAZINE-2-THIONE 533-74-4
649 เอ็น,เอ็น-ไดเมทธิลโทลูอิดีนไอโซเมอร์ทั้งหมด N, N-DIMETHYLTOLUIDINE,all isomers
650 ไดเมทธิล2,2,2-ไตรคลอโร-1-ไฮดรอกซีเอทธิลฟอสโฟเนท DIMETHYL2,2,2-TRICHLORO-1-HYDROXYETHYL PHOSPHONATE 52-68-6
651 โอ,โอ-ไดเมทธิล-โอ-(2,4,5-ไตรคลอโรฟีนิล) ฟอสฟอโรไธโอเอท O,O-DIMETHYL-O-(2,4,5-TRICHLOROPHENYL) PHOSPHOROTHIOATE 299-84-3
652 2,6-ไดเมทธิล-4-ไตรเดซิลมอร์โฟไลน์ 2,6-DIMETHYL-4-TRIDECYLMORPHOLINE 24602-86-6
653 2,2-ไดเมทธิลไตรเมทธิลลีนไดอะครีเลท 2,2-DIMETHYLTRIMETHYLENE DIACRYLATE 2223-82-7
654 ไดมีทิแลน DIMETILAN 644-64-4
655 ไดมีแซน DIMEXAN 1468-37-7
656 ไดเนกซ์ DINEX 131-89-5
657 เกลือและเอสเทอร์ของไดเนกซ์ DINEX (SALTS AND ESTERS)
658 2,4-ไดไนโตรอะนิลีน 2,4-DINITROANILINE 97-02-9
659 ไดไนโตรเบนซีน DINITROBENZENE 25154-54-5
660 4,6-ไดไนโตร-ออโท-ครีซอล ,เกลือแอมโมเนียม 4,6-DINITRO-o-CRESOL ,AMMONIUM SALT 2980-64-5
661 4,6-ไดไนโตร-ออโท-ครีซอล ,เกลือโพแทสเซียม 4,6-DINITRO-o-CRESOL ,POTASSIUM SALT 5787-96-2
662 4,6-ไดไนโตร-ออโท-ครีซอล ,เกลือโซเดียม 4,6-DINITRO-o-CRESOL ,SODIUM SALT 2312-76-7
663 ไดไนโตรเจน เตตรอกไซด์ DINITROGEN TETROXIDE 10544-72-6
664 2,6-ไดไนโตร-4-ออคทิลฟีนิลและ 2,4-ไดไนโตร-6-ออคทิลฟีนิล โครโทเนทส์ 2,6-DINITRO-4-OCTYLPHENYL AND 2,4-DINITRO-6-OCTYLPHENYL CROTONATES 39300-45-3
665 ไดไนโตรฟีนอล DINITROPHENOL 25550-58-7
666 ไดไนโตรโทลูอีน DINITROTOLUENE 25321-14-6
667 ไดโนบิวทอน DINOBUTON 973-21-7
668 ไดโนแคพ DINOCAP 39300-45-3
669 ไดนอคทอน DINOCTON 63919-26-6
670 8,9-ไดนอร์บอร์น-5-อีน-2,3-ไดคาร์บอกซีลิคแอนไฮไดรด์ 8,9-DINORBORN-5-ENE-2,3-DICARBOXYLIC ANHYDRIDE 123748-85-6
671 ไดโนแซม DINOSAM 4097-36-3
672 เกลือและเอสเทอร์ของ ไดโนแซม DINOSAM (SALTS AND ESTERS)
673 ไดโนเซบ DINOSAB 88-85-7
674 เกลือและเอสเทอร์ของไดโนเซบ DINOSEB (SALTS AND ESTERS)
675 ไดโนเทอร์บ DINOTERB 1420-07-1
676 เกลือและเอสเทอร์ของไดโนเทอร์บ DINOTERB (SALTS AND ESTERS)
677 ไดออกซาคาร์บ DIOXACARB 6988-21-2
678 1,4-ไดออกแซน 1,4- DIOXAN 123-91-1
679 1,4-ไดออกแซน-2,3-ไดอิลบิส(โอ,โอ-ไดเมทธิล ฟอสฟอโรไดไธโอเอท) 1,4-DIOXAN-2,3-DIYL BIS (O,O-DIMETHYL PHOSPHORODITHIOATE) 78-34-2
680 ไดออกซะไธออน DIOXATHION 78-34-2
681 1,3-ไดออกโซเลน 1,3-DIOXOLANE 646-06-0
682 2-(1,3-ไดออกโซเลน-2-อิล)ฟีนิลเมทธิลคาร์บาเมท 2-(1,3-DIOXOLAN-2-YL) PHENYLMETHYL CARBAMATE 6988-21-2
683 ไดเพนทีน DIPENTENE 138-86-3
684 ไดฟีนามิด DIPHENAMID 957-51-7
685 ไดฟีนิลอะมีน DIPHENYLAMINE 122-39-4
686 ไดฟีนิลมีเธน-4,4′-ไดไอโซไซยาเนท DIPHENYLMETHANE-4,4′-DIISOCYANATE 101-68-8
687 ไอโซเมอร์และโฮโมโลกัสของไดฟีนิลมีเธนไดไอโซไซยาเนท DIPHENYLMETHANEDIISOCYANATE,isomers and homologues 9016-87-9
688 ได-เอ็น-โพรพิลอะมีน DI-N-PROPYLAMINE 142-84-7
689 ไดโพรพิลีนไตรอะมีน DIPROPYLENETRIAMINE 56-18-8
690 ได-เอ็น-โพรพิลอีเธอร์ DI-N-PROPYL ETHER 111-43-3
691 ได-เอ็น-โพรพิล-คีโตน DI-N-PROPYL KETONE 123-19-3
692 ไดควอท DIQUAT 2764-72-9
693 ไดควอท และเกลือ DIQUAT AND SALTS
694 ไดโซเดียม3,6-อีพอกซีไซโคลเฮกเซน-1,2-ไดคาร์บอกซีเลท DISODIUM-3,6-EPOXYCYCLOHEXANE-1,2-DICARBOXYLATE 145-73-3
695 ไดโซเดียมเอทธิลีนบิสไดไธโอคาร์บาเมท (นาแบม) DISODIUM ETHYLENEBISDITHIOCARBAMATE (NABAM) 142-59-6
696 ไดซัลเฟอร์ไดคลอไรด์ DISULPHUR DICHLORIDE 10025-67-9
697 ไดไธอะนอน DITHIANON 3347-22-6
698 ไดยูรอน DIURON 330-54-1
699 ดีเอ็นโอซี DNOC 534-52-1
700 เกลือแอมโมเนียมของ ดีเอ็นโอซี DNOC (AMMONIUM SALT) 2980-64-5
701 เกลือโปแตสเซียมของ ดีเอ็นโอซี DNOC (POTASSIUM SALT) 5787-96-2
702 เกลือโซเดียมของ ดีเอ็นโอซี DNOC (SODIUM SALT) 2312-76-7
703 โดดีน(โดเดซิลกัวนิดีนอะซีเตท) DODINE (DODECYLGUANIDINE ACETATE) 2439-10-3
704 ดราซอกโซลอน DRAZOXOLON 5707-69-7
705 เอ็นโดซัลแฟน ENDOSULFAN 115-29-7
706 เอ็นโดธาล-โซเดียม ENDOTHAL – SODIUM 129-67-9
707 เอ็นโดไธออน ENDOTHION 2778-04-3
708 เอ็นดริน ENDRIN 72-20-8
709 อีพีเอ็น EPN 2104-64-5
710 เอทไธออน ETHION 563-12-2
711 เอทธิลไนเตรท ETHYL NITRATE 625-58-1
712 เอทธิลีนอิมีน ETHYLENEIMINE 151-56-4
713 เอทธิลีนไกลคอล ไดไนเตรท ETHYLENE GLYCOL DINITRATE 628-96-6
714 เอทิลีนออกไซด์ ETHYLENE OXIDE 75-21-8
715 อีฟีดรีน EPHEDRINE 299-42-3
716 เกลือของอีฟีดรีน EPHEDRINE (SALTS)
717 อีพิคลอโรไฮดริน EPICHLOROHYDRIN 106-89-8
718 1,2-อีพอกซี-4-อีพอกซีเอทธิลไซโคลเฮกเซน 1,2-EPOXY-4-EPOXYETHYLCYCLOHEXANE 106-87-6
719 1,2-อีพอกซี-3-ฟีนอกซีโพรเพน 1,2-EPOXY-3-PHENOXYPROPANE 122-60-1
720 1,2-อีพอกซีโพรเพน 1,2-EPOXYPROPANE 75-56-9
721 2,3-อีพอกซี-1-โพรพานอล 2,3-EPOXY-1-PROPANOL 556-52-5
722 1,3-บิส(2,3-อีพอกซีโพรพอกซี) เบนซีน 1,3-BIS (2,3-EPOXYPROPOXY) BENZENE 101-90-6
723 1,4-บิส(2,3-อีพอกซีโพรพอกซี) บิวเทน 1,4-BIS (2,3-EPOXYPROPOXY) BUTANE 2425-79-8
724 บิส[4-(2,3-อีพอกซีโพรพอกซี) ฟีนิล]โพรเพน BIS [4-(2,3-EPOXYPROPOXY) PHENYL] PROPANE 1675-54-3
725 2,3-อีพอกซีโพรพิลอะครีเลท 2,3-EPOXYPROPYL ACRYLATE 106-90-1
726 2,3-อีพอกซีโพรพิล-2-เอทธิลไซโคลเฮกซิลอีเธอร์ 2,3-EPOXYPROPYL-2-ETHYLCYCLOHEXYL ETHER 130014-35-6
727 2,3-อีพอกซีโพรพิลเมทธาครีเลท 2,3-EPOXYPROPYL METHACRYLATE 106-91-2
728 1,2-อีพอกซี-3-[โทลิลออกซี]โพรเพน 1,2-EPOXY-3-[TOLYLOXY] PROPANE 26447-14-3
729 อีพีทีซี EPTC 759-94-4
730 เออร์บอน ERBON 136-25-4
731 อีเธน ETHANE 7 4-84-0
732 อีเธนไดออล ETHANE DIOL 107-21-1
733 อีเธน-1,2-ไดโอน ETHANE-1,2-DIONE 107-22-2
734 อีเธนไธออล ETHANETHIOL 75-08-1
735 เอทธานอล (เอทธิลแอลกอฮอล์) ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) 64-17-5
736 เอทธาโนลามีน ETHANOLAMINE 141-43-5
737 เอทโธเอท-เมทธิล ETHOATE-METHYL 116-01-8
738 2-เอทธอกซีอะนิลีน 2-ETHOXYANILINE 94-70-2
739 4-เอทธอกซีอะนิลีน 4-ETHOXYANILINE 156-43-4
740 6-เอทธอกซี-1,2-ไดไฮโดร-2,2,4-ไตรเมทธิลควิโนลีน 6-ETHOXY-1,2-DIHYDRO-2,2,4-TRIMETHYLQUINOLINE 91-53-2
741 2-เอทธอกซีเอทธานอล 2-ETHOXYETHANOL 110-80-5
742 2-เอทธอกซีเอทธิลอะซีเตท 2-ETHOXYETHYL ACETATE  11-15-9
743 เอทธอกซีควิน ETHOXYQUIN 91-53-2
744 เอทธิลอะซีเตท ETHYL ACETATE 141-78-6
745 เอทธิลอะครีเลท ETHYL ACRYLATE 140-88-5
746 เอทธิลอะมีน ETHYLAMINE 75-04-7
747 2-เอทธิลอะมิโน-4-ไอโซโพรพิลอะมิโน-6-เมทธิลไธโอ 1,3,5-ไตรอะซีน 2-ETHYLAMINO-4-ISOPROPYLAMINO-6-METHYLTHIO 1,3,5-TRIAZINE 834-12-8
748 เอ็น-เอทธิลอะนิลีน N-ETHYLANILINE 103-69-5
749 เอทธิลเบนซีน ETHYL BENZENE 100-41–4
750 เอทธิลโบรไมด์ ETHYL BROMIDE 74-96-4
751 เอทธิลโบรโมอะซีเตท ETHYL BROMOACETATE 105-36-2
752 2-เอทธิลบิวทาน-1-ออล 2-ETHYLBUTAN-1-OL 97-95-0
753 เอส-(เอ็น-เอทธิลคาร์บาโมอิลเมทธิล)โอโอ-ไดเมทธิลฟอสฟอโรไดไธโอเอท S-(N-ETHYLCARBAMOYLMETHYL) OO-DIMETHYL PHOSPHORODITHIOATE 116-01-8
754 เอทธิลคลอไรด์ ETHYL CHLORIDE 75-00-3
755 เอทธิลคลอโรอะซีเตท ETHYL CHLOROACETATE 105-39-5
756 เอทธิลคลอโรฟอร์เมท ETHYL CHLOROFORMATE 541-41-3
757 เอทธิลไซโคลเฮกซิลไกลซิดิลอีเธอร์ ETHYLCYCLOHEXYLGLYCIDYL ETHER 130014-35-6
758 เอทธิลไดเมทธิลอะมีน ETHYLDIMETHYLAMINE 598-56-1
759 เอทธิลีน ETHYLENE 74-85-1
