spot_img

คปอ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คือใคร

คปอ. safety commitee คือใคร 2022

คปอ. คือ กลุ่มบุคคลสำคัญเป็นผู้พลักดันการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานใน กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการเลือกตั้งแต่งตั้งโดยมีตัวแทนของแต่ละฝ่ายทั้งตามสัดส่วนลูกจ้าง และ ฝ่ายนายแจ้งครบ นี่จึงเป็นเหตุผลและที่มาของความสำคัญที่วันนี้เราจะพามารู้จักกับให้มาก คปอ. มากยิ่งขั้น ซึ่งหากสถานประกอบกิจการใดมี คปอ. เราจะเห็นกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานกับผู้ที่อยู่ในสถานประกอบกิจการทุกคน

นิยาม และ ความหมายของ คปอ.“คณะกรรมการความปลอดภัย” หมายความว่า คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

ซึ่งสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 50 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีลูกจ้างครบจำนวน ซึ่งคณะกรรมการความปลอดภัย เป็นคณะบุคคล ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับทุกคนที่เข้ามาในสถานประกอบกิจการ

คณะกรรมการคามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

คปอ. กี่คน มีสัดส่วนอย่างไรถึงจะถูกตามที่กฎหมายกำหนด

จำนวนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้น ซึ่งกฎหมายได้กำหนดจำนวน คปอ. ขั้นต่ำเอาไว้ ซึ่งหากต้องการมีจำนวน คปอ. มากกว่าที่กฎหมายกำหนดก็สามารถทำได้ เพียงแต่ว่า ต้องเพิ่มสัดส่วนของผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา และผู้แทนลูกจ้าง ในสัดส่วนที่เท่ากัน ดังตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงจำนวนขั้นต่ำของ คปอ. ในสถานประกอบกิจการ

ตารางสัดส่วน คปอ

ต้องมีจำนวนคณะกรรมการความปลอดภัยซึ่งเป็นผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาและกรรมการความปลอดภัยซึ่งเป็นผู้แทนลูกจ้างในสัดส่วนที่เท่ากัน และกรรมการความปลอดภัยต้องได้รับการฝึกอบรม คปอภายใน 60 วัน ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับเลือก และมีวาระคราวละ 2 ปี

ซึ่งจำนวน คปอ. ดังกล่าว เป็นจำนวนขั้นต่ำที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่ได้หมายความว่าพอดีหรือเพียงพอ เราสามารถปรับเพิ่มจำนวนให้เพียงพอต่อสถานประกอบกิจการของเราได้ตามความเหมาะสม

12 หน้าที่ คปอ ตามกฎหมาย

คปอ. มีหน้าที่อะไรบ้าง

หน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ ตามกฎหมาย กำหนดไว้ 12 ข้อ ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
 2. จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
 3. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 5. พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
 6. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าว รวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครั้ง
 7. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
 8. จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้าง
 9. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง
 10. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีรวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง
 11. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

คปอ. ตามกฎหมายใหม่ 2565

 นอกจากหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว คปอ.ยังมีหน้าที่ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีคณะกรรมการกึ่งหนึ่งร้องขอ หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้น เพื่อร่วมกันพิจารณามาตรการการแก้ไขและป้องกันการเกิดอุบัตเหตุเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก  

หน้าที่อื่นๆ ของ คปอ.ในด้านความปลอดภัย ยกตัวอย่าง เช่น

 • สอดส่องดูแล ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน เนื่องจาก คปอ. มีผู้แทนลูกจ้าง ซึ่งทำงานอยู่หน้างาน จะเห็นสภาพการทำงานตามความเป็นจริง
 • แจ้งจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เพื่อป้องกันก่อนเกิดเหตุ
 • ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน หากพบสิ่งที่ผิดปกติ ให้แจ้งต่อผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการแก้ไข
 • สังเกตุพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น

สรุป:

คปอ. เป็นคณะบุคคลที่ทำหน้าที่ดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการเป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยในการทำงานเพราะมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการเพื่อให้ทุกคนในบริษัทมีสภาพความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยปราศจากอันตราย  ซึ่งหากไม่มี คปอ.ในสถานประกอบกิจการแล้ว การดำเนินการด้านความปลอดภัยก็จะหยุดชะงัก และไม่มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Similar Articles

FACEBOOK

Ads.3

spot_img

ติดต่อลงโฆษณา คลิก >

Ads

spot_img

Ads

spot_img

Update

ทัก inbox Facebook
no smoking sign
แจกฟรี!! ตัวอย่าง ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ใครต้องการโหลดภาพแบบคมชัด ปลิ๊นภาพใหญ่ไม่แตก กด like กด share กดติดตาม แล้วส่งหลักฐานมาที่ inbox facebook ได้เลยนะ
Ergonomics of vision
Ergonomics of vision. Turns of the head, pupils, optimal viewing angles. Correct display distance. Dashboard planning car plane.

Most Popular