spot_img
spot_imgspot_img

Tag: อบรมลูกจ้างใหม่ 6 ชม

การฝึกอบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ ลูกจ้างตามกฎหมายใหม่ [อัพเดท 2566]

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานให้แก่ลูกจ้างตั้งแต่ระดับบริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน เป็นสิ่งที่นายจ้างและสถานประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 ให้ (พรบ.ความปลอดภัยฯ 2554) ที่ได้กำหนดไว้ดังนี้ นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายจิตใจหรือสุขภาพอนามัยให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนเริ่มการทำงาน หากนายจ้างไม่ปปฏิบัติตามมาตรา 16 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 200,000...
Advertismentspot_img

Most Popular