760 เอทธิลีนคลอโรไฮดริน ETHYLENE CHLOROHYDRIN 107-07-3
761 เอทธิลีนไดอะมีน ETHYLENE DIAMINE 107-15-3
762 เอทธิลีนไดโบรไมด์ ETHYLENE DIBROMIDE 106-93-4
763 เอทธิลีนไดคลอไรด์ ETHYLENE DICHLORIDE 107-06-2
764 เอทธิลีนไดเมทธาครีเลท ETHYLENE DIMETHACRYLATE 97-90-5
765 เอทธิลีนไดไนเตรท ETHYLENE DINITRATE 628-96-6
766 2,2′-(เอทธิลีนไดออกซี) ไดเอทธิลไดอะครีเลท 2,2′-(ETHYLENEDIOXY) DIETHYL DIACRYLATE 1680-21-3
767 เอทธิลีนไกลคอล ETHYLENE GLYCOL 107-21-1
768 เอทธิลีนไกลคอล ไดเมทธาครีเลท ETHYLENEGLYCOL DIMETHACRYLATE 97-90-5
769 เอทธิลีนไกลคอล ไดเมทธิลอีเธอร์ ETHYLENE GLYCOL DIMETHYL ETHER 110-71-4
770 เอทธิลีนไกลคอล โมโนบิวทิลอีเธอร์ ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER 111-76-2
771 เอทธิลีนไกลคอล โมโนเอทธิลอีเธอร์ ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER 110-80-5
772 เอทธิลีนไกลคอล โมโนไอโซโพรพิลอีเธอร์ ETHYLENE GLYCOL MONOISOPROPYL ETHER 109-59-1
773 เอทธิลีนไกลคอล โมโนเมทธิลอีเธอร์ ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER 109-86-4
774 เอทธิลฟอร์เมท ETHYL FORMATE 109-94-4
775 เอทธิลไกลคอล อะซีเตท ETHYLGLYCOL ACETATE 111-15-9
776 2-เอทธิลเฮกซิลอะครีเลท 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE 103-11-7
777 เอทธิลลิดีนคลอไรด์ ETHYLIDENE CHLORIDE 75-34-3
778 เอทธิลแลคเตท ETHYL LACTATE 97-64-3
779 เอทธิลเมอร์แคพแทน ETHYL MERCAPTAN 75-08-1
780 เอทธิลเมทธาครีเลท ETHYL METHACRYLATE 97-63-2
781 เอทธิลเมทธิลอีเธอร์ ETHYL METHYL ETHER 540-67-0
782 เอทธิลเมทธิลคีโตน ETHYL METHYL KETONE 78-93-3
783 เอทธิลเมทธิลคีโตน ออกซิม ETHYL METHYL KETONE OXIME 96-29-7
784 เอทธิลเมทธิลคีตอกซิม ETHYL METHYL KETOXIME 96-29-7
785 เอทธิลไนไตรท์ ETHYL NITRTE 109-95-5
786 โอ-เอทธิลโอ-4-ไนโตรฟีนิลฟอสฟอโนไธโอเอท O-ETHYL O-4-NITROPHENYL PHOSPHONOTHIOATE 2104-64-5
787 โอ-เอทธิลเอส-ฟีนิลเอทธิลฟอสฟอโนไดไธโอเอท O-ETHYL S-PHENYL ETHYL PHOSPHONODITHIOATE 944-22-9
788 เอทธิลโพรพิโอเนท ETHYL PROPIONATE 105-37-3
789 เอทธิลซิลิเคท ETHYL SILICATE 78-10-4
790 เอส-[2-(เอทธิลซัลไฟนิล)เอทธิล]โอโอ-ไดเมทธิลฟอสฟอโรไดไธโอเอท S-[2-(ETHYLSULPHINYL) ETHYL] O,O-DIMETHYL PHOSPHORODITHIOATE 17040-19-6
791 เอทธีน ETHYNE 74-86-2
792 ฟีนาซาฟลอร์ FENAZAFLOR 14255-88-0
793 เฟนคลอร์ฟอส FENCHLORPHOS 299-84-3
794 ฟีไนโตรไธออน FENITROTHION 122-14-5
795 ฟีโนพรอพ FENOPROP 93-72-1
796 เกลือของฟีโนพรอพ FENOPROP (SALTS)
797 เฟนซัน FENSON 80-38-6
798 เฟนซัลโฟไธออน FENSULFOTHION 115-90-2
799 เฟนไธออน FENTHION 55-38-9
800 เฟนทินอะซีเตท FENTIN ACETATE 900-95-8
801 เฟนทินไฮดรอกไซด์ FENTIN HYDROXIDE 76-87-9
802 ฟีนามิโนซัลฟ์ FENAMINOSULF 140-56-7
803 ก๊าซไวไฟ FLAMMABLE GASES
804 ของเหลวไวไฟ (เป็นของเหลวที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า55̊ซและยังคงสภาพเป็นของเหลวภายใต้ความดันซึ่งมีสภาวะการผลิตที่มีลักษณะเฉพาะ เช่นการใช้ความดันสูงและอุณหภูมิสูงอาจก่อให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรงได้ FLAMMABLE LIQUID
805 ฟลูอีนิทิล FLUENETIL 4301-50-2
806 กรด 4-ฟลูออโรบิวไทริค 4-FLUOROBUTYRIC ACID 462-23-7
807 เอไมด์ของกรด 4-ฟลูออโรบิวไทริค 4-FLUOROBUTYRIC ACID, AMIDES
808 เอสเทอร์ของกรด 4-ฟลูออโรบิวไทริค 4-FLUOROBUTYRIC ACID, ESTERS
809 เกลือของกรด 4-ฟลูออโรบิวไทริค 4-FLUOROBUTYRIC ACID, SALTS
810 กรด 4-ฟลูออโรโครโทนิค 4-FLUOROCROTONIC ACID 37759-72-1
811 เอไมด์ของกรด 4-ฟลูออโรโครโทนิค 4-FLUOROCROTONIC ACID, AMIDES
812 เอสเทอร์ของกรด 4-ฟลูออโรโครโทนิค 4-FLUOROCROTONIC ACID, ESTERS
813 เกลือของกรด 4-ฟลูออโรโครโทนิค 4-FLUOROCROTONIC ACID, SALTS
814 กรด 4-ฟลูออโร-2-ไฮดรอกซีบิวไทริค 4-FLUORO-2-HYDROXYBUTYRIC ACID
815 เอไมด์ของกรด 4-ฟลูออโร-2-ไฮดรอกซีบิวไทริค 4-FLUORO-2-HYDROXYBUTYRIC ACID, AMIDES
816 เอสเทอร์ของกรด 4-ฟลูออโร-2-ไฮดรอกซีบิวไทริค 4-FLUORO-2-HYDROXYBUTYRIC ACID, ESTERS
817 เกลือของกรด 4-ฟลูออโร-2-ไฮดรอกซีบิวไทริค 4-FLUORO-2-HYDROXYBUTYRIC ACID, SALTS
818 กรดฟลูออโรอะซิติค FLUROACETIC ACID 144-49-0
819 เอไมด์ของกรดฟลูออโรอะซิติค FLUROACETIC ACID, AMIDES
820 เอสเทอร์ของกรดฟลูออโรอะซิติค FLUROACETIC ACID, ESTERS
821 เกลือของกรดฟลูออโรอะซิติค FLUROACETIC ACID, SALTS
822 ฟลูออรีน FLUORINE 7782-41-4
823 ฟลูออโรอะเซตาไมด์ FLUOROACETAMIDE 640-19-7
824 สารละลายของฟลูออโรอะซีเตท FLUOROACETATES, (SOLUBLE)
825 กรดฟลูออโรบอริค FLUOROBORIC ACID 16872-11-0
826 เอ็น-(ฟลูออโร ไดคลอโรเมทธิลไธโอ) พธาลิไมด์ N-(FLUORO DICHLOROMETHYLTHIO) PHTHALIMIDE 719-96-0
827 2-ฟลูออโรเอทธิลไบฟีนิล-4-อิลอะซีเตท 2-FLUOROETHYL BIPHENYL-4-YLACETATE 4301-50-2
828 ฟลูออโรซิลิเคทส์ FLUOROSILICATES
829 กรดฟลูออโรซิลิซิค FLUOROSILICIC ACID 16961-83-4
830 กรดฟลูออโรซัลโฟนิค FLUOROSULPHONIC ACID 7789-21-1
831 โฟโนฟอส FONOFOS 944-22-9
832 ฟอร์มัลดิไฮด์(ความเข้มข้น>= 90%) FORMALDEHYDE (CONCENTRATION >=90%) 50-00-0
833 ฟอร์มีทาเนท FORMETANATE 22259-30-9
834 กรดฟอร์มิค FORMIC ACID 64-18-6
835 ฟอร์โมไธออน FORMOTHION 2540-82-1
836 เอส-(เอ็น-ฟอร์มิล-เอ็น-เมทธิลคาร์บาโมอิลเมทธิล)โอ,โอ-ไดเมทธิล ฟอสฟอโรไดไธโอเอท S-(N-FORMYL-N-METHYLCARBAMOYLMETHYL)O,O-DIMETHYL PHOSPHORODITHIOATE 2540-82-1
837 ฟิวเบอริดาโซล FUBERIDAZOLE 3878-19-1
838 ฟูลมิเนท ของปรอท FULMINATE OF MERCURY 628-86-4
839 กรดฟูมาริค FUMARIC ACID 110-17-8
840 ฟูมาริน FUMARIN 117-52-2
841 2-ฟิวรัลดีไฮด์ 2-FURALDEHYDE 98-01-1
842 เฟอร์ฟิวรัล FURFURAL 98-01-1
843 เฟอร์ฟิวรัลดีไฮด์ FURFURALDEHYDE 98-01-1
844 เฟอร์ฟิวริลแอลกอฮอล์ FURFURYL ALCOHOL 98-00-0
845 2-(2-ฟิวริล)เบนซิมิดาโซล 2-(2-FURYL) BENZIMIDAZOLE 3878-19-1
846 กลีเซอรอล ไตรไนเตรท GLYCEROL TRINITRATE 55-63-0
847 ไกลซีดอล GLYCIDOL 556-52-5
848 ไกลซิดิลอะครีเลท GLYCIDYL ACRYLATE 106-90-1
849 ไกลซิดิลเมทธาครีเลท GLYCIDYL METHACRYLATE 106-91-2
850 ไกลออกซาล GLYOXAL 107-22-2
851 1-กัวนิล-4-ไนโตรซามิโนกัวนิล-1-เตตระซีน 1-GUANYL-4-NITROSAMINOGUANYL-1-TETRAZENE 109-27-3
852 กัวนาดีนไฮโดรคลอไรด์ GUANADINE HYDROCHLORIDE 50-01-1
853 กัวนิดิเนียมคลอไรด์ GUANIDINIUM CHLORIDE 50-01-1
854 เอชซีเอช HCH 58-89-9
855 1,2,3,7,8,9-เฮกซะคลอโรไดเบนโซ-พารา-ไดออกซิน 1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-p-DIOXIN 19408-74-3
856 เฮกซะเมทธิลฟอสฟอราไมด์ HEXAMETHYLPHOSPHORAMIDE 680-31-9
857 2,2′,4,4′,6,6′-เฮกซะไนโตรสติลบีน 2,2′,4,4′,6,6′-HEXANITROSTILBENE 20062-22-0
858 3,3,6,6,9,9-เฮกซะเมทธิล-1,2,4,5-เตตราออกโซไซโคลโนเนน (ความเข้มข้น>=75%) 3,3,6,6,9,9-HEXMETHYL-1,2,4,5-TETRAOXOCYCLONONANE (CONCENTRATION>=75%) 22397-33-7
859 ของเหลวไวไฟสูง(เป็นของเหลวที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า21̊ซ และมีจุดเดือดที่ความดันปกติสูงกว่า20 ̊ซ) HIGHLY FLEMMABLE LIQUID
860 ไฮดราซีนไนเตรท HYDRAZINE NITRATE 13464-97-6
861 ไฮโดรเจน HYDROGEN 1333-74-0
862 ไฮโดรเจน คลอไรด(์ก๊าซเหลว) HYDROGEN CHLORIDE (LIQUIFIED GAS) 7647-01-0
863 ไฮโดรเจน ไซยาไนด์ HYDROGEN CYANIDE 74-90-8
864 ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์ HYDROGEN FLUORIDE 7664-39-3
