spot_img

หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน คืออะไร

หน่วยงานความปลอดภัย คืออะไร

จากประกาศกฎหมายกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 ทำให้หลายคนสงสัยซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการจัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัย

ปัจจุบันได้มีการประกาศกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากรหน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการพ.ศ. 2565 ประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 และจะมีผลบังคับใช้ในอีก 60 วันโดยกฎกระทรวงฉบับนี้ออกมาเพื่อยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. 2549 ซึ่งถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากพอสมควรวันนี้เราจะมาพูดถึงหน่วยงานความปลอดภัยตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ว่ามีอะไรบ้าง

 นิยาม “หน่วยงานความปลอดภัย” หมายความว่า หน่วยงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน 

สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยงานความปลอดภัย ตามกฎหมายใหม่ 2565 พร้อมวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย หมวด 3 หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บัญชีที่ 1 สถานประกอบกิจการตาม บัญชีที่ 1 ต้องจัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัย ภายใน 30 วันตั้งแต่จัดตั้งสถานประกอบกิจการ

บัญชีที่ 2 สถานประกอบกิจการตาม บัญชีที่ 2 ที่มีลูกจ้าง 200 คนขึ้นไปต้องจัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัยภายใน 60 นับจากที่มีลูกจ้างครบตามจำนวน 200 คน (หากลูกจ้างลดลงจาก 200 แต่ไม่น้อยกว่า 100 ก็จะต้องคงหน่วยงานความปลอดภัยไว้เช่นเดิม)

หน่วยงานความปลอดภัย ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย

โดยกฎหมายใหม่นี้ได้ระบุให้หน่วยงานความปลอดภัยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

ข้อ 40 หน่วยงานความปลอดภัยมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 1. วางแผนการบริหารความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการและดูแลให้มีการดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง 
 2. จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุและอุบัติภัยและการควบคุมความเสี่ยงภายในสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
 3. จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ
 4. จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลซึ่งต้องสอดคล้องกับ การทำงานแต่ละประเภทตามที่กฎหมายกำหนดเสนอต่อนายจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ในขณะปฏิบัติงาน
 5. ส่งเสริม และ สนับสนุนด้านวิชาการ และ การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อป้องกันอันตราย ในการทำงานหรือการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานในสถานประกอบกิจการ
 6. จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน และ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน แก่ลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่ก่อนให้ปฏิบัติงาน รวมทั้งลูกจ้างซึ่งต้องทำงานที่มีความแตกต่างไปจากงานเดิม ที่เคยปฏิบัติอยู่และอาจเกิดอันตรายด้วย
 7. ประสานการดำเนินงานความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานประกอบกิจการ รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 8. ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทำงานในภาพรวมของสถานประกอบกิจการ
 9. รวบรวมผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับและติดตาม ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทางานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของสถานประกอบกิจการ พร้อมทั้งรายงานให้นายจ้างและคณะกรรมการความปลอดภัยทราบทุก 3 เดือน
 10. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย กฎหมาย จป 2565

กฎหมายใหม่มาพร้อมกับการระบุให้หน่วยงานความปลอดภัย จะต้องมีผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย โดยจะต้องไม่เป็น จป.วิชาชีพ อย่างน้อย 1 คน เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานเฉพาะทั้ง 10 ข้อที่กล่าวมา ส่วนการได้มาซึ่งผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย สามารถไปอบรมหลักสูตร ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยได้ แต่หากผู้บริหารคนดังกล่าวเคยเป็น จป.วิชาชีพ มาแล้วสามารถแต่งตั้งได้ทันทีไม่ต้องไปอบรมอีกเพราะถือว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายนี้เช่นกัน

กรณีผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยลาออกหรือพ้นตำแหน่งสถานประกอบกิจการจะต้องจัดให้มีผู้บริหารฯคนใหม่มาทดแทนภายใน 90 วันนับจากที่มีการพ้นตำแหน่ง หรือ พ้นจากการเป็นลูกจ้าง

การขึ้นทะเบียนผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยตามกฎหมายใหม่

เราสามารถนำรายชื่อผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยที่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาไปขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตรียมหลักฐานต่างๆใบเซอหรือ เลขทะเบียน จป.วิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องและแจ้งกับกรมสวัสดิการฯ ภายใน 30 วันนับจากการแต่งตั้งผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยคนดังกล่าว

ใครบ้างที่ต้องอยู่ในหน่วยงานความปลอดภัย

กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่าในหน่วยงานจะต้องมีใครบ้างบอกแต่เพียงว่าจะต้องมีผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยเพื่อทำหน้าที่เฉพาะด้านบริหารบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานความปลอดภัย และ ยังระบุไว้ว่าบุคคลที่จะเป็นผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ลูกจ้างซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยและไม่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จำนวน 1 คน
 • หากบุคคลที่นายจ้างแต่งตั้งเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย

และเมื่อมีการแต่งตั้งแล้วให้นำรายชื่อไปขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่แต่งตั้ง

หน่วยงานความปลอดภัยหากมีเพียงผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยเพียงคนเดียวคงไม่สามารถดูแล และ ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีจป.วิชาชีพอยู่ในหน่วยงานด้วย  นอกจากจป.วิชาชีพแล้วอาจมี จป.โดยตำแหน่งเข้าร่วมด้วยนั่นก็คือ จป.หัวหน้างาน และ จป.บริหารนั่นเอง

จป.หัวหน้างาน และ จป.บริหารนั้นมาจากทุกหน่วยงานภายในสถานประกอบกิจการจะทำให้การดูแลด้านความปลอดภัยเป็นไปอย่างทั่วถึงซึ่งอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่ากฎกระทรวงฉบับนี้ไม่ได้กำหนดจำนวนบุคคลากรเอาไว้แต่ต้องมีให้เพียงพอที่จะดูแลปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่สำคัญสถานประกอบกิจการต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมเพียงของจำนวนบุคลากรในหน่วยงานด้านความปลอดภัยเองว่าเท่าไหร่ถึงจะทำให้หน่วยงานความปลอดภัยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป

นอกจากหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว หน่วยงานความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ ยังมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยโดยภาพรวม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ เปรียนเสมือนเป็นอีกแผนกของสถานประกอบกิจการเลยก็ว่าได้ เพียงแต่แผนกนี้ไม่มีการผลิต แต่จะดำเนินงานเพื่อให้ทุกแผนกสามารถทำงานหรือผลิตชิ้นงานออกมาด้วยความปลอดภัยนั่นเอง

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Similar Articles

FACEBOOK

Ads.3

spot_img

ติดต่อลงโฆษณา คลิก >

Ads

spot_img

Ads

spot_img

Update

ทัก inbox Facebook
no smoking sign
แจกฟรี!! ตัวอย่าง ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ใครต้องการโหลดภาพแบบคมชัด ปลิ๊นภาพใหญ่ไม่แตก กด like กด share กดติดตาม แล้วส่งหลักฐานมาที่ inbox facebook ได้เลยนะ
Ergonomics of vision
Ergonomics of vision. Turns of the head, pupils, optimal viewing angles. Correct display distance. Dashboard planning car plane.

Most Popular