spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

สรุป : การแจ้งการขึ้นทะเบียน จป เข้าทำงานใหม่ และ ลาออก

การแจ้งการขึ้นทะเบียน จป

สรุป กฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งขึ้นทะเบียน จป กรณีเข้าทำงานใหม่ หรือลาออก

  • นายจ้างต้องนำรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยไปแจ้งเพื่อขึ้นทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว พร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่กำหนด
  • หากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยพ้นจากตำแหน่งหรือหน้าที่ จะต้องแจ้งรายชื่อนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งหรือหน้าที่ กรณีที่บริษัทไม่ยอมแจ้งออก จป หรือบุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิในการแจ้งออกเองได้เลย
  • การแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และการแจ้งการพ้นจากตำแหน่งสามารถส่งผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้โดยถึงสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่

รายละเอียดกฎหมาย

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การแจ้งการขึ้นทะเบียน การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย

โดยที่กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๒ ข้อ ๔๕ และข้อ ๔๘ กำหนดให้นายจ้างต้องนำรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และผู้บริหารหน่วยงาน ความปลอดภัย แจ้งการขึ้นทะเบียน การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทราบภายในสามสิบวัน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการ ที่อธิบดีประกาศกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔๘ ข้อ ๔๒ และข้อ ๔๕ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการ ด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้นายจ้างนำรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย ไปแจ้งเพื่อขึ้นทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว พร้อมเอกสารหรือ หลักฐาน ดังนี้

(๑) สำเนาเอกสารการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย
(๒) สำเนาใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย หรือสำเนาวุฒิการศึกษาในกรณีที่มีคุณสมบัติโดยใช้วุฒิการศึกษา
(๓) สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบอนุญาตทำงาน กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
(๔) สำเนาเอกสารหรือหลักฐานการขึ้นทะเบียน

ข้อ ๓ กรณีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิคระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย พ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ แล้วแต่กรณี ให้นายจ้างแจ้งรายชื่อภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ หรือบุคคลดังกล่าวอาจใช้สิทธิแจ้งก็ได้

ข้อ ๔ การแจ้งตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้แจ้งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ที่นายจ้างมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ ตามแบบคำขอ กภ.จพ.

ท้ายประกาศนี้ในกรณีที่อธิบดีประกาศกำหนดให้แจ้งหรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นายจ้างหรือบุคคล ตามข้อ ๓ สามารถแจ้งหรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ดาวน์โหลดกฎหมาย

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* สงวนลิขสิทธิ์ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Similar Articles

Special advertising

spot_img

Special Ads

spot_img

Ads.1

spot_img

Ads.3

spot_img

Ads.4

spot_img
spot_img

Most Popular