865 ไฮโดรเจน ฟอสไฟด์(ฟอสฟีน) HYDROGEN PHOSPHIDE (PHOSPHINE) 7803-51-2
866 ไฮโดรเจน เซเลไนต์ HYDROGEN SELENIDE 7783-07-5
867 ไฮโดรเจน ซัลไฟด์ HYDROGEN SULPHIDE 7783-06-4
868 ไฮดรอกซีอะซีโตไนไตรล์(ไกลโคโลไนไตรล์) HYDROXYACETONITRILE (GLYCOLONITRILE) 107-16-4
869 เฮฟตะคลอร์ HEPTACHLOR 76-44-8
870 เฮฟตะคลอร์อีพอกไซด์ HEPTACHLOR EPOXIDE 1024-57-3
871 1,4,5,6,7,8,8-เฮฟตะคลอร์-2,3-อีพอกซี-3เอ,4,7,7เอ เตตระไฮโดร-4,7-มีธาโนอินเดน 1,4,5,6,7,8,8-HEPTACHLOR-2,3-EPOXY-3A,4,7,7A-TETRAHYDRO-4,7-METHANOINDANE 1024-57-3
872 1,4,5,6,7,8,8-เฮฟตะคลอโร-3เอ,4,7,7เอ-เตตระไฮโดร-4,7-มีธาโนอินดีน 1,4,5,6,7,8,8-HEPTACHLORO-3A,4,7,7A-TETRAHYDRO-4,7-METHANOINDENE 76-44-8
873 เฮพเทน HEPTANE 142-82-5
874 เฮพเเทน-2-โอน HEPTAN-2-ONE 110-43-0
875 เฮพแทน-3-โอน HEPTAN-3-ONE 106-35-4
876 เฮพเเทน-4-โอน HEPTAN-4-ONE 123-19-3
877 เฮกซะคลอโรฟีน HEXACHLOROPHENE 70-30-4
878 เฮกซะฟลูออโรโพรพีน HEXAFLUORO PROPENE 116-15-4
879 เฮกซะไฮโดรพธาลิคแอนไฮไดรด์ HEXAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDE 85-42-7
880 เฮกซะเมทธิลีนไดอะครีเลท HEXAMETHYLENE DIACRYLATE 13048-33-4
881 เฮกซะเมทธิลีน-ได-ไอโซไซยาเนท HEXAMETHYLENE-DI-ISOCYANATE
882 เฮกซะเมทธิลฟอสฟอริคไตรอะไมด์ HEXAMETHYL PHOSPHORIC TRIAMIDE 680–31-9
883 เฮกเซน HEXANE 110-54-3
884 เฮกเซน-1,6-ไดออล ไดอะครีเลท HEXANE-1,6-DIOL DIACRYLATE 13048-33-4
885 เกลือแอมโมเนียมของเฮกซะไนโตรไดฟีนิลอะมีน HEXANITRODIPHENYLAMINE AMMONIUM SALT
886 เฮกเซน-1-ออล HEXAN-1-OL 111-27-3
887 เฮกเซน-2-โอน HEXAN-2-ONE 591-78-6
888 เฮกซิล HEXYL 131-73-7
889 ไฮดราซีน HYDRAZINE 302-01-2
890 สารละลายไฮดราซีน HYDRAZINE SOLUTION 302-01-2
891 กรดไฮไดรโอดิค HYDRIODIC ACID 10034-85-2
892 กรดไฮโดรโบรมิค HYDROBROMIC ACID 10035-10-6
893 กรดไฮโดรคลอริค HYDROCHLORIC ACID 7647-01-0
894 กรดไฮโดรไซยานิค HYDROCYANIC ACID 74-90-8
895 กรดไฮโดรฟลูออริค HYDROFLUORIC ACID 7664-39-3
896 ไฮโดรเจน โบรไมด์แอนไฮดรัส HYDROGEN BROMIDE ANHYDROUS 10035-10-6
897 ไฮโดรเจน คลอไรด์แอนไฮดรัส HYDROGEN CHLORIDE ANHYDROUS 7647-01-0
898 เกลือของไฮโดรเจน ไซยาไนต์ HYDROGEN CYANIDE (SALTS)
899 ไฮโดรเจนฟลูออไรด์แอนไฮดรัส HYDROGEN FLUORIDE ANHYDROUS 7664-39-3
900 ไฮโดรเจน ไอโอไดด์แอนไฮดรัส HYDROGEN IODIDE ANHYDROUS 10034-85-2
901 ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ HYDROGEN PEROXIDE 7722-84-1
902 ไฮโดรควิโนน HYDROQUINONE 123-31-9
903 4-ไฮดรอกซี-3,5-ได-ไอโอโดเบนโซไนไตรล์ 4-HYDROXY-3,5-DI-IODOBENZONITRILE 16789-83-4
904 2-ไฮดรอกซีเอทธิลอะครีเลท 2-HYDROXYETHYL ACRYLATE 818-61-1
905 2-ไฮดรอกซีเอทธิลเมทธาครีเลท 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE 868-77-9
906 4-ไฮดรอกซี-4-เมทธิลเพนทาน-2-โอน 4-HYDROXY-4-METHYLPENTAN-2-ONE 123-42-2
907 4-ไฮดรอกซี-3-[3-ออกโซ-1-(4-คลอโรฟีนิล)บิวทิล] คูมาริน 4-HYDROXY-3-[3-OXO-1-(4-CHLOROPHENYL) BUTYL) COUMARIN 81-82-3
908 4-ไฮดรอกซี-3-[3-ออกโซ-1-(2-ฟิวริล)บิวทิล]คูมาริน 4-HYDROXY-3-[3-OXO-1-(2-FURYL) BUTYL ] COUMARIN 117-52-2
909 4-ไฮดรอกซี-3-(3-ออกโซ-1-ฟีนิลบิวทิล)คูมาริน 4-HYDROXY-3-(3-OXO-1-PHENYLBUTYL) COUMARIN 81-81-2
910 ไฮดรอกซีโพรพิลอะครีเลท HYDROXYPROPYL ACRYLATE 25584-83-2
911 ไฮดรอกซีโพรพิลเมทธาครีเลท HYDROXYPROPYL METHACRYLATE 27813-02-1
912 8-ไฮดรอกซีควิโนลีนซัลเฟท 8-HYDROXYQUINOLINE SULPHATE 134-31-6
913 4-ไฮดรอกซี-3-(1,2,3,4-เตตระไฮโดร-1-แนพธิล) คูมาริน 4-HYDROXY-3-(1,2,3,4-TETRAHYDRO-1-NAPTHYL) COUMARIN 5836-29-3
914 ไฮออสซีน HYOSCINE 51-34-3
915 เกลือของไฮออสซีน HYOSCINE (SALTS)
916 ไฮออสไซยาไมน์ HYOSCYAMINE 101-31-5
917 เกลือของไฮออสไซยาไมน์ HYOSCYAMINE (SALTS)
918 2,2′-อิมมิโนไดเอทธานอล 2,2′-IMINODIETHANOL 111-42-2
919 2,2′-อิมมิโนไดเอทธิลอะมีน 2,2′-IMINODIETHYLAMINE 111-40-0
920 1,1′-อิมมิโนไดโพรพาน-2-ออล 1,1′-IMMINODIPROPAN-2-OL
921 3,3′-อิมมิโนโพรพิลอะมีน 3,3′-IMINOPROPYLAMINE 56-18-8
922 ไอโอดีน IODINE 7559-56-2
923 กรดไอโอโดอะซีติค IODOACETIC ACID 64-69-7
924 ไอโอโดมีเธน IODOMETHANE 74-88-4
925 ไอโอดอกซีเบนซีน IODOXYBENZENE 696-33-3
926 3-ไอโอโดโพรพีน 3-IODOPROPRENE 556-56-9
927 ไอออกซีนิล IOXYNIL 1689-83-4
928 ไอโซบิวทิลอะซีเตท ISOBUTYL ACETATE 110-19-0
929 ไอโซเบนซาน ISOBENZAN 297-78-9
930 ไอโซดรีน ISODRIN 465-73-6
931 ไอโซบิวทิลอะครีเลท ISOBUTYL ACRYLATE 106-63-8
932 ไอโซบิวทิลเมทธาครีเลท ISOBUTYL METHACRYLATE 97-86-9
933 กรดไอโซบิวไทริค ISOBUTYRIC ACID 79-31-2
934 ไอโซบิวไทริคคลอไรด์ ISOBUTYRIC CHLORIDE 79-30-1
935 3-ไอโซไซยานาโตเมทธิล-3,5,5-ไตรเมทธิลไซโคลเฮกซิลไอโซไซยาเนท 3-ISOCYANATOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYL ISOCYANATE 4098-71-9
936 4-ไอโซไซยานาโตซัลโฟนิลโทลูอีน 4-ISOCYANATOSULPHONYLTOLUENE 4083-64-1
937 ไอโซแลน ISOLAN 119-38-0
938 ไอโซเพนเทน ISOPENTANE 78-78-4
939 ไอโซฟอโรน ISOPHORONE 78-59-1
940 ไอโซฟอโรน ไดอะมีน ISOPHORONE DIAMINE 2855-13-2
941 ไอโซฟอโรน ได-ไอโซไซยาเนท ISOPHORONE DI-ISOCYANATE 4098-71-9
942 ไอโซพรีน ISOPRENE 78-79-5
943 ไอโซโพรพาโนลามีน ISOPROPANOLAMINE 78-96-6
944 ไอโซโพรพีนิลเบนซีน ISOPROPENYLBENZENE 98-83-9
945 2-ไอโซโพรพอกซีเอทธานอล 2-ISOPROPOXYETHANOL 109-59-1
946 2-ไอโซโพรพอกซีฟีนิลเมทธิลคาร์บาเมท 2-ISOPROPOXYPHENYL METHYLCARBAMATE 114-26-1
947 ไอโซโพรพิลอะซีเตท ISOPROPYL ACETATE 108-21-4
948 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ISOPROPYL ALCOHOL 67-63-0
949 ไอโซโพรพิลอะมีน ISOPROPYLAMINE 75-31-0
950 2-ไอโซโพรพิลอะมิโน-4-เมทธิลอะมิโน-6-เมทธิลไธโอ 1,3,5-ไตรอะซีน 2-ISOPROPYLAMINO-4-METHYLAMINO-6-METHYLTHIO 1,3,5-TRIAZINE 1014-69-3
951 ไอโซโพรพิลเบนซีน ISOPROPYL BENZENE 98-82-8
952 ไอโซโพรพิลฟอร์เมท ISOPROPYL FORMATE 625-55-8
953 3-ไอโซโพรพิล-5-เมทธิลฟีนิลเมทธิลคาร์บาเมท 3-ISOPROPYL-5-METHYLPHENYL METHYLCARBAMATE 2631-37-0
954 1-ไอโซโพรพิล-3-เมทธิลไพราซอล-5-อิลไดเมทธิลคาร์บาเมท 1-ISOPROPYL-3-METHYLPYRAZOL-5-YL DIMETHYLCARBAMATE 119-38-0
955 จักโลน (5-ไฮดรอกซีแนพธาลีน-1,4-ไดโอน) JUGLONE (5-HYDROXYNAPTHALENE-1,4-DIONE) 481-39-0
956 คีลีแวน KELEVAN 4234-79-1
957 เลด สไตฟเนท LEAD STYPHNATE 15245-44-0
958 เลด 2,4,6-ไตรไนโตรรีซอร์ซินอกไซด์ LEAD 2,4,6-TRINITRORESORCINOXIDE 15245-44-0
959 ออกซิเจนเหลว LIQUID OXYGEN 7782-44-7
960 เลด อัลคิล LEAD ALKYLS
961 เลด อะไซด์ LEAD AZIDE 13424-46-9
962 เลด โครเมท LEAD CHROMATE 7758-97-6
963 ตะกั่ว(สารประกอบ) LEAD (COMPOUNDS)
964 เลด เฮกซะฟลูออโรซิลิเคท LEAD HEXAFLUOROSILICATE 25808-74-6
965 เลด สไตฟเนท LEAD STYPHNATE 15245-44-0
966 2-(1-เมทธิลบิวทิล)-4,6-ไดไนโตรฟีนอล 2-(1-METHYLBUTYL)-4,6-DINITROPHENOL 4097-36-3
967 เมทธิลเอ็น-บิวทิลคีโตน METHYL N-BUTYL KETONE 591-78-6
968 เมอร์คิวรี MERCURY 7439-97-6
969 เมอร์คิวรีฟลูมิเนท MERCURY FULMINATE 628-86-4
970 เมทธิลเอทธิลคีโตน เพอร์ออกไซด์ (ความเข้มข้น>=60%) METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE (CONCENTRATION>=60%) 1338-23-4
