spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

คปอ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คือใคร

คปอ. safety commitee คือใคร 2022

คปอ. คือ กลุ่มบุคคลสำคัญเป็นผู้พลักดันการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานใน ซึ่งผ่านการ อบรม คปอ ตามกฎหมาย กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการเลือกตั้งแต่งตั้งโดยมีตัวแทนของแต่ละฝ่ายทั้งตามสัดส่วนลูกจ้าง และ ฝ่ายนายแจ้งครบ นี่จึงเป็นเหตุผลและที่มาของความสำคัญที่วันนี้เราจะพามารู้จักกับให้มาก คปอ. มากยิ่งขั้น ซึ่งหากสถานประกอบกิจการใดมี คปอ. เราจะเห็นกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานกับผู้ที่อยู่ในสถานประกอบกิจการทุกคน

นิยาม และ ความหมายของ คปอ.“คณะกรรมการความปลอดภัย” หมายความว่า คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

ซึ่งสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 50 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีลูกจ้างครบจำนวน ซึ่งคณะกรรมการความปลอดภัย เป็นคณะบุคคล ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับทุกคนที่เข้ามาในสถานประกอบกิจการ

คณะกรรมการคามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

คปอ. กี่คน มีสัดส่วนอย่างไรถึงจะถูกตามที่กฎหมายกำหนด

จำนวนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้น ซึ่งกฎหมายได้กำหนดจำนวน คปอ. ขั้นต่ำเอาไว้ ซึ่งหากต้องการมีจำนวน คปอ. มากกว่าที่กฎหมายกำหนดก็สามารถทำได้ เพียงแต่ว่า ต้องเพิ่มสัดส่วนของผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา และผู้แทนลูกจ้าง ในสัดส่วนที่เท่ากัน ดังตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงจำนวนขั้นต่ำของ คปอ. ในสถานประกอบกิจการ

ตารางสัดส่วน คปอ

ต้องมีจำนวนคณะกรรมการความปลอดภัยซึ่งเป็นผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาและกรรมการความปลอดภัยซึ่งเป็นผู้แทนลูกจ้างในสัดส่วนที่เท่ากัน และกรรมการความปลอดภัยต้องได้รับการฝึกอบรม คปอภายใน 60 วัน ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับเลือก และมีวาระคราวละ 2 ปี

ซึ่งจำนวน คปอ. ดังกล่าว เป็นจำนวนขั้นต่ำที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่ได้หมายความว่าพอดีหรือเพียงพอ เราสามารถปรับเพิ่มจำนวนให้เพียงพอต่อสถานประกอบกิจการของเราได้ตามความเหมาะสม

12 หน้าที่ คปอ ตามกฎหมาย

คปอ. มีหน้าที่อะไรบ้าง

หน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ ตามกฎหมาย กำหนดไว้ 12 ข้อ ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
 2. จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
 3. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 5. พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
 6. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าว รวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครั้ง
 7. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
 8. จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้าง
 9. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง
 10. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีรวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง
 11. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

คปอ. ตามกฎหมายใหม่ 2565

 นอกจากหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว คปอ.ยังมีหน้าที่ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีคณะกรรมการกึ่งหนึ่งร้องขอ หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้น เพื่อร่วมกันพิจารณามาตรการการแก้ไขและป้องกันการเกิดอุบัตเหตุเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก  

หน้าที่อื่นๆ ของ คปอ.ในด้านความปลอดภัย ยกตัวอย่าง เช่น

 • สอดส่องดูแล ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน เนื่องจาก คปอ. มีผู้แทนลูกจ้าง ซึ่งทำงานอยู่หน้างาน จะเห็นสภาพการทำงานตามความเป็นจริง
 • แจ้งจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เพื่อป้องกันก่อนเกิดเหตุ
 • ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน หากพบสิ่งที่ผิดปกติ ให้แจ้งต่อผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการแก้ไข
 • สังเกตุพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น

ตารางแต่งตั้ง จป ตามกระทรวง ปี 2565

สรุป:

คปอ. เป็นคณะบุคคลที่ทำหน้าที่ดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการเป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยในการทำงานเพราะมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการเพื่อให้ทุกคนในบริษัทมีสภาพความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยปราศจากอันตราย  ซึ่งหากไม่มี คปอ.ในสถานประกอบกิจการแล้ว การดำเนินการด้านความปลอดภัยก็จะหยุดชะงัก และไม่มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* สงวนลิขสิทธิ์ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Similar Articles

Special advertising

spot_img

Special Ads 1

spot_img

Special Ads

spot_img

Ads.1

spot_img

Ads.3

spot_img

Ads.4

spot_img
spot_img

Most Popular