spot_img

Tag: การติดตั้งถังดับเพลิง

ทุกเรื่องเกี่ยวกับ : มาตรฐานถังดับเพลิงประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ประมาณ 80% ของการเกิดเพลิงไหม้เราสามารถใช้ถังดับเพลิงก็เพียงพอแล้วสำหรับการดับไฟขั้นต้น ดังนั้นต้องมั่นใจว่าความสูง และ ตำแหน่งของการติดตั้งถังดับเพลิงมีความเหมาะสม ทำให้สามารถช่วยชีวิตได้ในหลายกรณีและนี่คือเหตุผลที่องค์กรสากลอย่างเช่น NFPA หรือ OSHA ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับเครื่องดับเพลิงไว้ เครื่องดับเพลิงคืออะไร เครื่องดับเพลิง หรือที่เราเรียกกันว่า ถังดับเพลิง ตามกฎหมายกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ได้ให้ความหมายของเครื่องดับเพลิงไว้ว่า “เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้  หมายความว่า เครื่องดับเพลิงที่มีลักษณะเป็นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก และใช้งานด้วยมือ ภายในบรรจุสารดับเพลิงซึ่งสามารถขับออกโดยใช้แรงดัน” เครื่องดับเพลิงมีกี่ชนิด เครื่องดับเพลิงมีหลายประเภท ถูกออกแบบมาเพื่อดับไฟตามประเภทของเพลิงที่แตกต่างกัน การเลือกเครื่อง ดับเพลิงที่เหมาะสม คือข้อควรพิจารณาที่สำคัญ เพราะหากใช้เครื่องดับเพลิงผิดประเภท อาจทำให้สถานการณ์แย่ลงกว่าเดิม โดยสามารถแบ่งประเภทของเครื่องดับเพลิงได้ ดังต่อไปนี้   เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง...
Advertismentspot_img

Most Popular