971 เมทธิลไอโซบิวทิลคีโตน เพอร์ออกไซด์(ความเข้มข้น>=60%) METHYL ISOBUTYL KETONE PEROXIDE (CONCENTRATION>=60 %) 37206-20-5
972 เมทธิลไอโซไซยาเนท METHYL ISOCYANATE 624-83-9
973 เมทธิลพาราไธออน METHYL PARATHION 298-00-0
974 เมทธิลคลอไรด์ METHYL CHLORIDE 74-87-3
975 เมทธิล2-คลอโร-3-(4-คลอโรฟินิล)โพรพิโอเนท METHYL 2-CHLORO-3(4-CHLOROPHENYL) PROPIONATE 14437-17-3
976 เมทธิลคลอโรฟอร์ม METHYL CHLOROFORM 71-55-6
977 เมทธิลคลอโรฟอร์เมท METHYL CHLOROFORMATE 79-22-1
978 เมทธิลไซโคลเฮกเซน METHYL CYCLOHEXANE 108-87-2
979 2-เมทธิลไซโคลเฮกซะนอล 2-METHYLCYCLOHEXANOL 583-59-5
980 2-เมทธิลไซโคลเฮกซะโนน 2-METHYLCYCLOHEXANONE 583-60-8
981 เอ็น-เมทธิลไดเอทธาโนลามีน N-METHYLDIETHANOLAMINE 105-59-9
982 4,4-เมทธิลีนบิส(2-คลอโรอะนิลิน) 4,4-METHYLENE BIS (2-CHLOROANILINE) 101-14-4
983 เกลือของ 4,4′-เมทธิลีนบิส(2-คลอโรอะนิลีน) 4,4′-METHYLENE BIS(2-CHLOROANILINE) (SALTS)
984 4,4′-เมทธิลีนไดอะนิลีน 4,4′-METHYLENE DIANILINE 101-77-9
985 เมทธิลีนไดโบรไมด์ METHYLENE DIBROMIDE 74-95-3
986 เมทธิลีนไดคลอไรด์ METHYLENE DICHLORIDE 75-09-2
987 4,4′-เมทธิลีนได (ไซโคลเฮกซิลไอโซไซยาเนท) 4,4′-METHYLENEDI (CYCLOHEXYL ISOCYANATE) 5124-30-1
988 3,3′ เมทธิลีน(4-ไฮดรอกซีคูมาริน) 3,3′ METHYLENE (4-HYDROXYCOUMARIN) 66-76-2
989 2,2-เมทธิลีนบิส-(3,4,6-ไตรคลอโรฟีนอล) 2,2-METHYLENE BIS-(3,4,6-TRICHLOROPHENOL) 70-30-4
990 เอ็น-เมทธิล-2-เอทธาโนลามีน N-METHYL-2-ETHANOLAMINE 109-83-1
991 เมทธิลเอทธิลคีโตน METHYL ETHYL KETONE 78-93-3
992 เมทธิลเอทธิลคีโตน เพอร์ออกไซด์ (ความเข้มข้น60%) METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE (CONCENTRETION>=60%)
993 เมทธิลฟอร์เมท METHYL FORMATE 107-31-3
994 เมทธิลไกลคอล อะซีเตท METHYLGLYCOL ACETATE 110-49-6
995 5-เมทธิลเฮพทาน-3-โอน 5-METHYLHEPTAN-3-ONE 541-85-5
996 5-เมทธิลเฮกซาน-2-โอน 5-METHYLHEXAN-2-ONE 110-12-3
997 1-เมทธิลอิมมิดาโซล 1-METHYLIMIDAZOLE 616-47-7
998 2,2′-(เมทธิลอิมมิโน) ไดเอทธานอล 2,2′-(METHYLIMMINO) DIETHANOL 105-59-9
999 เมทธิลไอโอไดด์ METHYL IODIDE 74-88-4
1000 เมทธิลไอโซเอมิลคีโตน METHYLISOAMYL KETONE 110-12-3
1001 เมทธิลไอโซบิวทิลคาร์บินอล METHYLISOBUTYL CARBINOL 108-11-2
1002 เมทธิลไอโซบิวทิลคีโตน METHYL ISOBUTYL KETONE 108-10-1
1003 เมทธิลไอโซโพรพิลคีโตน METHYL ISOPROPYL KETONE 563-80-4
1004 เมทธิลไอโซไธโอไซยาเนท METHYL ISOTHIOCYANATE 556-61-6
1005 เมทธิลแลคเตท METHYL LACTATE 547-64-8
1006 เมทธิลเมอร์แคพแทน METHYL MERCAPTAN 74-93-1
1007 เมทธิลเมทธาครีเลท METHYL METHACRYLATE 80-62-6
1008 เมทธิล2-(1-เมทธิลเฮพทิล)-4,6-ไดไนโตรฟีนิลคาร์บอเนท METHYL 2-(1-METHYLHEPTYL)-4,6-DINITROPHENYL CARBONATE 5386-68-5
1009 2-เมทธิล-2-เมทธิลไธโอโพรพิโอนัลดีไฮด์โอ-เมทธิลคาร์บาโมอิลออกซีม 2-METHYL-2-METHYLTHIOPROPIONALDEHYDE O-METHYLCARBAMOYLOXIME 116-06-3
1010 2-เมทธิลเพนเทน-2,4-ไดออล 2-METHYLPENTANE-2,4-DIOL 107-41-5
1011 4-เมทธิลเพนทาน-2-ออล 4-METHYLPENTAN-2-OL 108-11-2
1012 4-เมทธิลเพนทาน-2-โอน 4–METHYLPENTAN-2-ONE 108-10-1
1013 4-เมทธิลเพนทาน-3-อีน-2-โอน 4-METHYLPENTAN-3-EN-2-ONE 141-79-7
1014 3-เมทธิล-พารา-ฟีนิลลีนไดอะมีนซัลเฟท 3-METHYL-p-PHENYLENEDIAMINE SULPHATE
1015 4-เมทธิล-เมตา-ฟีนิลลีนไดอะมีนซัลเฟท 4-METHYL-m-PHENYLENEDIAMINE SULPHATE 65321-67-7
1016 2-เมทธิลโพรพาน-2-ออล 2-METHYLPROPAN-2-OL 75-65-0
1017 2-เมทธิล-2-โพรพีนไนไตรล์ 2-METHYL-2-PROPENE NITRILE 126-98-7
1018 กรด 2-เมทธิลโพรพีโนอิค 2-METHYLPROPEINOIC ACID 79-41-4
1019 เมทธิลโพรพิโอเนท METHYLPROPIONATE 554-12-1
1020 3-เมทธิลไพราซอล-5-อิล-ไดเมทธิลคาร์บาเมท 3-METHYLPYRAZOL-5-YL-DIMETHYL CARBAMATE 2532-43-6
1021 2-เมทธิลไพริดีน 2-METHYLPYRIDINE 109-06-8
1022 4-เมทธิลไพริดีน 4-METHYLPYRIDINE 108-89-4
1023 เอ็น-เมทธิล-2ไพโรลิโดน N-METHYL-2-PYROLIDONE 872-50-4
1024 แอลฟา-เมทธิลสไตรีน ALPHA-METHYLSTYRENE 98-83-9
1025 โอ-เมทธิลสไตรีน O-METHYLSTYRENE 611-15-4
1026 เมทธิล-2, 3, 5, 6-เตตระคลอโร-4,-ไพริดิลซัลโฟน METHYL-2, 3, 5 ,6-TETRACHLORO-4-PYRIDYL SULPHONE 13108-52-6
1027 เอ็น-เมทธิล-เอ็น,2,4,6-เอ็น-เตตระไนโตรอะนิลีน N-METHYL-N,2,4,6-N-TETRANITROANILENE 479-45-8
1028 เอ็น-เมทธิลออโท โทลูอิดีน N-METHYL-o-TOLUIDINE 611-21-2
1029 เอ็น-เมทธิลเมตา โทลูอิดีน N-METHYL-m-TOLUIDINE 696-44-6
1030 เอ็น-เมทธิลพารา โทลูอิดีน N-METHYL-p-TOLUIDINE 623-09-5
1031 เมทธิลไตรคลอโรไซเลน METHYLTRICHLOROSILANE 75-79-6
1032 1-เมทธิลไตรเมทธิลีนไดอะครีเลท 1-METHYLTRIMETHYLENE DIACRYLATE 19485-03-1
1033 เมทธิลไวนิลอีเธอร์ METHYL VINYL ETHER 107-25-5
1034 เมทธิลพาราไธออน METHYL PARATHION 298-00-0
1035 4-เมทธอกซี-2-ไนโตรอะนิลีน 4-METHOXY-2-NITROANILINE 96-96-8
1036 เมวินฟอส MEVINPHOS 7786-34-7
1037 ไมพาฟอกซ์ MIPAFOX 371-86-8
1038 โมโนโครโตฟอส MONOCROTOPHOS 6923-22-4
1039 โมโนไลนูรอน MONOLINURON 1746-81-2
1040 โมโนโพรพิลีนไกลคอล เมทธิลอีเธอร์ MONOPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER 107-98-2
1041 มอร์แฟมควอท และเกลือของมอร์แฟมควอท MORFAMQUAT AND SALTS 4636-83-3
1042 มอร์โฟไลน์ MORPHOLINE 110-91-8
1043 มอร์โฟไธออน MORPHOTHION 144-41-2
1044 เบตา-แนพธิลอะมีน β-NAPTHYLAMINE 91-59-8
1045 โลหะนิเกิล,นิเกิลออกไซด์,นิเกิลคาร์บอเนท,นิเกิลซัลไฟด์, ลักษณะเป็นผง NICKEL METAL, OXIDES, CARBONATES, SULPHIDES, as Powders 7440-02-0
1046 ไนโตรเจนออกไซด์ NITROGEN OXIDES 11104-93-1
1047 2-แนพธอล 2-NAPHTHOL 135-19-3
1048 บี-แนพธอล B-NAPHTHOL 135-19-3
1049 กรด 1-แนพธิลอะซีติค 1-NAPHTHYLACETIC ACID 86-87-3
1050 1-แนพธิลอะมีน 1-NAPHTHYLAMINE 134-32-7
1051 แอลฟา-แนพธิลอะมีน ALPHA-NAPHTHYLAMINE 134-32-7
1052 2-แนพธิลอะมีน 2-NAPTHYLAMINE 91-59-8
1053 เกลือของ 2-แนพธิลอะมีน 2-NAPHTHYLAMINE (SALTS)
1054 1, 5-แนพธิลีนได-ไอโซไซยาเนท 1, 5-NAPHTHYLENE DI-ISOCYANATE 3173-72-6
1055 แนพธิลอินแดนไดออน NAPHTHYLINDANDIONE 1786-03-4
1056 2-(1-แนพธิล)อินแดน-1,3-ไดโอน 2-(1-NAPHTHYL) INDAN-1,3-DIONE 1786-03-4
1057 1-แนพธิลเมทธิลคาร์บาเมท 1-NAPHTHYL-n-METHYLCARBAMATE 63-25-2
1058 1-(1-แนพธิล)-2-ไธโอยูเรีย,(เอเอ็นทียู) 1-(1-NAPHTHYL)-2-THIOUREA, (ANTU) 86-88-4
1059 นีโอเพนเทน NEOPENTANE 463-82-1
1060 นีโอเพนทิลไกลคอล ไดอะครีเลท NEOPENTYL GLYCOL DIACRYLATE 2223-82-7
1061 นิเกิล(โลหะ, ออกไซด์,คาร์บอเนท, ซัลไฟด์) NICKEL (METAL, OXIDES, CARBONATES, SULPHIDES)
1062 นิเกิลเตตระคาร์บอนิล NICKEL TETRACARBONYL 13463-39-3
1063 นิโคติน NICOTINE 54-11-5
1064 เกลือของนิโคติน NICOTINE(SALTS)
1065 กรดไนตริค NITRIC ACID 7697-37-2
1066 สารผสมระหว่างกรดไนตริคและกรดซัลฟูริค NITRIC AND SULPHURIC ACIDS (MIXTURE)
1067 5-ไนโตรอะซีแนพธีน 5-NITROACENAPHTHENE 602-87-9
1068 ไนโตรอะนิลีน(ไอโซเมอร์ทั้งหมด) NITROANILINE,all isomers 99-09-2 (0)
1069 2-ไนโตร-พี-อะนิซิดีน 2-NITRO-P-ANISIDINE 96-96-/8
1070 ไนโตรเบนซีน NITROBENZENE 98-95-3
1071 ไนโตรเซลลูโลส NITROCELLULOSE 9004-70-0
1072 ไนโตรอีเธน NITROETHANE 79-24-3
1073 ไนโตรเจน ไดออกไซด์ NITROGEN DIOXIDE 10102-44-0
1074 ไนโตรเจนออกไซด์ NITROGEN OXIDES 11104-93-1
1075 ไนโตรกลีเซอรีน NITROGLYCERINE 55-63-0
