spot_img

Tag: การทำงานกับสารเคมี

การควบคุมอันตรายจากสารเคมี ASSP/ANSI Z-10

6 มาตรการกำจัดสารเคมีอันตราย ตาม ASSP/ANSI Z-10 
ข้อแนะนำ Chemical Hazard Control Strategies การลำดับความสำคัญของการควบคุมตาม HOC อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กลยุทธ์ Hierarchy of Controls (HOC) ตามลำดับต่อไปนี้ 1. การกำจัด : วิธีที่ดีที่สุดคือการกำจัดสารอันตรายในที่ทำงานหรือเปลี่ยนไม่ใช้สารอันตรายดังกล่าว 2. การทดแทน/แทนที่ : การทดแทนเป็นการเปลี่ยนชนิดสารเคมีด้วยสารเคมีที่มีความเป็นอันตรายน้อยลง หรือหา สารเคมีอื่นที่ปลอดภัยกว่าเข้ามาใช้งาน 3. การควบคุมทางวิศวกรรม: เป็นการออกแบบ หรือ ปรับเปลี่ยนกระบวนการที่ใช้สารเคมีอันตราย เพื่อลดการสัมผัสกับสารเคมีอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน 4. คำเตือน : การเลือกใช้ฉลาก และ แสดงป้ายบรรจุภัณฑ์เพื่อเตือนพนักงาน 5. การควบคุมดูแลระบบ: หลักสำคัญคือการพัฒนาพฤติกรรมคนทำงานให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง...
Advertismentspot_img

Most Popular