1076 ไนโตรแมนไนท์ NITROMANNITE 15825-70-4
1077 ไนโตรมีเธน NITROMETHANE 75-52-5
1078 2-ไนโตรแนพธาลีน 2-NITRONAPHTHALENE 581-89-5
1079 4-ไนโตรฟีนอล 4-NITROPHENOL 100-02-7
1080 พารา-ไนโตรฟีนอล p-NITROPHENOL 100-02-7
1081 1-ไนโตรโพรเพน 1-NITROPROPANE 108-03-2
1082 2-ไนโตรโพรเพน 2-NITROPROPANE 79-46-9
1083 4-ไนโตรโซอะนิลีน 4-NITROSOANITLINE 659-49-4
1084 เอ็น-ไนโตรโซไดเมทธิลอะมีน N-NITROSODIMETHYLAMINE 62-75-9
1085 2-ไนโตรโทลูอีน 2-NITROTOLUENE 88-72-2
1086 4-ไนโตรโทลูอีน 4-NITROTOLUENE 99-99-0
1087 ไนโตรโทลูอิดีน NITROTOLUIDINE 99-55-8
1088 นอร์บอร์ไมด์ NORBORMIDE 991-42-4
1089 ออคตะเมทธิลไพโรฟอสฟอราไมด์ OCTAMETHYLPYROPHOSPHORAMIDE 152-16-9
1090 ออคเทน OCTANE 111-65-9
1091 โอเลียม OLEUM 8014-95-7
1092 โอมีโธเอท OMETHOATE 1113-02-6
1093 กรดออโธฟอสฟอริค ORTHOPHOSPHORIC ACID 7664-38-2
1094 กรดออสมิค OSMIC ACID 20816-12-0
1095 ออสเมียมเตตระออกไซด์ OSMIUM TETRAOXIDE 20816-12-0
1096 เออร์เบน OUABAIN 630-60-4
1097 กรดออกซาลิค OXALIC ACID 144-62-7
1098 กรดออกซาลิคไดเอทธิลเอสเทอร์ OXALIC ACID DIETHYLESTER 95-92-1
1099 เกลือของกรดออกซาลิค OXALIC ACID (SALTS)
1100 ออกไซเรน OXIRANE 75-21-8
1101 ออกซีดีมีทอน-เมทธิล OXYDEMETON-METHYL 301-12-2
1102 2,2′ ออกซีไดเอทธิลไดอะครีเลท 2,2′ OXYDIETHYL DIACRYLATE 4074-88-8
1103 ออกซีไดเอทธิลีนบีส(คลอโรฟอร์เมท) OXYDIETHYLENE BIS (CHLOROFORMATE) 106-75-2
1104 ออกซีไดซัลโฟทอน OXYDISULFOTON 2497-07-6
1105 ออกซิเจน ไดฟลูออไรด์ OXYGEN DIFLUORIDE 7783-41-7
1106 พาพาเวอรีน PAPAVERINE 58-74-2
1107 เกลือของพาพาเวอรีน PAPAVERINE (SALTS)
1108 กรดพาราอะซิติค(ความเข้มข้น>=60%) PARAACETIC ACID (CONCENTRETION>=60%)
1109 พารัลดีไฮด์ PARALDEHYDE 123-63-7
1110 พาราออกซอน PARAOXON 311-45-5
1111 พาราควอท และเกลือของพาราควอท PARAQUAT AND SALTS 4685-17-4
1112 พาราไธออน PARATHION 56-38-2
1113 เพนตะอีริไทรทอล เตตระไนเตรท PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE 78-11-5
1114 กรดเพอร์อะซิติค(ความเข้มข้น>=60%) PERACETIC ACID (CONCENTRATION>=60%) 79-21-0
1115 พีบูเลท PEBULATE 1114-71-2
1116 เพนซัลโฟไธออน PENSULFOTHION 115-90-2
1117 เพนตะบอแรน PENTABORANE 19624-22-7
1118 เพนตะคลอโรอีเธน PENTACHLOROETHANE 76-01-7
1119 เพนตะคลอโรแนพธาลีน PENTACHLORONAPHTALEN 1321-64-8
1120 เพนตะคลอโรฟีนอล PENTACHLOROPHENOL 87-86-5
1121 เพนตะอีรีไธรทอล เตตระ-อะครีเลท PENTAERYTHRITOL TETRA-ACRYLATE 4986-89-4
1122 เพนตะอีรีไธรทอล เตตระไนเตรท (พี.อี.ที.เอ็น.) PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE (P.E.T.N.) 78-11-5
1123 เพนตะอีรีไธรทอล ไตรอะครีเลท PENTAERYTHRITOL TRIACRYLATE 3524-68-3
1124 เพนตะเอทธิลีนเฮกซะมีน PENTAETHYLENEHEXAMINE 4067-16-7
1125 เพนเทน PENTANE 109-66-0
1126 เพนเทน-2,4-ไดโอน PENTANE-2,4-DIONE 123-54-6
1127 เทอร์ท-เพนทานอล tert-PENTANOL 75-85-4
1128 เพนทาน-3-โอน PENTAN-3-ONE 96-22-0
1129 เพนทิลอะซีเตท PENTYL ACETATE 628-63-7
1130 เพนทิลโพรพิโอเนท PENTYL PROPIONATE 624-54-4
1131 กรดเพอร์อะซีติค PERACETIC ACID 79-21-0
1132 ปิโตรเลียม PETROLEUM 68477-31-6
1133 กรดเพอร์คลอริค PERCHLORIC ACID 7601-90-3
1134 เพอร์คลอโรเอทธิลีน PERCHLOROETHYLENE 127-18-4
1135 ฟอสฟามิดอน (ส่วนผสมของไอโซเมอร์) PHOSPHAMIDON (mixed isomers) 13171-21-6
1136 ออโท-ฟีนีทิดีน O-PHENETIDINE 94-70-2
1137 พารา-ฟีนีทิดีน P-PHENETIDINE 156-43-4
1138 เฟนแคพทัน PHENKAPTON 2275-14-1
1139 ฟีนอล PHENOL 108-95-2
1140 เฟนโธเอท PHENTHOATE 2597-03-7
1141 ฟีนิล5,6-ไดคลอโร-2-ไตรฟลูออโรเมทธิลเบนซิมิดาโซล-1-คาร์บอกซีเลท PHENYL 5,6-DICHLORO-2-TRIFLUOROMETHYL BENZIMIDAZOLE-1-CARBOXYLATE 14255-88-0
1142 2-ฟีนิลฟีนอล 2-PHENYLPHENOL 90-43-7
1143 2-ฟีนิลฟีนอล (เกลือของโซเดียม) 2-PHENYLPHENOL, (SODIUM SALT) 132-27-4
1144 เมตา-ฟีนิลลีนไดอะมีน M-PHENYLENEDIAMINE 108-45-2
1145 พารา-ฟีนิลลีนไดอะมีน P-PHENYLENEDIAMINE 106-50-3
1146 ออโท-ฟีนิลลีนไดอะมีน O-PHENYLENEDIAMINE 95-54-5
1147 เมตา-ฟีนิลลีนไดอะมีนไดไฮโดรคลอไรด์ M-PHENYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE 541-69-5
1148 พารา-ฟีนิลลีนไดอะมีนไดไฮโดรคลอไรด์ P-PHENYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE 624-18-0
1149 1-ฟีนิล-3-ไพราโซลิโดน 1-PHENYL-3-PYRAZOLIDONE 92-43-3
1150 6-ฟีนิล-1,3,5-ไตรอะซีน-2,4-ไดอะมีน 6-PHENYL-1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE 91-76-9
1151 โฟเรท PHORATE 298-02-2
1152 โฟซาเซทิม PHOSACETIM 4104-14-7
1153 ฟอสซาโลน PHOSALONE 2310-17-0
1154 ฟอสจีน PHOSGENE 75-44-5
1155 ฟอสเมท PHOSMET 732-11-6
1156 ฟอสนิคลอร์ PHOSNICHLOR 5826-76-6
1157 ฟอสฟามิดอน PHOSPHAMIDON 13171-21-6
1158 กรดฟอสฟอริค PHOSPHORIC ACID 7664-38-2
1159 ฟอสฟอรัสออกซีคลอไรด์ PHOSPHORUS OXYCHLORIDE 10025-87-3
1160 ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์ PHOSPHORUS PENTACHLORIDE 10026-13-8
1161 ฟอสฟอรัสเพนตะซัลไฟด์ PHOSPHORUS PENTASULPHIDE 1314-80-3
1162 ฟอสฟอรัสเพนตอกไซด์ PHOSPHORUS PENTOXIDE 1314-56-3
1163 ฟอสฟอรัส(แดง) PHOSPHORUS (RED) 7723-14-0
1164 ฟอสฟอรัสเซสควิซัลไฟด์ PHOSPHORUS SESQUISULPHIDE 1314-85-8
1165 ฟอสฟอรัสไตรโบรไมด์ PHOSPHORUS TRIBROMIDE 7789-60-8
1166 ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์ PHOSPHORUS TRICHLORIDE 7719-12-2
1167 ฟอสฟอรัสขาวและเหลือง PHOSPHORUS ,WHITE and YELLOW 12185-10-3
1168 ฟอสฟอริลคอลไรด์ PHOSPHORYL CHLORIDE 10025-87-3
1169 โฟซิม PHOXIM 14816-18-3
1170 พธาลิคแอนไฮไดรด์ PHTHALIC ANHYDRIDE 85-44-9
1171 ไฟโซสติกมีน PHYSOSTIGMINE 57-47-6
1172 เกลือของไฟโซสติกมีน PHYSOSTIGMINE (SALT)
1173 2-พิโคไลน์ 2-PICOLINE 109-06-8
1174 4-พิโคไลน์ 4-PICOLINE 108-89-4
1175 กรดพิครามิค PICRAMIC ACID 96-91-3
1176 กรดพิคริค PICRIC ACID 88-89-1
1177 เกลือของกรดพิคริค PICRIC ACID (SALT)
1178 พิโลคาร์ไพน์ PILOCARPINE 92-13-7
1179 เกลือของพิโลคาร์ไพน์ PILOCARPINE (SALTS)
1180 พินเนน ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ PINANE HYDROPEROXIDE 28324-52-9
1181 พินเนน-2-อิลไฮโดรเพอร์ออกไซด์ PINAN-2-YL HYDROPEROXIDE 28324-52-9
1182 พินโดน PINDONE 83-26-1
1183 ไพเพอราซีน PIPERAZINE 110-85-0
1184 ไพเพอริดีน PIPERIDINE 110-89-4
1185 พิริมิคาร์บ PIRIMICARB 23103-98-2
1186 พิริมิฟอส-เอทธิล PIRIMIPHOS-ETHYL 23505-41-1
1187 2-พิวาโลอิลอินแดน-1,3-ไดโอน 2-PIVALOYLINDAN-1,3-DIONE 83-26-1
1188 โพลีคลอโรไบฟีนิลส์ POLYCHLOROBIPHENYLS 1336-36-3
1189 โพลีเอทธิลีนอะมีนส์ POLYETHYLENE AMINES
1190 โพลีคลอรีเนเต็ดไบฟีนิล(พีซีบี) POLYCHLORINATED BIPHENYL (PCB) 1336-36-3
1191 โปแตสเซียม POTASSIUM 7440-09-7
1192 โปแตสเซียมไบฟลูออไรด์ POTASSIUM BIFLUORIDE 7789-29-9
1193 โปแตสเซียมโบรเมท POTASSIUM BROMATE 7758-01-2
1194 โปแตสเซียม คลอเรท POTASSIUM CHLORATE 3811-04-9
1195 โปแตสเซียมโครเมท POTASSIUM CHROMATE 7789-00-6
1196 โปแตสเซียมไดโครเมท POTASSIUM DICHROMATE 7778-50-9
1197 โปแตสเซียมฟลูออไรด์ POTASSIUM FLUORIDE 7789-23-3
1198 โปแตสเซียมไฮโดรเจน ไดฟลูออไรด์ POTASSIUM HYDROGEN DIFLUORIDE 7789-29-9
1199 โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ POTASSIUM HYDROXIDE 1310-58-3
1200 สารละลายโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION 1310-58-3
1201 โพแทสเซียมโครเมต POTASSIUM CHROMATE 7789-00-6
1202 โปแตสเซียมไนไตรท์ POTASSIUM NITRITE 7758-09-0
1203 โปแตสเซียมเพอร์คลอเรท POTASSIUM PERCHLORATE 7778-74-7
1204 โปแตสเซียมเพอร์แมงกาเนท POTASSIUM PERMANGANATE 7722-64-7
1205 โปแตสเซียมโพลีซัลไฟด์ POTASSIUM POLYSULPHIDES 37199-66-9
1206 เกลือโปแตสเซียมของกรดไดคลอโรไอโซไซยานูริค POTASSIUM SALT OF DICHLOROISOCYANURIC ACID
1207 เกลือโปแตสเซียมของไดไนโตร-โอ-ครีซอล (ดีเอ็นโอซี) POTASSIUM SALT OF DINITRO-O-CRESOL (DNOC)
1208 โปแตสเซียมซัลไฟด์ POTASSIUM SULPHIDE 1312-73-8
1209 โพรมีคาร์บ PROMECARB 2631-37-0
1210 โพรมูริท PROMURIT 5836-73-7
1211 โพรพาคลอร์ PROPACHLOR 1918-16-7
1212 โพรพานอล PROPANAL 123-38-6
1213 โพรเพน PROPANE 74-98-6
1214 1,3-โพรเพนซัลโทน 1,3-PROPANESULTONE 1120-71-4
1215 โพรพานิล PROPANIL 709-98-8
1216 1-โพรพานอล 1-PROPANOL 71-23-8
1217 โพรเพน-2-ออล PROPANE-2-OL 67-63-0
1218 โพรพาโนไลด์ PROPANOLIDE 57-57-8
1219 1,3-โพรไพโอแลคโตน 1,3-PROPIOLACTONE 57-57-8
1220 โพรพากิลแอลกอฮอล์ PROPARGYL ALCOHOL 107-19-7
1221 2-โพรพีนอล (อะโครลีน) 2-PROPENAL (ACROLEIN) 107-02-8
1222 1-โพรพีน-2-คลอโร-1-3-ไดออล-ไดอะซีเตท 1-PROPEN-2-CHLORO-1,3-DIOL-DIACTATE 10118-77-6
1223 2-โพรเพน-1-ออล (อัลลิลแอลกอฮอล์) 2-PROPEN-1-OL (ALLYL ALCOHOL) 107-18–6
1224 โพรพิลีนออกไซด์ PROPYLENE OXIDE 75-56-9
1225 โพรพีน PROPENE 115-07-1
1226 3-คลอโรโพรเพน-1,2-ไดออล 3-CHLOROPROPANE-1,2-DIOL 96-24-2
1227 โพรพิโอนัลดีไฮด์ PROPIONALDEHYDE 123-38-6
1228 กรดโพรพิโอนิค PROPIONIC ACID 79-09-4
1229 โพรพิโอนิคแอนไฮไดรด์ PROPIONIC ANHYDRIDE 123-62-6
1230 โพรพิโอนิลคลอไรด์ PROPIONYL CHLORIDE 79-03-8
1231 โพรพอกเซอร์ PROPOXUR 114-26-1
1232 โพรพิลอะซีเตท PROPYL ACETATE 109-60-4
1233 โพรพิลแอลกอฮอล์ PROPLY ALCOHOL 71-23-8
1234 โพรพิลเบนซีน PROPYLBENZENE 103-65-1
1235 โพรพิลโบรไมด์ PROPYL BROMIDE 106-94-5
1236 เอส-โพรพิลบิวทิลเอทธิลไธโอคาร์บาเมท S-PROPYLBUTYLETHYL THIOCARBAMATE 1114-71-2
1237 โพรพิลคลอไรด์ PROPYL CHLORIDE 540-54-5
1238 โพรพิลคลอโรฟอร์เมท PROPYL CHLOROFORMATE 109-61-5
1239 โพรพิลีน PROPYLENE 115-07-1
1240 โพรพิลีนไกลคอล โมโนบิวทิลอีเธอร์ PROPYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER 5131-66-8
1241 โพรพิลีนอิมีน PROPYLENEIMINE 75-55-8
1242 โพรพิลีนออกไซด์ PROPYLENE OXIDE 75-56-9
1243 1,2-โพรพิลีนออกไซด์ 1,2-PROPYLENE OXIDE 75-56-9
1244 1,3-โพรพิลีนออกไซด์ 1,3-PROPYLENE OXIDE 503-30-0
1245 โพรพิลฟอร์เมท PROPYL FORMATE 110-74-7
1246 โพรพิลโพรพิโอเนท PROPYL PROPIONATE 106-36-5
1247 พรอพ-2-อีน-1-ออล PROP-2-YN-1-OL 107-19-7
1248 โพรโธเอท PROTHOATE 2275-18-5
1249 โพรแซน-โซเดียม PROXAN-SODIUM 140-93-2
1250 ไพราซอกซอน PYRAZOXON 108-34-9
1251 ไพเรธรีนI PYRETHRIN I 121-21-1
1252 ไพเรธรินII PYRETHRIN II 121-29-9
1253 ไพเรธริน PYRETHRINS 8003-34-7
1254 ไพริดีน PYRIDINE 110-86-1
1255 ไพโรแคททีคอล PYROCATECHOL 120-80-9
1256 ไพโรแกลลอล PYROGALLOL 87-66-1
1257 ไพโรเมลลิติคไดแอนไฮไดรด์ PYROMELLITIC DIANHYDRIDE 89-32-7
1258 ควินอล QUINOL 123-31-9
1259 ควิโนน QUINONE 106-51-4
1260 รีซอร์ซินอล RESORCINOL 108-46-3
1261 รีซอร์ซินอล ไดไกลซิดิลอีเธอร์ RESORCINOL DIGLYCIDYL ETHER 101-90-6
1262 ฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมปอดได้ RESPIRABLE DUST
1263 โรทีโนน ROTENONE 83-79-4
1264 ชราดาน SCHRADAN 152-16-9
1265 ซีลีเนียม SELENIUM 7782-49-2
1266 เซเลเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ SELENIUM HEXAFLUORIDE 7783-79-1
1267 ซีลีเนียมและสารประกอบ SELENIUM and COMPOUNDS 7782-49-2
1268 เซเลเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ SELENIUM HEXAFLUORIDE 7783-91-1
1269 ซิลิคอน ไดออกไซด์ SILICON DIOXIDE
1270 ซิลิคอน เตตระคลอไรด์ SILICON TETRACHLORIDE 10026-04-7
1271 ซิลเวอร์ไนเตรท SILVER NITRATE 7761-88-8
1272 โซเดียม SODIUM 7440-23-5
1273 โซเดียมอะไซด์ SODIUM AZIDE 26628-22-8
1274 โซเดียมไบฟลูออไรด์ SODIUM BIFLUORIDE 1333-83-1
1275 โซเดียมคาร์บอเนท SODIUM CARBONATE 497-19-8
1276 โซเดียมคลอเรท SODIUM CHLORATE 7775-09-9
1277 โซเดียม2, 4-ไดคลอโรฟีนิลเซลโลโซฟ ซัลเฟต SODIUM 2,4-DICHLOROPHENYL CELLOSOLVE SULFATE 136-78-7
1278 โซเดียม-เอ็น-คลอโร-พี-โทลูอีนซัลโฟนาไมด์ SODIUM-N-CHLORO-P-TOLUENESULPHONAMIDE 127-65-1
1279 โซเดียมไดคลอไรไอโซไซยานูเรท, ไดไฮเดรท SODIUM DICHLOROISOCYANURATE, DIHYDRATE 51580-86-0
1280 โซเดียมไดโครเมท SODIUM DICHROMATE 10588-01-9
1281 โซเดียม-4-ไดเมทธิลอะมิโนเบนซีนไดอะโซซัลโฟเนท SODIUM-4-DIMETHYLAMINOBENZENE DIAZOSULPHONATE 140-56-7
1282 โซเดียมไดไธโอไนท์ SODIUM DITHIONITE 7775-14-6
1283 โซเดียมฟลูออไรด์ SODIUM FLUORIDE 7681-49-4
1284 โซเดียมไฮไดรด์ SODIUM HYDRIDE 7646-69-7
1285 โซเดียมไฮโดรเจน ไดฟลูออไรด์ SODIUM HYDROGEN DIFLUORIDE 1333-83-1
1286 โซเดียมไฮโดรซัลไฟท์ SODIUM HYDROSULPHITE 7775-14-6
1287 โซเดียมไฮดรอกไซด์ SODIUM HYDROXIDE 1310-73-2
1288 โซเดียมไฮดรอกไซด์,แอนไฮดรัส(คอสติคโซดา) SODIUM HYDROXIDE, ANHYDROUS (CAUSTIC SODA) 1310-73-2
1289 โซเดียมไฮโปคลอไรท์ SODIUM HYPOCHLORITE 7681-52-9
1290 โซเดียมไอโซโพรพิลแซนเธท SODIUM ISOPROPYLXANTHATE 140-93-2
1291 โซเดียมเมทธิลไดไธโอคาร์บาเมท SODIUM METHYLDITHIOCARBAMATE 137-42-8
1292 โซเดียมไนไตรท์ SODIUM NITRITE 7632-00-0
1293 โซเดียมเพอร์คลอเรท SODIUM PERCHLORATE 7601-89-0
1294 โซเดียมเพอร์ออกไซด์ SODIUM PEROXIDE 1313-60-6
1295 โซเดียมพิคราเมท SODIUM PICRAMATE 831-52-7
1296 โซเดียมโพลีซัลไฟด์ SODIUM POLYSULPHIDES 1344-08-7
1297 เกลือโซเดียมของกรดไดคลอโรไอโซไซยานูริค SODIUM SALT OF DICHLOROISOCYANURIC ACID
1298 เกลือโซเดียมของไดไนโตร-โอ-ครีซอล (ดีเอ็นโอซี) SODIUM SALT OF DINITRO-O-CRESOL (DNOC)
1299 โซเดียมเซเลไนท์ SODIUM SELENITE 10102-18-8
1300 โซเดียมซัลไฟด์ SODIUM SULPHIDE 1313-82-2
1301 โซเดียมไตรคลอโรอะซีเตท (ทีซีเอ) SODIUM TRICHLOROACETATE (TCA) 650-51-1
1302 สแตนนิคคลอไรด์ STANNIC CHLORIDE 7646-78-8
1303 สตรอนเทียมโครเมท STRONTIUM CHROMATE 7789-06-2
1304 สโตรแพนทิน-เค STROPHANTIN-K 11005-63-3
1305 สตริคนิน STRYCHNINE 57-24-9
1306 เกลือของสตริคนิน STRYCHNINE (SALTS)
1307 กรดสไตฟนิค STYPHNIC ACID 82-71-3
1308 สไตรีน STYRENE 100-42-5
1309 ซัคซินิคแอนไฮไดรด์ SUCCINIC ANHYDRIDE 108-30-5
1310 ซัลฟอลเลท SULFALLATE 95-06-7
1311 ซัลโฟเทพ SULFOTEP 3689-24-5
1312 ซัลเฟอร์ไดคลอไรด์ SULPHUR DICHLORIDE 10545-99-0
1313 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SULPHUR DIOXIDE 7446-09-5
1314 ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ SULPHUR TRIOXIDE 7446-11-9
1315 กรดซัลฟามิค SULPHAMIC ACID 5329-14-6
1316 กรดซัลฟานิลิค SULPHANILIC ACID 121-57-3
1317 ซัลโฟเลน SULPHOLANE 126-33-0
1318 กรดซัลฟูริค SULPHURIC ACID 7664-93-9
1319 ซัลเฟอร์ไดคลอไรด์ SULPHUR DICHLORIDE 10545-99-0
1320 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SULPHUR DIOXIDE 7446-09-5
1321 ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ SULPHUR TRIOXIDE 7446-11-9
1322 ซัลเฟอร์เตตระคลอไรด์ SULPHUR TETRACHLORIDE 13451-08-6
1323 ซัลฟูริลคลอไรด์ SULPHURYL CHLORIDE 7791-25-5
1324 กรด 2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซีแอซีติก 2,4,5-TRICHLOROPHENOXYACETIC ACID 93-76-5
1325 เกลือและเอสเทอร์ของกรด 2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซีแอซีติก 2,4,5-TRICHLOROPHENOXYACETIC ACID (SALTS AND ESTERS)
1326 เทลลูเลียมเฮกซะฟลูออไรด์ TELLURIUM HEXAFLUORIDE 7783-80-4
1327 เตตระเอทธิลไพโรฟอสเฟต (ทีอีพีพี) TETRAETHYL PYROPHOSPHATE (TEPP) 107-49-3
1328 3,6,9,12-เตตระ-อะซาเตตราดีคาเมทธิลีนไดอะมีน 3,6,9,12-TETRA-AZATETRADECAMETHYLENE DIAMINE 4067-16-7
1329 1,1,2,2-เตตระโบรโมอีเธน 1,1,2,2-TETRABROMOETHANE 79-27-6
1330 2,3,7,8-เตตระคลอโรไดเบนโซ-พี-ไดออกซิน(ทีซีดีดี) 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN (TCDD) 1746-01-6
1331 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 79-34-5
1332 เตตระคลอโรเอทธิลีน TETRACHLOROETHYLENE 127-18-4
1333 เตตระคลอโรมีเธน TETRACHLOROMETHANE 56-23-5
1334 2,3,5,6-เตตระคลอโร-4-(เมทธิลซัลโฟนิล)ไพริดีน 2,3,5,6-TETRACHLORO-4-(METHYLSULPHONYL) PYRIDINE 13108-52-6
1335 2,3,4,6-เตตระคลอโรฟีนอล 2,3,4,6-TETRACHLOROPHENOL 58-90-2
1336 โอโอโอ’โอ’-เตตระเอทธิลไดไธโอไพโรฟอสเฟต OOO’O’-TETRAETHYL DITHIOPYROPHOSPHATE 3689-24-5
1337 เตตระเอทธิลีนเพนตามีน TETRAETHYLENEPENTAMINE 112-57-2
1338 เตตระเอทธิลเลด TETRAETHYL LEAD 78-00-2
1339 เตตระเมทธิลเลด TETRAMETHYL LEAD 75-74-1
1340 โอโอโอ’โอ’-เตตระเอทธิลเอสเอส’-เมทธิลีนได (ฟอสฟอโรไดไธโอเอท) OOO’O’-TETRAETHYL SS’-METHYLENE DI (PHOSPHORODITHIOATE) 563-12-2
1341 เตตระเอทธิลซิลิเกต TETRAETHYL SILICATE 78-10-4
1342 เตตระไฮโดรฟิวแรน TETRAHYDROFURAN 109-99-9
1343 เตตระไฮโดรฟิวแรน-2,5-ไดอิลไดเมทธานอล TETRAHYDROFURAN-2-5DIYLDIMETHANOL 104-80-3
1344 ทีอีพีพี TEPP 107-49-3
1345 เตตระไฮโดรเฟอฟิวริลแอลกอฮอล์ TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL 97-99-4
1346 เตตระไฮโดร-2-ฟิวริลเมทธานอล TETRAHYDRO-2-FURYLMETHANOL 97-99-4
1347 1,2,3,4-เตตราไฮโดร-1-แนพธิลไฮโดรเพอร์ออกไซด์ 1,2,3,4-TETRAHYDRO-1-NAPHTHYL HYDROPEROXIDE 771-29-9
1348 เตตระไฮโดรพธาลิคแอนไฮโดรด์ TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDE 85-43-8
1349 เตตระไฮโดรไธโอฟีน-1,1-ไดออกไซด์ TETRAHYDROTHIOPHENE-1,1-DIOXIDE 126-33-0
1350 เตตระลินไฮโดรเพอร์ออกไซด์ TETRALIN HYDROPEROXIDE 771-29-9
1351 เตตระเมทธิลินไดอะครีเลท TETRAMETHYLENE DIACRYLATE 1070-70-8
1352 เตตระเมทธิลีนไดซัลโฟเตตระมีน TETRAMETHYLENEDISULPHOTETRAMINE 80-12-6
1353 เอ็นเอ็นเอ็น’เอ็น’-เตตระเมทธิล-พารา-ฟีนิลีนไดอะมีน NNN’N’-TETRAMETHYL-p-PHENYLENEDIAMINE 100-22-1
1354 เอ็นเอ็นเอ็น’เอ็น’-เตตระเมทธิลฟอสฟอโรไดอะมิดิคฟลูออไรด์ NNN’N’-TETRAMETHYLPHOSPHORODIAMIDIC FLUORIDE 115-26-4
1355 เตตระเมทธิลไธยูแรม ไดซัลไฟด์ TETRAMETHYLTHIURAM DISULPHIDE 137-26-8
1356 1,2,3,4-เตตระไนโตรคาร์บาโซล 1,2,3,4-TETRANITROCARBAZOLE 6202-15-9
1357 เตตระไนโตรแนพธาลีน TETRANITRONAPHTHALENE 55810-18-9
1358 โอโอโอ’โอ’-เตตระโพรพิลไดไธโอไพโรฟอสเฟต OOO’O’-TETRAPROPYL DITHIOPYROPHOSPHATE 3244-90-4
1359 เตตริล TETRYL 479-45-8
1360 แทลเลียม THALLIUM 7440-28-0
1361 สารประกอบแทลเลียม THALLIUM COMPOUNDS
1362 ไธโอคาร์บาไมด์ THIOCARBAMIDE 62-56-6
1363 กรดไธโอไซยานิค THIOCYANIC ACID 463-56-9
1364 เกลือของกรดไธโอไซยานิค THIOCYANIC ACID (SALTS)
1365 2,2′-ไธโอไดเอทธานอล 2,2′-THIODIETHANOL 111-48-8
1366 ไธโอไดไกลคอล THIODIGLYCOL 111-48-8
1367 2-ไธโอ-1,3-ไดไธออล (4,5,b) ควินอกซาลีน 2-THIO-1,3-DITHIOL(4,5,b) QUINOXALINE 93-75-4
1368 กรดไธโอไกลโคลิค THIOGLYCOLIC ACID 68-11-1
1369 ไธโอมีตัน THIOMETON 640-15-3
1370 ไธโอนาซิน THIONAZIN 297-97-2
1371 ไธโอนิลคลอไรด์ THIONYL CHLORIDE 7719-09-7
1372 ไธโอควินอกซ์ THIOQUINOX 93-75-4
1373 ไธโอยูเรีย THIOUREA 62-56-6
1374 ไธแรม THIRAM 137-26-8
1375 ไทร์เพท TIRPATE 26419-73-8
1376 ไทเทเนียมเตตระคลอไรด์ TITANIUM TETRACHLORIDE 7550-45-0
1377 โอ-โทลิดีน O-TOLIDINE 119-93-7
1378 เกลือของ โอ-โทลิดีน O-TOLIDINE (SALT)
1379 โทลูอีน TOLUENE 108-88-3
1380 2,5-โทลูอีนไดอะมีนซัลเฟท 2,5-TOLUENE DIAMINE SULFATE 6369-59-1
1381 โทลูอีน-2,4-ไดแอมโมเนียมซัลเฟต TOLUENE-2,4-DIAMMONIUM SULPHATE 65321-67-7
1382 โทลูอีน-2,6-ไดไอโซไซยาเนท TOLUENE-2,6-DI-ISOCYANATE 91-08-7
1383 โทลูอีน-2,4-ไดไอโซไซยาเนท TOLUENE-2,4-DI-ISOCYANATE 548-84-9
1384 กรดพาราโทลูอีนซัลโฟนิค P-TOLUENESULPHONIC ACID 104-15-4
1385 ออโท-โทลูอิดีน O-TOLUIDINE 95-53-4
1386 เมตา-โทลูอิดีน M-TOLUIDINE 108-44-1
1387 พารา-โทลูอิดีน P-TOLUIDINE 106-49-0
1388 โทซิลไอโซไซยาเนท TOSYL ISOCYANATE 4083-64-1
1389 ไตรอัลคิลโบเรนส์ TRIALKYLBORANES
1390 ไตร-อัลเลท TRI-ALLATE 2303-17-5
1391 1,3,5-ไตรอะมิโน-2,4,6-ไตรไนโตรเบนซีน 1,3,5-TRIAMINO-2,4,6-TRINITROBENZENE 3058-38-6
1392 ไตรอะมิฟอส TRIAMIPHOS 1031-47-6
1393 ไตรอะริมอล TRIARIMOL 26766-27-8
1394 3,6,9-ไตรอะซาอันดีคาเมธิลีนไดอะมีน 3,6,9-TRIAZAUNDECAMETHYLENEDIAMINE 112-57-2
1395 1,2,4-ไตรอะซอล-3-อิลอะมีน 1,2,4-TRIAZOL-3-YLAMINE 61-82-5
1396 1-(ไตรไซโคลเฮกซิลสแตนนิล)-1ไฮโดรเจน-1,2,4-ไตรอะโซล 1-(TRICYCLOHEXYLSTANNYL)-1H-1,2,4-TRIAZOLE 41083-11-8
1397 ไตรไนโตรอะนิลีน TRINITROANILENE 26952-42-1
1398 2,4,6-ไตรไนโตรอะนิโซล 2,4,6-TRINITROANISOLE 606-35-9
1399 ไตรไนโตรเบนซีน TRINITROBENZENE 99-35-4
1400 กรดไตรไนโตรเบนโซอิค TRINITROBENZOIC ACID 129-66-8
1401 2,4,6-ไตรไนโตรฟีนีโทล 2,4,6-TRINITROPHENETOLE 4732-14-3
1402 2,4,6-ไตรไนโตรฟีนอล(กรดพิดริด) 2,4,6-TRINITROPHENOL (PICRIC ACID) 88-89-1
1403 2,4,6-ไตรไนโตรริซอร์ซินอล(กรดสไตฟนิค) 2,4,6-TRINITRORESORCINOL (STYPHNIC ACID) 82-71–3
1404 2,4,6-ไตรไนโตรโทลูอีน 2,4,6-TRINITROTOLUENE 118-96-7
1405 ไตรโบรโมมีเธน TRIBROMOMETHANE 75-25-2
1406 ไตรบิวทิล-(2,4-ไดคลอโรเบนซิล)ฟอสโฟเนียมคลอไรด์ TRIBUTYL-(2-4-DICHLOROBENZYL)PHOSPHONIUM CHLORIDE 115-78-6
1407 ไตรบิวทิลฟอสเฟต TRIBUTYL PHOSPHATE 126-73-8
1408 สารประกอบไตรบิวทิลทิน TRIBUTYLTIN (COMPOUNDS) 1983-10-4
1409 ไตรบิวทิลทินลิโนลีเอท TRIBUTYLTIN LINOLEATE 24124-25-2
1410 ไตรบิวทิลทินแนพธิเนท TRIBUTYLTIN NAPHTHENATE 85409-17-2
1411 ไตรบิวทิลทินโอลีเอท TRIBUTYLTIN OLEATE 3090-35-3
1412 กรดไตรคลอโรอะซิติค TRICHLOROACETIC ACID 76-03-9
1413 ไตรคลอโรอะซีโตไนไตรล์ TRICHLOROACETONITRILE 754-06-2
1414 เอส,2,3,3-ไตรคลอโรอัลลิล-ไดไอโซโพรพิลไธโอคาร์บาเมท S-2,3,3-TRICHLOROALLYL-DIISOPROPYL THIOCARBAMATE 2303-17-5
1415 1,1,1-ไตรคลอโร-2,2-บีส(4-คลอโรฟีนิล)อีเทน 1,1,1,-TRICHLORO-2,2-BIS (4-CHLOROPHENYL) ETHANE 50-29-3
1416 2,2,2-ไตรคลอโร-1,1-บีส(4-คลอโรฟีนิล)เอทธานอล 2,2,2,-TRICHLORO-1,1-BIS (4-CHLOROPHENYL) ETHANOL 115-32-2
1417 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน 1,1,1-TRICHLOROETHANE 71-55-6
1418 1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน 1,1,2-TRICHLOROETHANE 79-00-5
1419 2,2,2-ไตรคลอโรอีเทน-1,1-ไดออล 2,2,2-TRICHLOROETHANE-1,1-DIOL 302-17-0
1420 ไตรคลอโรเอทธิลีน TRICHLOROETHYLENE 79-01-6
1421 อาร์-1,2-โอ-(2,2,2-ไตรคลอโรเอทธิลิดีน)กลูโคฟูราโนส R-1,2-O-(2,2,2-TRICHLOROETHYLIDENE) GLUCOFURANOSE 15879-93-3
1422 กรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริค TRICHLOROISOCYANURIC ACID 87-90-1
1423 ไตรคลอโรมีเธน TRICHLOROMETHANE 67-66-3
1424 ไตรคลอโรมีเธนซัลฟีนิลคลอไรด์ TRICHLOROMETHANESULPHENYL CHLORIDE 594-42-3
1425 ไตรคลอโร (เมทธิล)ไซเลน TRICHLORO (METHYL) SILANE 75-79-6
1426 ไตรคลอโรเนท TRICHLORONATE 327-98-0
1427 ไตรคลอโรไนโตรมีเธน TRICHLORONITROMETHANE 76-06-2
1428 2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอล 2,4,5,-TRICHLOROPHENOL 95-95-4
1429 2,4,6-ไตรคลอโรฟีนอล 2,4,6-TRICHLOROPHENOL 88-06-2
1430 กรด 2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซีอะซิติค 2,4,5-TRICHLOROPHENOXYACETIC ACID 93-76-5
1431 2-(2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซี) เอทธิล2,2-ไดคลอโรโพรไพโอเนท 2-(2,4,5-TRICHLOROPHENOXY) ETHYL 2,2-DICHLOROPROPIONATE 136-25-4
1432 กรด 2-(2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซี) โพรพิโอนิค 2-(2,4,5-TRICHLOROPHENOXY) PROPIONIC ACID 93-72-1
1433 กรด 2,3,6-ไตรคลอโรฟีนิลอะซีติค 2,3,6-TRICHLOROPHENYLACETIC ACID 85-34-7
1434 1,2,3-ไตรคลอโรโพรเพน 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 96-18-4
1435 ไตรคลอโรไซเลน TRICHLOROSILANE 10025-78-2
1436 แอลฟา, แอลฟา, แอลฟา-ไตรคลอโรโทลูอีน ALPHA, ALPHA, ALPHA-TRICHLOROTOLUENE 98-07-7
1437 2,4,6-ไตรคลอโร-1,3,5-ไตรอะซีน 2,4,6-TRICHLORO-1,3,5-TRIAZINE 108-77-0
1438 ไตรคลอโร-1,3,5-ไตรอะซีน-2,4,6-ไตรโอน TRICHLORO-1,3,5-TRIAZINE-2,4,6-TRIONE 87-90-1
1439 ไตรคลอร์ฟอน TRICHLORPHON 52-68-6
1440 ไตรครีซิลฟอสเฟต TRICRESYL PHOSPHATE 1330-78-5
1441 1-ไตรไซโคลเฮกซิลสแตนนิล-1,2,4-ไตรอะโซล 1-TRICYCLOHEXYL STANNYL-1,2,4-TRIAZOLE 41083-11-8
1442 สารประกอบไตรไซโคลเฮกซิลทิน TRICYCLOHEXYLTIN COMPOUNDS
1443 ไตรไซโคลเฮกซิลทินไฮดรอกไซด์ TRICYCLOHEXYLTIN HYDROXIDE 13121-70-5
1444 ไตรดีมอร์พ TRIDEMORPH 24602-86-6
1445 ไตรเอทธิลอะมีน TRIETHYLAMINE 121-44-8
1446 ไตรเอทธิลีนไกลคอล ไดอะครีเลท TRIETHYLENE GLYCOL DIACRYLATE 1680-21-3
1447 ไตรเอทธิลีนเมลามีน TRIETHYLENEMELAMINE 51-18-3
1448 ไตรเอทธิลีนเตตระมีน TRIETHYLENETETRAMINE 112-24-3
1449 ไตรเอทธิลฟอสเฟต TRIETHYL PHOSPHATE 78-40-0
1450 สารประกอบไตรเอทธิลทิน TRIETHYLTIN COMPOUNDS
1451 กรดไตรฟลูออไรอะซีติค TRIFLUOROACETIC ACID 76-05-1
1452 แอลฟา, แอลฟา, แอลฟา-ไตรฟลูออไรโทลูอีน ALPHA, ALPHA, ALPHA-TRIFLUOROTOLUENE 98-08-8
1453 สารประกอบไตรเฮกซิลทิน TRIHEXYLTIN COMPOUNDS
1454 1,2,3-ไตรไฮดรอกซีเบนซีน 1,2,3-TRIHYDROXYBENZENE 87-66-1
1455 ไตรเมลลิติคแอนไฮโดรด์ TRIMELLITIC ANHYDRIDE 552-30-7
1456 ไตรเมทธิลโบเรท TRIMETHYLBORATE 121-43-7
1457 3,5,5-ไตรเมทธิล-2-ไซโคลเฮกซีน-1-โอน 3,5,5-TRIMETHYL-2-CYCLOHEXEN-1-ONE 78-59-1
1458 2,2,4-ไตรเมทธิลเฮกซาเมทธิลีน-1,6-ได-ไอโซไซยาเนท 2,2,4-TRIMETHYLHEXAMETHYLENE-1,6-DI- ISOCYANATE 16938-22-0
1459 2,2,4-ไตรเมทธิลเฮกซาเมทธิลีน-1,6-ได-ไอโซไซยาเนทและสารผสมของสารดังกล่าว 2,2,4-TRIMETHYLHEXAMETHYLENE-1,6-DI- ISOCYANATE and their Mixtures 15646-96-5
1460 ไตรเมทธีลอลโพรเพน ไตรอะครีเลท TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE 15625-89-5
1461 2,4,4-ไตรเมทธิลเพน-1-อีน 2,4,4-TRIMETHYLPENT-1-ENE 107-39-1
1462 สารประกอบไตรเมทธิลทิน TRIMETHYLTIN COMPOUNDS
1463 2,4,6-ไตรเมทธิล-1,3,5-ไตรออกแซน 2,4,6-TRIMETHYL-1,3,5-TRIOXAN 123-63-7
1464 ไตรไนโตรอะนิลีน TRINITROANILENE 29652-42-1
1465 2,4,6-ไตรไนโตรอะนิโซล 2,4,6-TRINITROANISOLE 606-35-3
1466 ไตรไนโตรเบนซีน TRINITROBENZENE 25377-32-6
1467 กรดไตรไนโตรเบนโซอิค TRINITROBENZOIC ACID 129-66-8
1468 ไตรไนโตรครีซอล TRINITROCRESOL 28905-71-7
1469 2,4,6-ไตรไนโตรฟีนอล 2,4,6-TRINITROPHENOL 88-89-1
1470 2,4,6-ไตรไนโตรริซอร์ซินอล (กรดสไตฟนิค) 2,4,6-TRINITRORESORCINOL (STYPHNIC ACID) 82-71-3
1471 ไตรไนโตรไซลีน TRINITROXYLENE 67297-26-1
1472 8,9,10-ไตรนอร์บอร์น-5-อีน-2,3-ไดคาร์บอกซีลิคแอนไฮไดรด์ 8,9,10-TRINORBORN-5-ENE-2,3-DICARBOXYLIC ANHYDRIDE 129-64-6
1473 8,9,10-ไตรนอร์บอร์น-2-อิลอะครีเลท 8,9,10-TRINORBORN-2-YL ACRYLATE 10027-06-2
1474 สารประกอบไตรออกทิลทิน TRIOCTYLTIN COMPOUNDS
1475 1,3,5-ไตรออกแซน 1,3,5-TRIOXAN 110-88-3
1476 ไตรออกซีเมทธิลีน TRIOXYMETHYLENE 110-88-3
1477 สารประกอบไตรเพนทิลทิน TRIPENTYLTIN COMPOUNDS
1478 ไตรฟีนิลฟอสไฟท์ TRIPHENYL PHOSPHITE 101-02-0
1479 ไตรฟีนิลทินอะซีเตท TRIPHENYLTIN ACETATE 900-95-8
1480 สารประกอบไตรฟีนิลทิน TRIPHENYLTIN COMPOUNDS
1481 ไตรฟีนิลทินไฮดรอกไซด์ TRIPHENYLTIN HYDROXIDE 76-87-9
1482 สารประกอบไตรโพรพิลทิน TRIPHOPYLTIN COMPOUNDS
1483 ทริส(2-คลอโรเอทธิล)ฟอสเฟต TRIS (2-CHLOROETHYL) PHOSPHATE 115-96-8
1484 2,4,6-ทริส(ไดเมทธิลอะมิโนเมทธิล)ฟีนอล 2,4,6-TRIS (DIMETHYLAMINOMETHYL) PHENOL 90-72-2
1485 ไตรโทลิลฟอสเฟต TRITOLYL PHOSPHATE 1330-78-5
1486 เทอร์เพนทีน TURPENTINE 8006-64-2
1487 ยูเรเนียม URANIUM 7440–61-1
1488 สารประกอบยูเรเนียม URANIUM COMPOUNDS
1489 กรดวาเลริค VALERIC ACID 109-52-4
1490 วามิโดไธออน VAMIDOTHION 2275-23-2
1491 วาเนเดียมเพนทอกไซด์ VANADIUM PENTOXIDE 1314-62-1
1492 ไวนิลอะซีเตท VINYL ACETATE 108-05-4
1493 ไวนิลโบรไมด์ VINYL BROMIDE 593-60-2
1494 ไวนิลคลอไรด์ VINYL CHLORIDE 75-01-4
1495 ไวนิลไซโคลเฮกเซน ไดอีพอกไซด์ VINYLCYCLOHEXANE DIEPOXIDE 106-87-6
1496 ไวนิลิดีนคลอไรด์ VINYLIDENE CHLORIDE 75-35-4
1497 2-ไวนิลโทลูอีน 2-VINYLTOLUENE 611-15-4
1498 วาร์ฟาริน WARFARIN 81-81-2
1499 ซีนิลอะมีน XENYLAMINE 92-67-1
1500 เกลือของซีนิลอะมีน XENYLAMINE (SALTS)
1501 ออโท-ไซลีน O-XYLENE 95-47-6
1502 พารา-ไซลีน P-XYLENE 106-42-3
1503 เมตตา-ไซลีน M-XYLENE 108-38-3
1504 ไซลีน(ส่วนผสมของไอโซเมอร์) XYLENE,mixture of isomers 1330-20-7
1505 ไอโซเมอร์ทั้งหมดของไซลีนอล XYLENOL, all isomer 1300-71-6
1506 ไซลิดีน XYLIDINE 3761-53-3
1507 สังกะสีอัลคิล ZINC ALKYLS
1508 สังกะสีคลอไรด์ ZINC CHLORIDE 7646-85-7
1509 สังกะสีโครเมท ZINC CHROMATES 7758-97-6
1510 สังกะสีไดเมทธิลไดไธโอคาร์บาเมท ZINC DIMETHYLDITHIOCARBAMATE 137-30-4
1511 สังกะสีฟอสไฟด์ ZINC PHOSPHIDE 1314-84-7
1512 สังกะสี,ไพโรโฟริค(ในรูปของผง) ZINC POWDER, ZINC DUST,PYROPHORIC 7440-66-6
1513 ไซแรม ZIRAM 137-30-4
1514 เซอร์โคเนียม(นอน ไพโรโฟริค)(ในรูปของผง) ZIRCONIUM POWDER (NON PYROPHORIC)
1515 เซอร์โคเนียม(ไพโรโฟริค)(ในรูปของผง) ZIRCONIUM POWDER (PYROPHORIC) 7740-67-7
1516 สารอื่นที่มีสารเคมีอันตรายข้างต้นเป็นองค์ประกอบ

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* สงวนลิขสิทธิ์ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Similar Articles

Special advertising

spot_img

Special Ads

spot_img

Ads.1

spot_img

Ads.3

spot_img

Ads.4

spot_img
spot_img

Ads.5

spot_img

Most Popular